1295/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 1, 2, 6 a och 7 §, 9 § 2 punkten, 16, 19, 44 och 44 a §, 46 § 2 mom., 46 a, 47, 47 b–47 d, 48 e, 49 a, 49 b och 69 § samt 13 a kap.,

av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 174/2009 och 322/2015, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 421/2003, 391/2006, 174/2009, 1249/2011 och 322/2015, 6 a, 19, 44, 44 a, 47 b–47 d, 49 a, 49 b och 69 § i lag 391/2006, 7 § delvis ändrad i lagarna 391/2006 och 174/2009, 46 a § i lag 167/2017, 47 § i lagarna 85/1999, 391/2006 och 1116/2006, 48 e § i lag 308/2015 samt 13 a kap. i lagarna 391/2006 och 1249/2011, och

fogas till lagen nya 1 a, 1 b, 2 a, 5 a och 5 b §, till lagen ett nytt 5 a kap., 44 b, 46 b, 47 p och 49 c–49 h samt till lagen nya 8 a och 13 b kap. som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på pensionsstiftelser som grundats av arbetsgivare samt utgör försäkrings- och pensionsanstalter som utan att bedriva affärsmässig försäkringsverksamhet beviljar de personer som hör till dess verksamhetskrets och dessa personers förmånstagare pensioner och med dem jämförbara andra förmåner som kan anses höra till social personförsäkringsverksamhet.

Lagen tillämpas också på pensionsstiftelser som tillhandahåller sådana frivilliga tilläggsförmåner som avses i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (173/2009).

På en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) tillämpas bestämmelserna i denna lag, om inte något annat följer av nämnda lag.

Vad som med stöd av denna lag gäller en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning tillämpas på motsvarande sätt på en EES-tilläggspensionsstiftelse, om inte något annat föreskrivs i 13 a eller 13 b kap.

Bestämmelserna i 1 a, 1 b, 5 a, 5 b och 6 a §, 5 a kap., 44, 44 a, 44 b, 46 a–47 p och 48 e–48 g § samt 7, 8 a, 13 a och 13 b kap. tillämpas inte på en B-pensionsstiftelse och inte heller på en AB-pensionsstiftelses B-avdelning.

Trots vad som föreskrivs i 5 mom. tillämpas 42 e § på en AB-pensionsstiftelse vars A-avdelning har minst 100 försäkrade.

Vad som föreskrivs om utländska EES-tilläggspensionsanstalter i denna lag ska tillämpas på utländska EES-försäkringsbolag som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) och som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Ett ovan avsett försäkringsbolag kan ta emot eller överlåta tilläggspensionsarrangemang med iakttagande av vad som i denna lag föreskrivs om gränsöverskridande överlåtelser av tilläggspensionsarrangemang.

1 a §

Bestämmelserna i 42 c–42 q, 49 c–49 h, 69 a–69 f och 69 h § samt i 13 a kap. ska inte tillämpas på A-pensionsstiftelser som har färre än 100 försäkrade.

Bestämmelserna i 5 a, 5 b och 42 b § samt 46 § 2 mom. ska inte tillämpas på A-pensionsstiftelser som har färre en 16 försäkrade.

Bestämmelserna i 19 § 2 mom., 25 a, 49 a och 49 b § ska inte tillämpas på A-pensionsstiftelser som har minst 100 försäkrade.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om A-pensionsstiftelser ska tillämpas också på AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar.

1 b §

Trots vad som föreskrivs i 1 a § kan en A-pensionsstiftelse med färre än 100 försäkrade meddela Finansinspektionen att den från ingången av följande räkenskapsperiod bedriver sin verksamhet i enlighet med de bestämmelser i denna lag som ska tillämpas på A-pensionsstiftelser med färre än 100 försäkrade. Om en A-pensionsstiftelse återtar sitt meddelande, tillämpas på dess verksamhet från ingången av följande räkenskapsperiod efter återtagandet de bestämmelser i denna lag som ska tillämpas på A-pensionsstiftelser med färre än 100 försäkrade.

En A-pensionsstiftelse som har färre än 100 försäkrade ska utan dröjsmål meddela Finansinspektionen om antalet försäkrade stiger till 100.

En A-pensionsstiftelse vars tilläggspensionsverksamhet omfattar minst 16 försäkrade ska utan dröjsmål meddela Finansinspektionen detta.

En A-pensionsstiftelse kan meddela Finansinspektionen om antalet försäkrade hos stiftelsen underskrider 100 försäkrade. På A-pensionsstiftelsen ska från början av följande räkenskapsperiod efter meddelandet tillämpas 1 a §. Om en A-pensionsstiftelse vars antal försäkrade har sjunkit under 100 inte gör en sådan anmälan som nämns ovan ska på dess verksamhet trots vad som föreskrivs i 1 a § tillämpas samma bestämmelser som på A-pensionsstiftelser med färre än 100 försäkrade.

Finansinspektionen ska i pensionsstiftelseregistret anteckna uppgifter om meddelanden som avses i 1–4 mom. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i meddelanden som avses ovan.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om A-pensionsstiftelser ska tillämpas också på AB-pensionsstiftelser i fråga om verksamhet som bedrivs av dess A-avdelning.

2 §

I denna lag avses med

1) A-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja enbart frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner,

2) B-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja enbart lagstadgade pensioner och andra förmåner,

3) AB-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja både frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner (A-avdelning) samt lagstadgade pensioner och andra förmåner (B-avdelning),

4) sampensionsstiftelse en pensionsstiftelse enligt 13 kap. till vilken det kan höra två arbetsgivare eller flera arbetsgivare,

5) personer som hör till verksamhetskretsen personer som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande till en arbetsgivare eller hör till dennas ledning och som är försäkrade i en pensionsstiftelse,

6) anstalt som tillhandahåller tilläggspensioner en anstalt som, oavsett sin rättsliga form, förvaltar fonderade medel och som är etablerat oberoende av finansierande företag eller branschorganisationer utifrån syftet att tillhandahålla tilläggspensionsförmåner i samband med yrkesutövning på grundval av ett avtal eller avtalat åtagande,

a) enskilt eller kollektivt mellan (en eller flera) arbetsgivare och (en eller flera) arbetstagare eller deras respektive företrädare eller,

b) med självständiga yrkesutövare, enskilt eller kollektivt i enlighet med rätten i hem- och värdmedlemsstaten,

och som bedriver verksamheter som direkt föranleds av dessa,

7) tilläggspensionsarrangemang ett avtal, en annan stiftelseurkund eller stadgar vari anges vilka tilläggspensionsförmåner som ska beviljas och på vilka villkor.

8) finansierande företag ett företag eller annat organ, oavsett om det omfattar eller består av en eller flera juridiska eller fysiska personer, vilket handlar i egenskap av arbetsgivare eller självständig yrkesutövare eller en kombination av dessa, och som erbjuder ett tilläggspensionsarrangemang eller gör inbetalningar till en tilläggspensionsanstalt,

9) tilläggspensionsförmåner andra än lagstadgade förmåner som betalas ut med anledning av uppnådd pensionsålder eller förväntat uppnående av pensionsålder eller, om de kompletterar dessa förmåner och tillhandahålls sekundärt, i form av utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av bidrag eller tjänster som tillhandahålls vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall. För att den ekonomiska tryggheten under pensionstiden ska stärkas får pensionsförmånerna betalas ut som en livslång utbetalning, under en viss tid, i form av ett engångsbelopp eller genom en kombination av dessa alternativ,

10) försäkrad en person som inte är förmånstagare eller presumtiv försäkrad och vars tidigare eller nuvarande yrkesverksamhet ger, eller kommer att ge honom eller henne, rätt till pensionsförmåner enligt ett tilläggspensionsarrangemang,

11) förmånstagare en person som uppbär tilläggspensionsförmåner,

12) presumtiv försäkrad en person som har rätt att ansluta sig till ett tilläggspensionsarrangemang,

13) behörig myndighet en nationell myndighet som har utsetts för att utföra de uppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut,

14) EES-tilläggspensionsstiftelse en pensionsstiftelse enligt 13 a och 13 b kap. som bedriver gränsöverskridande verksamhet eller frivillig tilläggspensionsverksamhet utöver vad som nämns ovan,

15) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten den myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 och inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG,

16) hemstat den EES-stat där tilläggspensionsanstalten har registrerats eller auktoriserats och där den har sin huvudsakliga förvaltningsort,

17) värdstat den EES-stat vars social- och arbetsrätt gällande tjänstepensionsarrangemang är tillämplig på förhållandet mellan det finansierande företaget och de försäkrade eller förmånstagarna,

18) överlåtande tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt som överlåter alla eller delar av ett tilläggspensionsarrangemangs skulder, försäkringstekniska avsättningar och andra skyldigheter och rättigheter samt motsvarande tillgångar eller likvida tillgångar till en tilläggspensionsanstalt som är registrerad eller auktoriserad i en annan EES-stat,

19) övertagande tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt som övertar alla eller delar av ett tilläggspensionsarrangemangs skulder, försäkringstekniska avsättningar och andra skyldigheter och rättigheter samt motsvarande tillgångar eller likvida tillgångar från en tilläggspensionsanstalt som är registrerad eller auktoriserad i en annan EES-stat,

20) varaktigt medium ett instrument som gör det möjligt för en försäkrad eller förmånstagare att lagra information som riktas till honom eller henne personligen, på ett sätt som möjliggör framtida åtkomst och under en tid som är lämpligt med hänsyn till vad som är avsikten med informationen och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen,

21) nyckelfunktion inom en A-pensionsstiftelses eller AB-pensionsstiftelses A-avdelnings företagsbildningssystem, en intern kapacitet att utföra praktiska uppgifter som omfattar riskhanteringsfunktionen, internrevisionsfunktionen och aktuariefunktionen,

22) de personersom i praktiken ansvarar för verksamheten en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses styrelsemedlemmar och ombudsman,

23) gränsöverskridande verksamhet förvaltning av ett tilläggspensionsarrangemang där på förhållandet mellan det finansierande företaget samt de försäkrade och förmånstagarna ska tillämpas den social- och arbetsrätt som är tillämplig på någon annan EES-stats än hemstatens tjänstepensionsarrangemang,

24) utländsk EES-tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt med tilläggspensionsverksamhet, som bedriver verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut och som är registrerad i en annan EES-stat än Finland,

25) tjänsteföretag en sammanslutning som för en pensionsstiftelse producerar tjänster som hänför sig till stiftelsens verksamhet,

26) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

27) OECD-stat en stat som hör till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,

28) fastighetssammanslutning en sammanslutning vars huvudsakliga tillgångar är fastigheter och byggnader, rättigheter i fast egendom eller vattenkraft som är belägen i en EES-stat samt andelar och aktier i sammanslutningar som har hemort i en EES-stat och vars huvudsakliga syfte är att äga ovan avsedda fastigheter och byggnader samt ovan avsedda rättigheter,

29) koncern en koncern enligt bokföringslagen (1336/1997),

30) skuldförbindelse lånefordringar och andra fordringar, på nämnda förbindelser upplupen ränta samt obligationer och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument, med undantag av aktier, andelar, derivatkontrakt och förbindelser med sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,

31) biometrisk risk risker kopplade till dödsfall, invaliditet och lång levnad,

32) reglerad marknad en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017),

33) multilateral handelsplattform, ett multilateralt handelssystem enligt lagen om handel med finansiella instrument,

34) organiserad handelsplattform en organiserad handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument.

