1308/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 117 § 4 mom. och 123 § 1 mom. i spårtrafiklagen (1302/2018):

1 §
Tågplaneperiod

Den tågplaneperiod för järnvägstrafiken som avses i 117 § 4 mom. i spårtrafiklagen (1302/2018) börjar varje år det andra veckoslutet i december natten mellan lördag och söndag kl. 00.00 och slutar samma tid följande år.

2 §
Ändringar av bankapaciteten för regelbunden trafik under tågplaneperioden

Bannätsförvaltaren kan ändra sina beslut om tilldelning av bankapacitet för regelbunden trafik så att ändringarna kan träda i kraft

1) vid tågplaneperiodens början,

2) natten mellan söndag och måndag det andra veckoslutet efter den tidpunkt då läsårets skolarbete avslutas enligt en bestämmelse som meddelats med stöd av 23 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), samt

3) av särskilda skäl vid andra tidpunkter som bannätsförvaltaren bestämmer.

Bannätsförvaltaren ska informera sina kunder och andra parter om de beslut som förvaltaren har fattat med stöd av 1 mom. 3 punkten. Besluten ska också meddelas kommunikationsministeriet och regleringsorganet. Bannätsförvaltaren ska meddela kommissionen om dessa andra ändringstidpunkter, om de inverkar på den internationella trafiken inom Europeiska unionen.

3 §
Ansökan om bankapacitet samt tågplaneförslag

Den som ansöker om bankapacitet ska ansöka om bankapacitet hos en bannätsförvaltare på det sätt som föreskrivs i 117 § i spårtrafiklagen. Bannätsförvaltaren ska utarbeta ett tågplaneförslag efter det att förvaltaren har erhållit sökandenas ansökningar om bankapacitet och samordnat dem. I de samordnings- och samrådsförfaranden som ska iakttas vid ansökan om bankapacitet och utarbetande av tågplaneförslag samt i de därmed anslutna tågplanerna ska kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/2075 om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde iakttas.

I stället för genom det tågplaneförslag som avses i 1 mom. kan förvaltare av privata spåranläggningar vid behov också på något annat sätt komma överens med dem som ansöker om bankapacitet om förfaranden i samband med ansökan om och erhållande av bankapacitet, när det är fråga om annan trafik än sådan som löper enligt tågplan och de som ansöker om bankapacitet behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. Förvaltare av privata spåranläggningar ska dock redogöra för förfarandet i beskrivningen av bannätet.

4 §
Ansökningstider för brådskande bankapacitet

Den som ansöker om bankapacitet kan för perioden mellan ändringstidpunkterna enligt 2 § ansöka om sådan brådskande bankapacitet som avses i 123 § i spårtrafiklagen efter ett beslut om bankapacitet för den ändringstidpunkt som avses i 2 § 1 mom.

En museitrafikoperatör kan ansöka om bankapacitet för museitrafik oberoende av tidpunkterna för ändring av regelbunden trafik, dock tidigast fyra månader före den planerade trafiken.

Bannätsförvaltaren ska vid behov i samband med tågplaneförslaget enligt 3 § bedöma om det finns behov av sådan reservkapacitet inom ramen för den slutligt fastställda tågplanen som bannätsförvaltaren snabbt kan använda vid ansökan om brådskande bankapacitet eller vid eliminering av i 120 § 3 mom. i spårtrafiklagen avsedd överbelastad bankapacitet.

5 §
Internationella järnvägslinjer

Trafikledsverket är kontaktpunkt i Finland och ansvarar för tillgången till bankapacitet för internationella järnvägslinjer och tillsammans med järnvägslinjernas övriga bannätsförvaltare för samordningen av bankapaciteten.

Trafikledsverket ska bereda sig på att tillhandahålla järnvägsföretagen internationella järnvägslinjer senast 11 månader innan följande tågplaneperiod börjar genom att bereda järnvägslinjerna till behövliga delar i samarbete med övriga bannätsförvaltare som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid tilldelningen av bankapaciteten ska Trafikledsverket i den mån det är möjligt beakta de internationella järnvägslinjerna enligt denna paragraf.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (1490/2015).

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.