1297/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (173/2009) 4 § 1 och 3 punkten, 10 § 2 mom. och 19 § 2 mom., samt

ändras 3 § och 17 § 1 mom. som följer:

3 §
Förhållande till övrig lagstiftning

På premiebaserade tilläggspensionsarrangemang ska dessutom tillämpas vad som i lagen om pensionsstiftelser och i lagen om försäkringskassor föreskrivs om frivilligt tilläggspensionsskydd.

På premiebaserade tilläggspensionsarrangemang ska dock inte tillämpas 3 §, 11 § 6 mom., 43 § 4 mom., 44 a §, 45 § 2 mom., 88 § 2, 4 och 10 mom. och 117 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och inte heller 6 och 80 §, 81 b § 1 och 2 mom., 82, 82 a, 83 a och 142–150 § i lagen om försäkringskassor.

Om de försäkrade tillsammans med arbetsgivaren hör till pensionsstiftelsens stiftare, tillämpas inte 17 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser på arrangemanget.

17 §
Täckning av ansvarsskulden

På täckning av ansvarsskulden i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang ska inte tillämpas 83 h–83 r § i lagen om försäkringskassor, om det är någon annan aktör än pensionskassans styrelse och ombudsman som fattar beslut om val av pensionskassans investeringsobjekt. På täckning av ansvarsskulden i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang ska inte tillämpas 47 b–47 o § i lagen om pensionsstiftelser om det är någon annan aktör än pensionsstiftelsens styrelse och ombudsman som fattar beslut om val av pensionsstiftelsens investeringsobjekt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 205/2018
EkUB 24/2018
RSv 189/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU (32016L2341); EUT L354, 23.12.2016, s. 37

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.