2 a §

De försäkrade i en pensionsanstalt kan också vara en viss i stadgarna angiven grupp personer som nämns i 2 § 5 punkten.

Pensionsstiftelsens verksamhetskrets kan också omfatta arbetstagare som av en arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen har utsänts till en annan EES-stat för att, utan att under denna tid stå i anställningsförhållande till arbetsgivaren, arbeta hos arbetsgivaren eller hos ett moder-, dotter- eller systerbolag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller hos ett intresseföretag eller ett annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt.

I pensionsstiftelsens stadgar kan det bestämmas att pensionsstiftelsens verksamhetskrets också omfattar

1) arbetstagare som av en arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen har utsänts till en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att, utan att under denna tid stå i arbetsförhållande till arbetsgivaren, arbeta vid ett moder- eller dotterföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller vid ett intresseföretag eller i ett annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt samt,

2) den som får pension från pensionsstiftelsen.

5 a §

A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar ska investera sina tillgångar på det sätt som på lång sikt bäst gagnar de försäkrades och förmånstagarnas intressen. Vid en eventuell intressekonflikt ska en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning och den enhet som förvaltar dess investeringar säkerställa att investeringarna görs uteslutande i de försäkrades och förmånstagarnas intressen.

Utöver vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. kan A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar i samband med investering av tilläggspensionsverksamhetens tillgångar ta hänsyn till investeringarnas långsiktiga konsekvenser när det gäller miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer.

5 b §

A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars tillgångar ska investeras på ett sätt som tillförsäkrar säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet för den samlade investeringsportföljen.

A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars tillgångar ska till övervägande del investeras på reglerade marknader. Investeringar utanför reglerade marknader måste hållas på aktsamma nivåer.

6 a §

A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar ska i sin verksamhet eftersträva en rättvis fördelning av risker och förmåner mellan generationerna.

7 §

En pensionsstiftelse kan grundas av en arbetsgivare. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person. En pensionsstiftelse för ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang kan även grundas av de försäkrade och arbetsgivaren gemensamt.

Arbetsgivaren ska vara antingen medborgare i en EES-stat och vara bosatt i en EES-stat eller en juridisk person med hemort i en EES-stat, om inte Finansinspektionen beviljar tillstånd att avvika från detta. En juridisk person har sin hemort i en EES-stat när den juridiska personen har bildats enligt lagstiftningen i någon EES-stat och har sin stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudkontor i en EES-stat.

Arbetsgivaren ska, såvida det inte är fråga om en EES-tilläggspensionsstiftelse, i Finland utöva den verksamhet inom vilken de personer verkar för vilkas pensionsskydd pensionsstiftelsen grundas. En pensionsstiftelse som beviljar frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner ska ha sin centralförvaltningsort i Finland. Med centralförvaltningsort avses den plats där pensionsstiftelsens viktigaste strategiska beslut fattas.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte grunda en pensionsstiftelse.

9 §

I pensionsstiftelsens stadgar skall anges


2) den kommun i Finland som är pensionsstiftelsens hemort och om A-pensionsstiftelsens och AB-pensionsstiftelsens centralförvaltning är belägen någon annanstans än på hemorten, den kommun i Finland där centralförvaltningen är belägen,


16 §

En pensionsstiftelse är en juridisk person som uppkommer genom registrering. Före registreringen får pensionsstiftelsen inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser och inte heller kära eller svara vid eller inge ansökan till domstol eller andra myndigheter. Styrelsen får dock föra talan i ärenden som gäller grundandet av pensionsstiftelsen.

För förpliktelser som uppkommit före registreringen genom åtgärder som har vidtagits på pensionsstiftelsens vägnar ska de som deltagit i åtgärderna eller som beslutat om dem ansvara solidariskt. Ansvaret för förpliktelser som följer av stiftelseurkunden övergår dock på pensionsstiftelsen sedan den registrerats.

Om avtal på pensionsstiftelsens vägnar har ingåtts med någon som visste att pensionsstiftelsen var oregistrerad, kan han eller hon, om inte något annat överenskommits, frånträda avtalet ifall ansökan om registrering inte har gjorts inom den i 13 § angivna tiden eller om registrering har förvägrats. Om medkontrahenten inte visste att pensionsstiftelsen var oregistrerad, kan han eller hon frånträda avtalet till dess att pensionsstiftelsen registrerats.

19 §

Minst en av styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt ombudsmannen ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar pensionsstiftelsen tillstånd att avvika från detta.

De personer som hör till ledningen ska ha god vandel. De ska ha sådan allmän kännedom om pensionsstiftelseverksamhet som är behövlig med beaktande av arten och omfattningen av pensionsstiftelsens verksamhet eller också ska de bland sina anställda ha rådgivare med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Ledningen ska sköta pensionsstiftelsen med yrkesskicklighet och med beaktande av intressena i fråga om de personer som hör till verksamhetskretsen, de personer som fått fribrev och pensionstagarna.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller ombudsman.

Finansinspektionen kan be om en utredning varav det framgår att ledningen uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om utredningen som avses ovan.

5 a kap.

Företagsstyrningssystem och kapitalförvaltning vid pensionsstiftelser som beviljar tilläggspensioner

42 a §

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på A-pensionsstiftelser och på AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar.

42 b §

Pensionsstiftelser ska ha ett effektivt företagsstyrningssystem som möjliggör en sund och ansvarsfull ledning av deras verksamhet och som står i proportion till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos stiftelsernas verksamhet. Företagsstyrningssystemet ska beakta miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i samband med pensionsstiftelsens investeringar. Styrningssystemet ska regelbundet ses över.

Pensionsstiftelsernas organisationsstruktur ska vara ändamålsenlig och tydlig. Ansvarsområdena ska på ett ändamålsenligt sätt delas upp och avskiljas från varandra. Pensionsstiftelserna ska ha ett effektivt informationssystem.

42 c §

Pensionsstiftelser ska upprätta och tillämpa skriftliga riktlinjer för riskhantering, internrevision och, vid behov, för aktuariefunktionen och för utkontrakterad verksamhet. Dessa skriftliga riktlinjer ska först godkännas av pensionsstiftelsens styrelse och därefter ses över minst vart tredje år. Riktlinjerna ska anpassas med hänsyn till nödvändiga förändringar inom det berörda systemet eller området.

Pensionsstiftelserna ska för internkontroll upprätta ett effektivt system som ska omfatta administrativa förfaranden och redovisningsförfaranden, ramar för internkontrollen och lämpliga rapporteringsrutiner på pensionsstiftelsens samtliga organisationsnivåer.

Pensionsstiftelserna ska vidta ändamålsenliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att deras verksamhet bedrivs med kontinuitet och på ett korrekt sätt samt utarbeta en beredskapsplan.

42 d §

De personer som utför en pensionsstiftelses nyckelfunktioner samt de personer eller enheter som anlitas för att utföra funktionerna ska ha god vandel och vara lämpliga för uppgiften. En person som är omyndig eller som har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara person som utför nyckelfunktioner. Med lämplighetskravet avses att

1) de personer som utför nyckelfunktioner i form av internrevision ska ha tillräckliga yrkeskvalifikationer för att kunna utföra revision på ett tillfredsställande sätt,

2) de personer som utför centrala aktuariefunktioner ska ha tillräckliga yrkeskvalifikationer, kunskaper och erfarenheter för att de ska kunna utföra aktuariefunktionerna på ett tillfredsställande sätt,

3) de personer som utför andra nyckelfunktioner ska ha kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter som är tillräckliga för att de ska kunna utföra sina nyckelfunktioner på ett tillfredsställande sätt.

Finansinspektionen kan be om en utredning varav det framgår att de personer som avses i 1 mom. uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den utredning som avses ovan.

42 e §

De personer som i praktiken ansvarar för en pensionsstiftelses verksamhet ska ha god vandel och vara lämpliga för uppgiften. Medlemmar i pensionsstiftelsens styrelse ska tillsammans och pensionsstiftelsens ombudsman ensam ha kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter som är tillräckliga för att de ska kunna säkerställa en sund och ansvarsfull förvaltning av pensionsstiftelsen.

Finansinspektionen kan be om en utredning varav det framgår att de personer som avses i 1 mom. uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den ovan avsedda utredningen.

42 f §

Om Finansinspektionen kräver att en person som avses i 42 d eller 42 e § ska inkomma med en utredning om att han eller hon uppfyller de krav som föreskrivs i den nämnda paragrafen eller att han eller hon inte är försatt i konkurs, ska Finansinspektionen som utredning från en medborgare i en annan EES-stat än Finland godkänna motsvarande handlingar som från en finsk medborgare.

Som utredning som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen också godkänna ett registerutdrag som utfärdats av en domstol eller, om ett sådant inte kan fås, motsvarande handling som en behörig rätts- eller förvaltningsmyndighet har utfärdat i den EES-stat vars medborgare den som avses i 42 d eller 42 e § är. Om de ovan avsedda handlingarna inte kan fås ska Finansinspektionen som utredning godkänna en försäkran som en person enligt 42 d eller 42 e § har gett Finansinspektionen eller en behörig rätts- eller förvaltningsmyndighet eller notarie i den EES-stat vars medborgare han eller hon är. Den ovan avsedda rätts- eller förvaltningsmyndigheten eller notarien ska intyga försäkrans riktighet.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska Finansinspektionen som utredning godkänna en skriftlig försäkran till en behörig myndighet eller till en fack- eller branschorganisation i en annan EES-stat än Finland om att en medborgare i en annan EES-stat än Finland inte är försatt i konkurs.

Handlingar som avses i 2 och 3 mom. ska visas upp inom tre månader efter att de utfärdats.

42 g §

Pensionsstiftelser ska ha en löne- och arvodespolicy som tillämpas på de personer som i praktiken ansvarar för verksamheten, på dem som utför nyckelfunktioner samt på andra personalkategorier vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på pensionsstiftelsens riskprofil. Löne- och arvodespolicyn ska tillämpas också på tjänsteföretag som sköter pensionsstiftelsens utkontrakterade verksamheter, om de inte hör till tillämpningsområdet för följande stadganden:

1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II),

3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG,

5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.

Löne- och arvodespolicyn ska stå i proportion till pensionsstiftelsens storlek och organisation samt till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionsstiftelsens verksamhet. Löne- och arvodespolicyn ska upprättas, genomföras och upprätthållas i enlighet med pensionsstiftelsens verksamheter, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiella stabilitet och resultat som helhet. Löne- och arvodespolicyn får inte skapa incitament till risktagande som är oförenligt med pensionsstiftelsens riskprofiler och regler.

Pensionsstiftelsen ska fastställa allmänna principer för löne- och arvodespolicyn samt se över och uppdatera dem åtminstone vart tredje år. Pensionsstiftelsen ska ansvara för löne- och arvodespolicyns genomförande samt övervaka ersättningarna på ett tydligt, transparent och effektivt sätt. Om inte annat föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska pensionsstiftelsen regelbundet offentliggöra relevant information om sin löne- och arvodespolicy. Pensionsstiftelsens löne- och arvodespolicy ska

1) bidra till en sund, aktsam och effektiv ledning och förvaltning av pensionsstiftelsen,

2) vara förenlig med de långsiktiga intressena hos försäkrade och förmånstagare när det gäller tilläggspensionsarrangemang som förvaltas av pensionsstiftelsen,

3) inkludera åtgärder som syftar till att undvika intressekonflikter,

4) vara förenlig med en konsekvent sund och effektiv riskhantering.

42 h §

Pensionsstiftelser ska ha nyckelfunktioner. De personer som utför nyckelfunktioner ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt, objektivt, rättvist och oberoende sätt.

En person eller organisatorisk enhet får utföra flera nyckelfunktioner. Vad som föreskrivs ovan ska inte tillämpas på sådana internrevisionsfunktioner enligt 42 k §, som ska vara oberoende från andra nyckelfunktioner.

Den person eller organisatoriska enhet som utför en nyckelfunktion ska vara en annan än den som utför en liknande nyckelfunktion hos den arbetsgivare som försäkrar arbetstagarna eller andra personer hos pensionsstiftelsen. Trots vad som föreskrivs ovan kan Finansinspektionen på ansökan av en pensionsstiftelse bevilja tillstånd att utföra nyckelfunktioner genom samma person eller organisatoriska enhet som hos den ovan avsedda arbetsgivaren, under förutsättning att pensionsstiftelsen förklarar hur den förhindrar eller hanterar i pensionsstiftelsen förekommande intressekonflikter med den försäkrande arbetsgivaren och under förutsättning att storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionsstiftelsens verksamhet inte förutsätter något annat.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om ansökningar som avses i 3 mom.

42 i §

Personer med nyckelfunktioner ska rapportera alla väsentliga resultat och rekommendationer inom sina ansvarsområden till pensionsstiftelsens styrelse som beslutar vilka åtgärder som ska vidtas.

Personer med nyckelfunktioner ska, utan att det påverkar rätten att inte tvingas vittna mot sig själv, underrätta Finansinspektionen i sådana fall då pensionsstiftelsens styrelse inte i vederbörlig tid vidtar lämpliga korrigerande åtgärder, när den person eller den organisatoriska enheten som utför nyckelfunktionen har rapporterat till pensionsstiftelsens styrelse att den

1) har upptäckt en betydande risk för att pensionsstiftelsen inte kommer att uppfylla ett väsentligt lagstadgat krav, om detta skulle kunna få en väsentlig inverkan på de försäkrades och förmånstagarnas intressen,

2) i samband med utförandet av sin funktion har konstaterat en väsentlig materiell överträdelse av lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser som är tillämpliga på pensionsstiftelsen och dess verksamhet.

42 j §

Pensionsstiftelser ska ha en effektiv riskhanteringsfunktion som står i proportion till deras storlek och organisation samt till verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet. Riskhanteringsfunktionen ska underlätta hanteringen av ett riskhanteringssystem. Riskhanteringssystemet ska bygga på strategier, processer och förfaranden som är nödvändiga för att spåra, mäta och hantera samt till pensionsstiftelsen och dess tilläggspensionsarrangemang rapportera de risker, på enskild och sammantagen nivå, som pensionsstiftelsen och dess tilläggspensionsarrangemang är exponerade för. Riskhanteringssystemet ska ha förfaranden för rapportering till pensionsstiftelsens styrelse om risker och det inbördes beroendet mellan dessa.

Pensionsstiftelsens riskhanteringssystem ska vara anpassat till dess organisation och beslutsprocess. Riskhanteringssystemet ska täcka de risker som kan uppstå i pensionsstiftelsen eller i tjänsteföretag till vilka pensionsstiftelsens uppgifter har utkontrakterats och det ska stå i proportion till pensionsstiftelsens storlek och organisation samt verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet. Riskhanteringssystemet ska täcka åtminstone följande delområden:

1) försäkringsrörelse och avsättningar,

2) förvaltning av tillgångar och skulder,

3) investeringar, särskilt i derivatinstrument, värdepapperiseringar och liknande åtaganden,

4) hantering av likviditets- och koncentrationsrisker,

5) hantering av operativa risker,

6) återförsäkring och andra riskreduceringstekniker,

7) miljörisker, sociala risker och företagsstyrningsrisker hänförliga till investeringsportföljen och dess förvaltning.

Om försäkrade och förmånstagare i enlighet med pensionsstiftelsens stadgar står för risker ska riskhanteringssystemet även ta hänsyn till de riskerna ur de försäkrades och förmånstagarnas synvinkel.

42 k §

Pensionsstiftelser ska ha en effektiv internrevisionsfunktion. Internrevisionsfunktionen ska utvärdera lämpligheten och effektiviteten hos systemet för internkontroll, företagsstyrningssystemets övriga delfaktorer och verksamheter som utkontrakterats. Internrevisionsfunktionen ska stå i proportion till pensionsstiftelsens storlek och organisation samt till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionsstiftelsens verksamhet.

42 l §

Om en pensionsstiftelse själv erbjuder täckning för biometriska risker eller för nivån på investeringsverksamhetens avkastning eller förmånerna, ska den inrätta en effektiv aktuariefunktion som

1) samordnar och övervakar beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna,

2) bedömer lämpligheten av de metoder och underliggande modeller som används vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och de antaganden som ligger till grund för denna beräkning,

3) bedömer om de data som används vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna är tillräckliga samt bedömer deras kvalitet,

4) jämför de antaganden som ligger till grund för beräkningen av försäkringstekniska avsättningar med den faktiska utvecklingen,

5) informerar pensionsstiftelsens styrelse om hur tillförlitliga och lämpliga beräkningarna av försäkringstekniska avsättningar är,

6) yttrar sig om pensionsstiftelsens övergripande policy, om pensionsstiftelsen har en sådan policy,

7) yttrar sig om försäkringsarrangemangens lämplighet, om pensionsstiftelsen har sådana arrangemang, och

8) bidrar till ett effektivt genomförande av riskhanteringssystemet.

42 m §

Pensionsstiftelser ska på ett sätt som står i proportion till deras storlek och interna organisation samt till verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet, göra en egen riskbedömning och dokumentera denna bedömning. Riskbedömningen ska göras åtminstone vart tredje år, eller utan dröjsmål vid en betydande förändring av pensionsstiftelsens eller dess tilläggspensionsarrangemangs riskprofil. Om det sker en betydande förändring av ett visst tilläggspensionsarrangemangs riskprofil kan riskbedömningen begränsas till just det arrangemanget. Riskbedömningen ska beaktas i pensionsstiftelsens strategiska beslut.

Riskbedömningen ska inkludera

1) en beskrivning av hur den egna riskbedömningen är inkluderad i pensionsstiftelsens lednings-, förvaltnings- och beslutsprocesser,

2) en bedömning av riskhanteringssystemets effektivitet,

3) en beskrivning av hur pensionsstiftelsen förebygger intressekonflikter med den försäkrande arbetsgivaren, om pensionsstiftelsen utkontrakterar nyckelfunktioner till den ovan avsedda arbetsgivaren i enlighet med 42 h § 3 mom.,

4) en bedömning av pensionsstiftelsens totala finansieringsbehov och återhämtningsplan, om pensionsstiftelsen har en sådan plan,

5) en bedömning av riskerna för försäkrade och förmånstagare avseende utbetalningen av deras pensionsförmåner och effektiviteten i korrigerande åtgärder, med beaktande av indexeringsmekanismer och mekanismer för reducering av intjänade förmåner, inbegripet i vilken omfattning intjänade pensionsförmåner kan reduceras, på vilka villkor och av vem,

6) en kvalitativ bedömning av mekanismerna för att skydda pensionsförmåner inklusive garantier, överenskommelser och andra typer av finansiellt stöd från den arbetsgivare som försäkrar i pensionsstiftelsen, försäkring eller återförsäkring från ett företag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) eller täckning genom ett pensionsgarantisystem till förmån för pensionsstiftelsen eller de försäkrade och förmånstagarna,

7) en kvalitativ bedömning av de operativa riskerna,

8) om miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer beaktas vid investeringsbeslut, en bedömning av nya eller framväxande risker, inbegripet risker med anknytning till klimatförändring, resursanvändning och miljön, sociala risker och risker med anknytning till avskrivningar av tillgångar till följd av regleringsändringar.

Med avseende på tillämpningen av riskbedömningen ska pensionsstiftelserna ha metoder för att kartlägga och bedöma de risker som de är utsatta för eller kan utsättas för på kort och på lång sikt och som kan inverka på deras förmåga att fullgöra sina skyldigheter. Dessa metoder ska stå i proportion till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos de inneboende riskerna i pensionsstiftelsernas verksamhet. Metoderna ska beskrivas i den egna riskbedömningen.

Pensionsstiftelserna ska till Finansinspektionen överlämna en sammanfattning av riskbedömningen. Av den sammanfattningen ska framgå åtminstone riskbedömningens resultat och beskrivning av de metoder som använts för riskbedömningen.

42 n §

Pensionsstiftelser ska upprätta och offentliggöra årsbokslut och verksamhetsberättelser i vilka hänsyn tas till varje tilläggspensionsarrangemang som de förvaltar och, vid behov, årsbokslut och verksamhetsberättelser för varje tilläggspensionsarrangemang. Årsboksluten och verksamhetsberättelserna ska ge en rättvisande och korrekt bild av pensionsstiftelsens tillgångar, skulder och finansiella ställning, och redovisa betydande investeringar. Årsboksluten och uppgifterna i verksamhetsberättelserna ska vara konsekventa, uttömmande, sakligt presenterade samt i vederbörlig ordning godkända av pensionsstiftelsens styrelse och revisor.

42 o §

Utöver vad som föreskrivs i 47 a § ska en utredning om principerna för pensionsstiftelsernas investeringspolicy täcka åtminstone följande delområden:

1) riskhanteringsprocesserna,

2) hur miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer beaktas i investeringspolicyn,

3) hur pensionsstiftelsen undviker ensidig och mekanisk förlitan på kreditbetyg,

4) lämpligheten i pensionsstiftelsens kreditvärderingsförfaranden, med hänsyn till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos dess verksamhet.

Pensionsstiftelserna ska offentliggöra en utredning om principerna för investeringspolicyn.

42 p §

En pensionsstiftelse får utkontraktera verksamhet till tjänsteföretag som arbetar för pensionsstiftelsens räkning.

Nyckelfunktioner eller andra verksamheter får inte utkontrakteras på ett sätt som leder till att

1) kvaliteten på pensionsstiftelsens företagsstyrningssystem försämras,

2) den operativa risken ökar i otillbörlig utsträckning,

3) Finansinspektionen får försämrade tillsynsmöjligheter,

4) möjligheten till ett oavbrutet och tillfredsställande tillhandahållande av tjänster till försäkrade och förmånstagare undergrävs.

En pensionsstiftelse ansvarar, trots att den utkontrakterat verksamheter, för samtliga förpliktelser som följer av bestämmelserna och föreskrifterna om utkontraktering. Pensionsstiftelsen ska, genom valet av tjänsteföretag och genom den löpande övervakningen av tjänsteföretagets verksamheter, säkerställa att de utkontrakterade verksamheterna fungerar oklanderligt.

Utkontrakteringen av en pensionsstiftelses verksamhet ska föregås av ett skriftligt avtal som tydligt anger pensionsstiftelsens och tjänsteföretagets rättigheter och skyldigheter.

42 q §

En pensionsstiftelse ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om sin avsikt att utkontraktera funktioner. Om utkontraktering avser nyckelfunktioner eller förvaltning av tjänstepensionsinstitut ska detta anmälas till Finansinspektionen innan avtalet om utkontraktering träder i kraft. Pensionsstiftelsen ska underrätta Finansinspektionen också om väsentliga förändringar i anslutning till utkontrakterade funktioner.

Finansinspektionen har rätt att av pensionsstiftelser och tjänsteföretag utan obefogat dröjsmål få information om utkontrakterade funktioner.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den i 1 mom. avsedda anmälan som ska ges om utkontraktering.

42 r §

Pensionsstiftelser har rätt att utse tilläggspensionsanstalter eller enheter enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut samt kapitalförvaltare som är etablerade i en EES-stat och som enligt någon av i 42 g § 1 mom. 1–5 punkten nämnda författningar är auktoriserade att bedriva denna verksamhet.

42 s §

Om de försäkrade och förmånstagarna helt står för ett tilläggspensionsarrangemangs investeringsrisk ska pensionsstiftelsen för förvaringen av tilläggspensionsarrangemangets tillgångar enligt 42 u § och för övervakningen av tillgångarna enligt 42 v § utse ett eller flera förvaringsinstitut som är etablerade i en EES-stat och har auktoriserats i enlighet med någon av i 42 g § 1 mom. 1 eller 3–5 punkten nämnda författningar. Förvaringsinstitutet ska utses genom ett skriftligt avtal. I avtalet ska föreskrivas om den information som ska ges förvaringsinstitutet för att detta ska kunna utföra de uppgifter som ålagts det.

Om de försäkrade och förmånstagarna inte i sin helhet står för tilläggspensionsarrangemangets investeringsrisk och om pensionsstiftelsen inte har utsett ett förvaringsinstitut som avses i 1 mom., ska pensionsstiftelsen ha ett system för förhindrande och lösning av intressekonflikter mellan pensionsstiftelsen och de försäkrade eller förmånstagare. Det system som avses ovan ska

1) säkerställa att finansiella instrument förvaltas och skyddas på ett adekvat sätt,

2) föra bok varmed pensionsstiftelsen ständigt och utan dröjsmål kan identifiera alla tillgångar,

3) vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika intressekonflikter när det gäller förvaringen av tillgångar,

4) på begäran av Finansinspektionen informera om hur tillgångarna förvaras.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om system som avses i 2 mom.

42 t §

När förvaringsinstitut förvarar tillgångar och utför tillsynsuppgifter ska de agera hederligt, korrekt, professionellt och oberoende samt i de försäkrades och förmånstagarnas intresse.

Ett förvaringsinstitut får inte bedriva verksamhet som kan skapa intressekonflikter mellan pensionsstiftelsen, de försäkrade och förmånstagarna och sig självt, såvida inte förvaringsinstitutet håller utförandet av sina förvaringsinstitutsuppgifter funktionellt och hierarkiskt åtskilda från andra eventuellt oförenliga uppgifter, samtidigt som eventuella intressekonflikter identifieras, hanteras, övervakas och redovisas för de försäkrade, förmånstagarna och pensionsstiftelsens styrelse.

42 u §

Då en pensionsstiftelses tillgångar som har anknytning till ett tilläggspensionsarrangemang och består av finansiella instrument som kan depåförvaras anförtros ett förvaringsinstitut för förvaring, ska förvaringsinstitutet förvara alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument eller som kan levereras fysiskt till förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska för detta ändamål säkerställa att de finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument registreras på separata konton på förvaringsinstitutet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, öppnade i pensionsstiftelsens namn, så att de alltid tydligt kan identifieras som tillhörande pensionsstiftelsen eller de försäkrade och förmånstagarna.

Om en pensionsstiftelses tillgångar som har anknytning till ett tilläggspensionsarrangemang består av andra tillgångar än sådana som avses i 1 mom., ska förvaringsinstitutet kontrollera att pensionsstiftelsen är tillgångarnas ägare och föra ett register över dessa tillgångar. Kontrollen ska göras på grundval av uppgifter eller handlingar från pensionsstiftelsen och, om sådan finns tillgänglig, på grundval av extern information. Förvaringsinstitutet ska hålla sitt register uppdaterat.

Ett förvaringsinstitut är ansvarigt inför pensionsstiftelsen, de försäkrade och förmånstagarna för förluster som drabbat dem som en följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser eller fullgjort dem på ett oriktigt sätt. Detta ansvar påverkas inte av att förvaringsinstitutet har anförtrott en tredje part förvaringen av samtliga eller vissa tillgångar som det förvarar.

42 v §

Utöver de uppgifter som avses i 42 u § 1 och 2 mom. ska ett förvaringsinstitut som utsetts för tillsynsuppgifter

1) utföra pensionsstiftelsens uppdrag, såvida inte dessa strider mot lag eller pensionsstiftelsens stadgar,

2) säkerställa att ersättningar för transaktioner som omfattar pensionsstiftelsens tillgångar inbetalas till pensionsstiftelsen inom sedvanliga tidsfrister,

3) säkerställa att inkomsterna från tillgångarna används i enlighet med pensionsstiftelsens stadgar.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får Finansinspektionen fastställa andra tillsynsuppgifter som förvaringsinstitutet ska utföra.

44 §

A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars pensionsansvar ska ständigt motsvara de sammanlagda finansiella förbindelser som i enlighet med reglerna följer av tilläggspensionsarrangemangen. Pensionsstiftelsens försäkringsmatematiker ska varje år beräkna pensionsansvaret. Beräkningsgrunderna ska bestämmas så att i första hand de försäkrades och förmånstagarnas förmåner tryggas. De variabler som används vid beräkning av pensionsansvaret, såsom antaganden i fråga om dödsfall, lång levnad, invaliditet och ekonomiska antaganden, ska väljas på ett aktsamt sätt, med beaktande av förväntade förändringar av de risker som har samband med tilläggspensionsarrangemangen. De försäkringsmatematiska metoderna ska förbli desamma från en räkenskapsperiod till en annan. Det kan vara motiverat att ändra dem om det sker förändringar i den lagstiftning, den befolkningsstruktur eller den ekonomiska situation som ligger till grund för antagandena.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de grunder som används vid beräkning av A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars pensionsansvar. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur tryggande och aktsamhet ska beaktas i beräkningsgrunderna och om valet av variabler och antaganden som används vid beräkning av pensionsansvaret.

44 a §

A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser ska på ett aktsamt sätt välja den räntesats som används vid beräkning av pensionsansvaret i fråga om frivilliga tilläggspensioner.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter om den maximiräntesats som ska användas vid beräkning av pensionsansvaret i fråga om frivilliga tilläggspensioner. När Finansinspektionen fastställer maximiräntesatsen ska den beakta

1) den aktuella marknadsavkastningen på obligationer av hög kvalitet, på statsobligationer och på obligationer från Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska investeringsbanken eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten,

2) den allmänna avkastningsnivån på pensionsstiftelsers och pensionskassors tillgångar som motsvarar tilläggspensionsverksamheten.

Finansinspektionen kan på ansökan ge en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse tillstånd att vid beräkning av pensionsansvaret för frivilliga tilläggspensioner använda en större räntesats än den maximiräntesats som avses i 2 mom. enligt nivån på avkastningen av de tillgångar som täcker pensionsansvaret genom att den minskas tillräckligt med avseende på säkerheten. I så fall ska också nivån på avkastningen från investering av framtida premier beaktas. Avkastningsnivån korrigeras så att den motsvarar avkastningen av framtida investeringar till den del som de investeringar som täcker pensionsansvaret är kortvarigare än pensionsansvaret. Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om sådana ansökningar som avses i detta moment.

44 b §

Om grunderna för beräkning av A-pensionsstiftelsers eller AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars pensionsansvar ändras med anledning av förändrad lagstiftning, befolkningsstruktur eller ekonomisk situation på så sätt att pensionsansvaret enligt de nya grunderna är större än enligt de gamla grunderna, kan Finansinspektionen bevilja en pensionsstiftelse tillstånd att tillåta ett ansvarsunderskott i enlighet med 43 § 5 mom., som ska täckas i enlighet med 46 § 5 mom. inom en viss tid, dock högst tio år (täckningsunderskott).

En förutsättning för att Finansinspektionen ska bevilja tillstånd är att pensionsstiftelsen gör upp en genomförbar plan för amortering av täckningsunderskottet under en viss tid, dock högst tio år. Beviljandet av tillståndet och längden på den utsatta tiden ska grunda sig på pensionsstiftelsens bedömning av den genomsnittliga höjning av premienivån som amorteringen av täckningsunderskottet kommer att medföra. Amorteringsplanen ska finnas tillgänglig för de försäkrade och för förmånstagarna.

I planen ska beaktas en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings matchning av tillgångar och skulder, riskprofil, likviditetsplan, åldersprofilen hos de försäkrade som är berättigade till pensionsförmåner samt sådana tilläggspensionsarrangemang som befinner sig i uppbyggnadsskedet eller ska övergå till full fondering från att inte eller endast delvis ha varit fonderade.

Om ett tilläggspensionsarrangemang avvecklas under den tid som avses i 1 mom. ska A-pensionsstiftelsen och AB-pensionsstiftelsen rapportera detta till Finansinspektionen. A-pensionsstiftelsen och AB-pensionsstiftelsen ska upprätta en plan för hur åtagandena och tillgångarna enligt det tilläggspensionsarrangemang som avvecklas ska överföras till en annan pensionsstiftelse, en annan pensionskassa eller ett annat försäkringsbolag som bedriver tilläggspensionsverksamhet. Planen ska sändas till Finansinspektionen. Planens huvudsakliga innehåll ska vara tillgängligt för de försäkrade.

46 §

Vid täckandet av pensionsansvarets bruttobelopp ska pensionsstiftelsen se till att de tillgångar och förbindelser som hör till täckningen är säkra, ger god avkastning och är likvida samt att de är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Investeringar i tillgångar som emitterats av samma emittent eller av emittenter som tillhör samma grupp får inte innebära överdriven riskkoncentration för en A-pensionsstiftelse eller för en AB-pensionsstiftelses A-avdelning. Då pensionsstiftelsen har flera arbetsgivarföretag, ska investeringarna i arbetsgivarföretagen göras på ett aktsamt sätt och med beaktande av en tillräcklig spridning av tillgångarna.


46 a §

Med en EES-stat jämställs vid tillämpningen av 46 b, 47 b–47 d, 47 f, 47 h–47 j och 47 l–47 p § också sådana medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

46 b §

A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar får använda derivatinstrument, förutsatt att sådana instrument bidrar till att minska investeringsriskerna eller underlättar en effektiv kapitalförvaltning. Derivatinstrumentens sammanlagda underliggande tillgångar får uppgå till högst samma belopp som det sammanlagda beloppet av de penning- och kapitalmarknadsinstrument samt aktier och andelar som utgör täckning för pensionsstiftelsens frivilliga tilläggspensionsverksamhet. Pensionsstiftelsen ska undvika överdriven riskexponering gentemot en och samma motpart och gentemot annan derivatverksamhet. Derivatinstrument som har samband med en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings verksamhet ska hänföras till den frivilliga tilläggspensionsverksamhetens tillgångar. Derivatinstrument ska värderas enligt aktsamhetsprincipen med beaktande av den underliggande tillgången.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om användning av derivatinstrument i samband med pensionsstiftelsers frivilliga tilläggspensionsverksamhet.

47 §

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse ska täcka pensionsansvar som följer av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner. Från pensionsansvaret kan härvid dras av den icke-amorterade delen av det täckningsunderskott som avses i 44 b § 1 mom.

På täckande av det pensionsansvar som avses i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 46 § 2–6 mom. om täckning av pensionsansvarets bruttobelopp. Bestämmelsen om fordringar på den ansvarsfördelning som avses i 5 mom. 8 punkten i nämnda paragraf ska dock inte tillämpas. Av täckningen ska 75 procent utgöras av sådana tillgångar och förbindelser som avses i 46 § 3 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förteckning av pensionsstiftelsers täckning av pensionsansvar.

47 b §

Pensionsansvarets hela bruttobelopp kan täckas med

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES-stat, landskapet Åland eller en internationell sammanslutning där åtminstone en av medlemmarna är en EES-stat,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan kommun, samkommun, församling som fungerar som ett offentligt samfund eller något annat sådant med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som är beläget i en EES-stat och som har skatteuppbördsrätt eller vars medlemmar har skatteuppbördsrätt,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan inlåningsbank eller ett sådant försäkringsbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat, eller en annan sammanslutning som Finansinspektionen jämställer med en sådan inlåningsbank eller ett sådant försäkringsbolag som avses ovan,

4) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i tillgångsslag enligt denna paragraf och vilka grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

5) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och enligt sina stadgar investerar sina tillgångar i tillgångsslag som avses i denna paragraf,

6) instrument som är utfärdade eller garanterade av Europeiska investeringsbanken inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska långsiktiga investeringsfonder, Europeiska fonder för socialt företagande och Europeiska riskkapitalfonder,

7) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser eller fondandelar som avses i 1–6 punkten.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 4 och 5 punkten till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp.

47 c §

Högst 70 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat kreditinstitut under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat än en sådan inlåningsbank som avses i 47 b § 1 mom. 3 punkten eller en annan sammanslutning som med stöd av samma punkt jämställs med en sådan inlåningsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en sammanslutning som har hemort i en EES-stat och vars aktier eller andelar omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat,

3) skuldförbindelser som omsätts på en reglerad marknad och i vilka gäldenären är en annan sammanslutning än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten eller i 47 b § 1 mom. 1–3 punkten, och

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1–3 punkten.

Vad som i 1 mom. 3 punkten föreskrivs om handel på en reglerad marknad ska tillämpas också på skuldförbindelser som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform och på en organiserad handelsplattform.

47 d §

Högst 70 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av

1) sådana aktier, andelar och med aktier jämförbara omsättningsbara värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad,

2) förbindelser som har emitterats av en sådan sammanslutning med hemort i en EES-stat vars aktier och andelar är föremål för handel på en reglerad marknad och har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

3) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i tillgångsslag enligt 47 b eller 47 c § eller enligt denna paragraf och vilka grundats av ett sådant fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

4) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i 47 b eller 47 c § eller i denna paragraf,

5) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier, andelar, förbindelser eller fondandelar som avses i 1–4 punkten.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om handel på en reglerad marknad ska tillämpas också på handel på en multilateral handelsplattform och på en organiserad handelsplattform.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp.

47 p §

Högst 10 procent av de tillgångar som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får investeras i följande objekt, förutsatt att de inte är föremål för handel på en reglerad marknad, på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform:

1) aktier, andelar och aktier som är jämförbara med värdepapper,

2) förbindelser som har sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,

3) obligationer,

4) övriga investeringsinstrument som har en långsiktig investeringshorisont.

48 e §

Om en pensionsstiftelse som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet själv står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna, ska pensionsstiftelsen utöver pensionsansvaret ständigt ha en tillräcklig kapitalbas för att uppfylla det sammanräknade minimikapitalkravet som i enlighet med 83 v–83 y § i lagen om försäkringskassor (1164/1992) beräknats för olika försäkringsklasser (kapitalbasens minimibelopp).

Kapitalbasen ska motsvara typen av risk och tillgångarnas sammansättning i samtliga tilläggspensionsarrangemang. De tillgångar som hör till kapitalbasen får inte vara bundna vid förutsebara ansvarsförbindelser.

Till pensionsstiftelsens kapitalbas enligt 1 mom. hänförs följande poster:

1) fonderna för bundet och fritt eget kapital,

2) eget kapital som bildats av överskott från räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

3) den avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 § 1 mom. i bokföringslagen samt de frivilliga reserver som avses i 15 § i det kapitlet,

4) på ansökan av pensionsstiftelsen och med samtycke av Finansinspektionen, den positiva skillnaden mellan tillgångarnas verkliga värden och bokföringsvärden i balansräkningen, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär.

5) på ansökan av pensionsstiftelsen och med samtycke av Finansinspektionen hälften av det obetalda grundkapitalet efter att 25 procent av pensionsstiftelsens grundkapital har betalts.

Från pensionsstiftelsens kapitalbas enligt 1 mom. ska följande poster dras av:

1) räkenskapsperiodens förlust och förlusten från tidigare räkenskapsperioder,

2) den positiva skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärden och verkliga värden i balansräkningen,

3) den andel av anskaffningsutgiften för immateriella tillgångar som inte har upptagits som kostnad i resultaträkningen,

4) alla med skulder jämställbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten ska anses sannolik,

5) eventuell maximal förlust som derivatinstrument kan orsaka pensionsstiftelsen.

Av det obetalda belopp som avses ovan i 3 mom. 5 punkten får till kapitalbasen hänföras högst ett belopp som motsvarar 50 procent av kapitalbasens belopp eller kapitalbasens minimibelopp, beroende på vilket som är lägre.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) vilka poster som ska hänföras till eller dras av från kapitalbasen,

2) hur de beräkningar som gäller uppfyllandet av kraven på kapitalbasen ska göras och när beräkningarna ska ges in.

49 a §

Pensionsstiftelserna ska för kännedom till de försäkrade samt vid behov till deras företrädare överlämna pensionsstiftelsens stadgar, som ska ange omfattningen av deras rätt till tilläggspension, förutsättningarna och valmöjligheterna i anslutning till erhållandet av förmånerna samt inom skälig tid väsentlig information om ändringar av stadgarna.

Pensionsstiftelserna ska varje år ge de försäkrade en redogörelse för pensionsstiftelsens finansiella ställning.

Varje förmånstagare ska, vid pensionsavgång eller när andra förmåner ska betalas ut, få utförlig information om de pensionsförmåner och andra förmåner som förmånstagaren har rätt till. Vidare ska varje förmånstagare och vid behov hans eller hennes företrädare inom skälig tid få information om väsentliga ändringar av pensionsstiftelsens stadgar.

49 b §

De försäkrade och förmånstagarna samt vid behov deras företrädare ska på begäran få

1) bokslut och verksamhetsberättelse och, om pensionsstiftelsen ansvarar för fler än ett tilläggspensionsarrangemang, bokslut och verksamhetsberättelse för vart och ett av arrangemangen,

2) riktlinjerna för investeringspolicyn.

De försäkrade ska på begäran få utförlig information om

1) målnivån för pensionsförmånerna,

2) förmånernas nivå när försäkringsförhållandet upphör,

3) pensionsstiftelsens stadgar som gäller för överföringen av pensionsrättigheter till en annan pensionsanstalt när försäkringsförhållandet upphör till följd av att anställningsförhållandet upphör.

De personer tillhörande verksamhetskretsen som omfattas av en rörelseöverlåtelse ska på begäran få utförlig information om beloppet av intjänade pensionsförmåner, överföringen av förmånerna och om sina rättigheter vid överlåtelsen.

49 c §

Den information som pensionsstiftelserna lämnar enligt detta kapitel ska uppfylla följande krav:

1) informationen ska uppdateras regelbundet,

2) informationen ska avfattas på ett tydligt sätt, med användning av ett klart, koncist och begripligt språk samt med undvikande av fackspråk och tekniska termer,

3) begreppen och innehållet ska vara konsekventa och informationen får inte vara vilseledande,

4) informationen ska presenteras på ett lättläst sätt,

5) informationen ska vara tillgänglig på finska eller svenska,

6) informationen ska kostnadsfritt göras tillgänglig för presumtiva försäkrade, försäkrade och förmånstagare, i elektronisk form eller i pappersform.

49 d §

Pensionsstiftelserna ska ge de försäkrade och förmånstagarna tillräcklig information om villkoren för tilläggspensionsarrangemang, i synnerhet om

1) pensionsstiftelsens namn och den EES-stat där den är registrerad eller auktoriserad samt namnet på dess behöriga myndighet,

2) de rättigheter och skyldigheter som parterna i tilläggspensionsarrangemanget har,

3) investeringsprofilen,

4) vilken typ av finansiella risker som de försäkrade och förmånstagarna står för,

5) villkoren för fulla eller partiella garantier enligt tilläggspensionsarrangemanget eller avseende en viss förmånsnivå eller, när ingen garanti erbjuds med stöd av arrangemanget, en förklaring om detta,

6) eventuella mekanismer som skyddar intjänade rättigheter eller mekanismer för reducering av förmåner, om sådana finns,

7) om de försäkrade står för investeringsrisken eller kan fatta investeringsbeslut, information om den historiska avkastningen från investeringar relaterade till tilläggspensionsarrangemanget under minst fem år eller för alla år som tilläggspensionsarrangemanget förvaltats, om denna period understiger fem år,

8) strukturen på kostnader som bärs av försäkrade och förmånstagare, för arrangemang som inte fastställer en viss förmånsnivå,

9) de alternativ som försäkrade och förmånstagare har för att erhålla sina pensionsförmåner,

10) om en försäkrad har rätt att överlåta pensionsrättigheter, ytterligare information om arrangemangen för en sådan överlåtelse.

För tilläggspensionsarrangemang där de försäkrade står för en investeringsrisk och som föreskriver fler än ett alternativ med olika investeringsprofiler ska de försäkrade informeras om villkoren för tillgängliga investeringsalternativ och ickevalsalternativet för investeringar och tilläggspensionsarrangemangets regel om att en viss försäkrad anvisas ett visst investeringsalternativ.

Pensionsstiftelsen ska inom skälig tid ge försäkrade och förmånstagare eller deras företrädare all relevant information om ändringar av reglerna för tilläggspensionsarrangemanget samt tillhandahålla dem en förklaring om hur väsentliga förändringar av de försäkringstekniska avsättningarna påverkar de försäkrade och förmånstagarna.

49 e §

Pensionsstiftelserna ska på begäran av de försäkrade och förmånstagarna eller deras företrädare lämna följande kompletterande information:

1) årsbokslutet och verksamhetsberättelsen samt riktlinjerna för investeringspolicyn,

2) närmare uppgifter om de antaganden som använts som underlag för tilläggspensionsprognoserna och för eventuella ekonomiska scenarier i det tilläggspensionsbesked som avses i 49 f §.

De personer tillhörande verksamhetskretsen som omfattas av en rörelseöverlåtelse ska på begäran få utförlig information om beloppet av den intjänade tilläggspensionsförmånen, överföringen av förmånerna och sina rättigheter vid överlåtelsen.

49 f §

Pensionsstiftelserna ska kostnadsfritt för alla försäkrade minst varje år i elektronisk form eller i pappersform upprätta ett kortfattat dokument vars rubrik ska innehålla ordet tilläggspensionsbesked. Den försäkrade ska på begäran ges en papperskopia utöver den elektroniska informationen. Informationen i tilläggspensionsbeskedet ska vara korrekt och uppdaterad.

Tilläggspensionsbeskedet ska innehålla åtminstone följande information som riktar sig till den försäkrade:

1) den försäkrades personuppgifter och pensionsålder,

2) pensionsstiftelsens namn och adress samt specifika uppgifter om den försäkrades tilläggspensionsarrangemang,

3) information om garantier enligt tilläggspensionsarrangemanget och, vid behov, var ytterligare information finns,

4) information om prognoser för tilläggspensionsförmåner grundade på den försäkrades pensionsålder och en ansvarsfrihetsklausul där det konstateras att prognoserna kan avvika från det slutliga värdet av mottagna förmåner. Om prognosen för pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier ska den informationen också innehålla ett bästa scenario och ett oförmånligt scenario, med beaktande av tilläggspensionsarrangemangets särskilda karaktär,

5) information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital med beaktande av tilläggspensionsarrangemangets särskilda karaktär,

6) information om de bidrag som arbetsgivaren i pensionsstiftelsen och den försäkrade har betalat in till tilläggspensionsarrangemanget, åtminstone under de senaste 12 månaderna, med beaktande av tilläggspensionsarrangemangets särskilda karaktär,

7) en specificering av de kostnader som pensionsstiftelsen har dragit av åtminstone under de senaste 12 månaderna,

8) information om fonderingsnivån för tilläggspensionsarrangemanget som helhet,

9) en tydlig angivelse av det exakta datum som informationen avser,

10) en tydlig angivelse av betydande förändringar av informationen i förhållande till föregående år.

I tilläggspensionsbeskedet ska utöver informationen i 2 mom. anges var och hur den försäkrade kan erhålla

1) ytterligare praktisk information om de valmöjligheter som den försäkrade har enligt tilläggspensionsarrangemanget,

2) en redogörelse för principerna för årsbokslutet och verksamhetsberättelsen samt för investeringspolicyn,

3) information om de antaganden som används för livräntebelopp, särskilt med avseende på annuitetsränta, typen av leverantör och livräntans varaktighet,

4) information om förmånsnivån för det fall att anställningen upphör,

5) ytterligare information när det är fråga om tilläggspensionsarrangemang där de försäkrade står för investeringsrisken och där ett investeringsalternativ åläggs den försäkrade genom en särskild bestämmelse som anges i tilläggspensionsarrangemanget.

Finansinspektionen ska utfärda föreskrifter om antaganden för de prognoser som ska användas för beräkning av tilläggspensionen enligt 2 mom. 4 punkten och som pensionsstiftelsen ska använda för att fastställa den årliga nominella avkastningsprocenten på investeringarna, den årliga inflationen och framtida löner.

49 g §

Pensionsstiftelserna ska säkerställa att presumtiva försäkrade som inte automatiskt ansluts till ett tilläggspensionsarrangemang samt försäkrade som automatiskt ansluts till ett tilläggspensionsarrangemang, omedelbart efter anslutningen till arrangemanget informeras om

1) alla relevanta alternativ de har, inbegripet investeringsalternativ,

2) relevanta inslag i tilläggspensionsarrangemanget, inbegripet typen av förmåner,

3) information om huruvida miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer beaktas i investeringsstrategin och i så fall på vilket sätt,

4) var ytterligare information finns tillgänglig.

När de försäkrade står för investeringsrisken eller kan fatta investeringsbeslut, ska pensionsstiftelsen ge presumtiva försäkrade information om den historiska avkastningen från investeringar relaterade till tilläggspensionsarrangemanget under minst fem år eller för alla år som tilläggspensionsarrangemanget förvaltats, om denna period understiger fem år, samt information om strukturen på kostnader som bärs av försäkrade och förmånstagare.

49 h §

En pensionsstiftelse ska i god tid före den försäkrades pensionsålder eller på den försäkrades begäran tillhandahålla varje försäkrad utöver tilläggspensionsbesked information om de alternativ för utbetalning av tilläggspensionsförmåner som han eller hon har för att erhålla sina förmåner.

Pensionsstiftelsen ska regelbundet informera förmånstagarna om de förmåner som ska utbetalas och om motsvarande utbetalningsalternativ. Dessutom ska förmånstagarna utan dröjsmål informeras efter ett slutgiltigt beslut som leder till att förmånsnivåerna reduceras och tre månader innan beslutet genomförs. Om förmånstagarna står för en betydande del av investeringsrisken under utbetalningsfasen ska det säkerställas att de regelbundet får den information de behöver.

69 §

Om Finansinspektionen anser att en pensionsstiftelse är eller håller på att råka i ett sådant tillstånd att den bör upplösas, kan Finansinspektionen förbjuda pensionsstiftelsen att överlåta eller pantsätta pensionsstiftelsens egendom.

8 a kap.

Tillsynen över pensionsstiftelsernas tilläggspensionsverksamhet och över utländska EES-tilläggspensionsanstalter

69 a §

Detta kapitel ska tillämpas utöver vad som i 8 kap. föreskrivs på tillsynen över pensionsstiftelserna och på tillsynen över utländska EES-tilläggspensionsanstalter.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om pensionsstiftelser ska tillämpas endast på A-pensionsstiftelser och på AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar.

Finansinspektionen ska övervaka att pensionsstiftelserna uppfyller de krav på sin verksamhet som föreskrivs i denna lag. Finansinspektionen ska i synnerhet utöva tillsyn över att pensionsstiftelserna uppfyller följande krav:

1) vad som i 6 kap. föreskrivs om försäkringstekniska avsättningar och finansiering av sådana,

2) vad som i 48 e § föreskrivs om kapitalbas, disponibel kapitalbas och minimikrav på kapitalbasen,

3) vad som i 6 kap. samt i 5 a och 5 b § föreskrivs om investeringsregler,

4) vad som i 5 a kap. föreskrivs om företagsstyrningssystem och kapitalförvaltning,

5) vad som i 7 kap. föreskrivs om information som ska lämnas till försäkrade och förmånstagare.

69 b §

Syftet med tillsynen är att skydda de försäkrades och förmånstagarnas rättigheter samt att säkerställa pensionsstiftelsernas stabilitet och sundhet.

Tillsynen ska vara rättidig och stå i proposition till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionsstiftelsens verksamhet. Tillsynen ska baseras på en framåtblickande och riskbaserad metod.

Finansinspektionen ska utföra tillsynsåtgärder i ändamålsenlig omfattning i pensionsstiftelsens lokaler och på distans. Finansinspektionen ska särskilt i krissituationer ta hänsyn till den potentiella effekt som åtgärderna har på de finansiella systemens stabilitet i Europeiska unionen.

69 c §

Finansinspektionen ska när den utövar tillsyn över pensionsstiftelserna ta hänsyn till de omständigheter under vilka pensionsstiftelserna bedriver sin verksamhet samt till de tjänsteföretag som utför utkontrakterade nyckelfunktioner eller annan verksamhet för pensionsstiftelsernas räkning. Finansinspektionen ska i sin tillsyn över pensionsstiftelserna i synnerhet bedöma

1) om pensionsstiftelses företagsstyrningssystem uppfyller de kvalitativa krav som föreskrivs i 5 a kap.,

2) de risker som en pensionsstiftelse står inför samt dess förmåga att bedöma och hantera dessa risker.

Finansinspektionen ska ha tillgång till stresstester och andra motsvarande uppföljningsinstrument som ger Finansinspektionen möjlighet att identifiera försämringar i en pensionsstiftelses finansiella ställning och att övervaka hur en försämring åtgärdas.

Finansinspektionen ska fastställa hur ofta granskningar minst ska göras och vilken omfattning de ska ha, med beaktande av storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos pensionsstiftelsens verksamhet.

Finansinspektionen ska offentliggöra information om de olika skedena i och de allmänna principerna för det tillsynsförfarande som föreskrivs i 1–3 mom.

69 d §

En pensionsstiftelse och de personer som i praktiken leder dess verksamhet eller utför nyckelfunktioner ska utan obefogat dröjsmål på begäran till Finansinspektionen överlämna för tillsynen behövliga uppgifter och handlingar. I synnerhet ska man överlämna

1) den egna riskbedömningen, uppgifter om riktlinjerna för investeringspolicyn samt bokslutet och verksamhetsberättelsen,

2) interna delårsrapporter, försäkringsmatematiska kalkyler och detaljerade antaganden, analyser beträffande matchning av tillgångar och skulder, dokumentation som visar att riktlinjerna för investeringspolicyn följs, dokumentation som visar att inbetalningar skett planenligt samt en sådan revisionsberättelse som avses i revisionslagen.

69 e §

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att 42 p § följs när en pensionsstiftelse utkontrakterar nyckelfunktioner och annan verksamhet samt all sådan utkontraktering i senare led, som påverkar pensionsstiftelsens finansiella ställning eller som är av avgörande betydelse för vad som krävs för effektiv tillsyn.

Vad som i 24 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om granskning av tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers verksamhetsställen ska tillämpas också på inspektioner av sådana tjänsteföretags lokaler till vilka en pensionsstiftelse har utkontrakterat verksamheter. Vad som ovan föreskrivs om inspektioner av tjänsteföretags verksamhetsställen ska tillämpas också på sådana tjänsteleverantörer till vilka pensionsstiftelsens tjänsteföretag i ett senare led har utkontrakterat pensionsstiftelsens verksamheter.

69 f §

Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift enligt 38 § i lagen om Finansinspektionen, som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot

1) vad som i 6 a § föreskrivs om en rättvis fördelning av risker och förmåner mellan generationerna,

2) vad som i 5 a kap. föreskrivs om företagsstyrningssystem, kapitalförvaltning och användning av förvaringsinstitut,

3) vad som i 5 § 1 mom., 5 a och 5 b §, 44, 44 a och 44 b §, 46 § 2 mom., 46 b, 47, 47 b–47 d, 47 p och 48 e § föreskrivs om pensionsansvar, täckning av pensionsansvar, investering samt solvenskapital,

4) vad som i 49 c–49 h § föreskrivs om information till försäkrade och förmånstagare,

5) vad som i 13 a kap. föreskrivs om gränsöverskridande verksamhet och i 13 b kap. om gränsöverskridande överföringar.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska på påförande av ordningsavgift tillämpas vad som i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om ordningsavgift.

69 g §

Finansinspektionen kan i situationer som avses i 69 § förbjuda användningen av en pensionsstiftelses tillgångar som innehas av en kapitalförvaltare som avses i 42 r § och av ett förvaringsinstitut som avses i 42 s §.

Finansinspektionen kan på begäran av en behörig myndighet i en utländsk EES-tilläggspensionsanstalts hemstat förbjuda eller begränsa användningen av en utländsk EES-tilläggspensionsanstalts tillgångar som förvaltas av kapitalförvaltare eller förvaringsinstitut som är etablerade i Finland.

69 h §

Finansinspektionen ska till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten anmäla beslut om att förbjuda eller begränsa en pensionsstiftelses verksamhet.

69 i §

Finansinspektionen ska i enlighet med 125 j § utöva tillsyn över att utländska EES-tilläggspensionsanstalter när de bedriver gränsöverskridande verksamhet där Finland är värdstat följer finsk social- och arbetsrätt samt iakttar de informationskrav som ska tillämpas på frivilliga tilläggspensioner.

Om en pensionsstiftelse bedriver gränsöverskridande verksamhet ska värdstatens behöriga myndighet utöva tillsyn över efterlevnaden av värdstatens social- och arbetsrätt och av värdstatens informationskrav. Finansinspektionen ska på ett ändamålsenligt sätt samarbeta med värdstatens behöriga myndighet.

Finansinspektionen ska regelbundet, dock minst vartannat år, underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om de bestämmelser i denna lag som inte omfattas av finsk social- och arbetsrätt samt om ändringar i bestämmelserna.

69 j §

Finansinspektionen ska främja informationsutbytet mellan EES-staternas behöriga myndigheter för att utveckla bästa praxis och samarbete när det gäller tillsynen över anstalter som erbjuder tilläggspensioner, för att förhindra snedvridning av konkurrensen och för att trygga gränsöverskridande verksamhet och förutsättningarna för gränsöverskridande överföringar. Finansinspektionen ska i samband med främjandet av informationsutbytet på ett ändamålsenligt sätt samarbeta med arbetsmarknadsorganisationerna.

Finansinspektionen ska samarbeta med Europeiska kommissionen för att underlätta tillsynen över anstalter som erbjuder tilläggspensioner.

När Finansinspektionen utövar tillsyn över verksamhet inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ska den samarbeta med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG. Finansinspektionen ska utan dröjsmål i enlighet med artikel 35 i den ovan nämnda förordningen förse Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten med all den information som den behöver för att utföra sina uppgifter enligt ovan nämnda direktiv och förordning.

Finansinspektionen ska informera Europeiska kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om allvarligare problem som Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ger upphov till, och i samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt övriga EES-staters behöriga myndigheter utan dröjsmål försöka lösa problemen som avses ovan.

13 a kap.

Gränsöverskridande verksamhet

125 a §

Detta kapitel ska tillämpas på EES-tilläggspensionsstiftelsers och utländska EES-tilläggspensionsanstalters gränsöverskridande verksamhet.

A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser kan hos Finansinspektionen ansöka om tillstånd att verka som EES-tilläggspensionsstiftelse. På ansökan om tillstånd tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om tillståndsförfarandet i fråga om gränsöverskridande verksamhet.

En såsom EES-tilläggspensionsstiftelse verksam AB-pensionsstiftelses B-avdelning får inte bedriva gränsöverskridande verksamhet.

125 b §

En EES-tilläggspensionsstiftelse ska ansöka om Finansinspektionens tillstånd innan den börjar bedriva gränsöverskridande verksamhet och i anslutning därtill tar emot finansiering från ett finansierande företag.

EES-tilläggspensionsstiftelsen ska i samband med ansökan underrätta Finansinspektionen om

1) värdstaten,

2) det finansierande företagets namn och huvudsakliga förvaltningsort,

3) de viktigaste särdragen i det tilläggspensionsarrangemang som ska förvaltas för det finansierande företagets räkning.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan.

125 c §

Om Finansinspektionen gör bedömningen att en EES-tilläggspensionsstiftelse med beaktande av dess administrativa uppbyggnad, dess finansiella ställning och dess lednings anseende, yrkeskvalifikationer samt erfarenhet på området har förutsättningar att bedriva den föreslagna gränsöverskridande verksamheten, ska Finansinspektionen inom tre månader från mottagandet av de uppgifter som avses i 125 b § 2 mom. vidarebefordra uppgifterna till den behöriga myndigheten i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 1 punkten och underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om detta. Till anmälan ska fogas beslutet om tillstånd att inleda den gränsöverskridande verksamheten.

Om Finansinspektionen gör bedömningen av en EES-tilläggspensionsstiftelse inte uppfyller de i 1 mom. stadgade förutsättningarna för att bedriva gränsöverskridande verksamhet, ska Finansinspektionen avslå tillståndsansökan inom tre månader från det att den fick de uppgifter som avses i 125 b § 2 mom.

125 d §

Finansinspektionen ska informera en EES-tilläggspensionsstiftelse som ansöker om tillstånd om de social- och arbetsrättsliga krav som i samband med gränsöverskridande verksamhet ska tillämpas på tilläggspensionsarrangemang och som har uppställts av den behöriga myndigheten i värdstaten samt om betydande förändringar av de nämnda kraven. På EES-tilläggspensionsstiftelsers gränsöverskridande verksamhet ska inte tillämpas bestämmelserna i 7 kap. om information, betalning av förmåner och begränsning av pensionsstiftelsers ansvar.

Finansinspektionen ska informera den ansökande EES-tilläggspensionsstiftelsen om de krav gällande gränsöverskridande verksamhet som värdstatens behöriga myndighet har uppställt i fråga om information som ska ges presumtiva försäkrade, försäkrade och förmånstagare samt betydande förändringar av de ovan avsedda kraven.

En EES-tilläggspensionsstiftelse som har fått det ovan i 125 c § 1 mom. avsedda tillståndet kan börja bedriva gränsöverskridande verksamhet efter att ha informerats om de ovan i 1 och 2 mom. avsedda krav eller efter sex veckor från det att värdstatens behöriga myndighet har fått de uppgifter som avses i 125 b § 2 mom.

125 e §

Om värdstatens behöriga myndighet meddelar Finansinspektionen att en EES-tilläggspensionsstiftelse i sin verksamhet inte iakttar de krav som avses i 125 d § 1 och 2 mom., ska Finansinspektionen i samarbete med värdstatens behöriga myndighet vidta de åtgärder som behövs för att tilläggspensionsstiftelsen ska upphöra med överträdelsen.

125 f §

En EES-tilläggspensionsstiftelse som bedriver gränsöverskridande verksamhet ska fullt ut och ständigt täcka pensionsansvaret i fråga om samtliga tilläggspensionsarrangemang som den förvaltar.

125 g §

Finansinspektionen ska i pensionsstiftelseregistret som EES-pensionsstiftelser anteckna också sådana A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Om en EES-pensionsstiftelses gränsöverskridande verksamhet upphör ska Finansinspektionen avregistrera A-pensionsstiftelsen och AB-pensionsstiftelsen som EES-tilläggspensionsstiftelse.

Finansinspektionen ska i pensionsstiftelseregistret anteckna de EES-stater där en EES-pensionsstiftelse är verksam.

Finansinspektionen ska meddela Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten de registeruppgifter som avses i 1 och 2 mom.

125 h §

Utländska EES-tilläggspensionsanstalter har rätt att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Finland och att ta emot finansiering från finansierande företag som är etablerade i Finland.

Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten i en utländsk EES- tilläggspensionsanstalts hemstat om Finlands social- och arbetsrättsliga krav som i samband med gränsöverskridande verksamhet ska tillämpas på tilläggspensionsarrangemang samt om kraven när det gäller översändande av information till presumtiva försäkrade, försäkrade och förmånstagare. Finansinspektionen ska lämna den ovan avsedda informationen inom sex veckor efter att ha tagit emot den behöriga myndighetens uppgifter om den utländska EES- tilläggspensionsanstaltens verksamhet i fråga om värdstaten, finansieringsföretaget och dess hemort samt om de huvudsakliga särdragen i tilläggspensionsarrangemanget.

Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i en utländsk EES- tilläggspensionsanstalts hemstat om betydande förändringar av de krav som avses i 2 mom.

125 i §

En utländsk EES-tilläggspensionsanstalt får börja bedriva gränsöverskridande verksamhet i Finland då den av den behöriga myndigheten i sin hemstat i enlighet med 125 h § 2 mom. har informerats om de social- och arbetsrättsliga kraven och om informationskraven.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. får en utländsk EES- tilläggspensionsanstalt börja bedriva gränsöverskridande verksamhet om den behöriga myndigheten i dess hemstat inte i enlighet med 1 mom. har informerat anstalten sex veckor efter det att Finansinspektionen av den behöriga myndigheten i hemstaten har fått information om anmälan som avser inledande av den utländska EES-tilläggspensionsanstaltens verksamhet.

125 j §

Finansinspektionen ska övervaka att utländska EES-tilläggspensionsanstalter uppfyller de krav som avses i 125 h § 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i den utländska EES-tilläggspensionsanstaltens hemstat om överträdelser som den upptäckt i samband med tillsynen. Om överträdelsen fortsätter trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten eller på grund av att inga åtgärder vidtagits, kan Finansinspektionen begränsa eller, om det är nödvändigt för att överträdelsen ska upphöra, förbjuda den utländska EES-tilläggspensionsanstaltens verksamhet i Finland med iakttagande av vad som i 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av förbud mot utländska EES-filialers verksamhet.

13 b kap.

Gränsöverskridande överlåtelser

125 k §

Detta kapitel ska tillämpas på pensionsstiftelser med minst 100 försäkrade samt på pensionsstiftelser som från och med följande räkenskapsperiod har gjort en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 1 b § 1 mom. Detta kapitel ska tillämpas också på A-pensionsstiftelser med färre än 100 försäkrade, om den A-pensionsstiftelse som är övertagande pensionsstiftelse eller den utländska EES- tilläggspensionsanstalt som är övertagande tilläggspensionsanstalt inte bedriver gränsöverskridande verksamhet efter överlåtelsen.

En pensionsstiftelse kan överlåta alla eller en del av ett tilläggspensionsarrangemangs ansvar, inklusive försäkringstekniska avsättningar det vill säga pensionsansvar, andra skyldigheter och rättigheter samt pensionsansvar som kan överföras och andra motsvarande tillgångar eller motsvarande betalningar till den övertagande tilläggspensionsanstalten under de förutsättningar som föreskrivs i detta kapitel.

Den A-pensionsstiftelse vars tilläggspensionsarrangemang överlåts ska svara för överlåtelsekostnaderna.

På överlåtelse av en del av ett tilläggspensionsarrangemang ska tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om överlåtelse av tilläggspensionsarrangemang. På gränsöverskridande överlåtelse av tilläggspensionsarrangemang som avses i detta kapitel tillämpas inte 11 kap.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om pensionsstiftelser ska tillämpas endast på A-pensionsstiftelser och på AB-pensionsstiftelsernas A-avdelning.

125 l §

Utöver vad som i 23 § föreskrivs om en pensionsstiftelses styrelses beslut är en förutsättning för en överlåtelse som avses i 125 k § ett beslut som innebär att överlåtelsen godkänns av en majoritet av den överlåtande pensionsstiftelsens styrelsemedlemmar som företräder de personer som hör till verksamhetskretsen. Om förmånstagarna inte hör till den överlåtande pensionsstiftelsens verksamhetskrets är en förutsättning för överlåtelsen att majoriteten av förmånstagarna godkänner överlåtelsen. Förmånstagare som inte hör till verksamhetskretsen ska utöva sin beslutanderätt per post eller genom datakommunikation. Förmånstagarnas beslut blir det förslag som har biträtts med mer än hälften av de avgivna rösterna.

En pensionsstiftelse ska minst en månad före ett sådant beslut som avses i 1 mom. till de försäkrade som omfattas av det försäkringsbestånd som överlåts och till de styrelsemedlemmar som företräder dem samt till förmånstagarna sända ett meddelande om planen för överlåtelse av tilläggspensionsarrangemanget samt hålla information om överlåtelsevillkoren tillgänglig för dem på sitt kontor eller på sina webbsidor. Till förmånstagare som inte hör till verksamhetskretsen ska minst en månad före ett beslut enligt i 1 mom. sändas anvisningar om det omröstningsförfarande som avses ovan.

En förutsättning för överlåtelse av ett tilläggspensionsarrangemang är dessutom att den arbetsgivare vars tilläggspensionsarrangemang överlåts på förhand har gett sitt samtycke till överlåtelsen.

125 m §

En förutsättning för en pensionsstiftelses gränsöverskridande överlåtelse av ett tilläggspensionsarrangemang enligt 125 k § 2 mom. är att den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspensionsanstaltens hemstat ger sitt godkännande efter det att Finansinspektionen har gett sitt förhandsgodkännande av den ansökan om gränsöverskridande överlåtelse från den övertagande tilläggspensionsanstalten som inkommit från den behöriga myndigheten.

Finansinspektionen ska efter att från den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspensionsanstaltens hemstat ha fått den ovan nämnda anstaltens ansökan om gränsöverskridande överlåtelse bedöma om

1) de återstående försäkrades och förmånstagarnas ställning på lång sikt vid överlåtelsen av tilläggspensionsarrangemanget delvis är tryggad på det sätt som avses i 125 k § 1 mom.,

2) de försäkrades och förmånstagarnas individuella rättigheter kommer att vara åtminstone desamma efter överlåtelsen,

3) de tillgångar motsvarande tilläggspensionsarrangemanget som överlåts är tillräckliga och lämpliga för att täcka de skulder, försäkringstekniska avsättningar och andra skyldigheter och rättigheter som ska överlåtas, på det sätt som föreskrivs i 6 kap.

Finansinspektionen ska inom åtta veckor från det att ansökan enligt 1 mom. har mottagits översända sin bedömning till den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspensionsanstaltens hemstat.

125 n §

När Finansinspektionen av den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspensionsanstaltens hemstat har informerats om att överlåtelsen godkänts och överlåtelsen leder till gränsöverskridande verksamhet, ska Finansinspektionen informera den ovan avsedda behöriga myndigheten om de social- och arbetsrättsliga krav som ska tillämpas på tilläggspensionsarrangemanget och enligt vilka tilläggspensionsarrangemanget ska förvaltas samt om betydande förändringar av de krav som nämns ovan.

Finansinspektionen ska dessutom informera den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspensionsanstaltens hemstat om de krav som ska tillämpas på översändande av informationen till presumtiva försäkrade, försäkrade och förmånstagare samt om betydande förändringar när det gäller översändandet av information som nämns ovan.

Finansinspektionen ska sända ett meddelande enligt 1 och 2 mom. inom fyra veckor efter att ha fått vetskap om att ansökan om överlåtelsen har godkänts.

125 o §

Om Finansinspektionen i en situation som avses i 125 n § är värdstatens behöriga myndighet, ska Finansinspektionen se till att den övertagande tilläggspensionsanstalten uppfyller de krav som avses i 125 n § 1 och 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i den övertagande tilläggspensionsanstaltens hemstat om överträdelser som den har upptäckt i samband med tillsynen. Om en överträdelse fortsätter trots eller i avsaknad av den ovan avsedda behöriga myndighetens åtgärder, kan Finansinspektionen begränsa eller förbjuda den övertagande tilläggspensionsanstaltens verksamhet i Finland med iakttagande av vad som i 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av och förbud mot utländska EES-filialers verksamhet.

125 p §

En pensionsstiftelse kan i samband med en gränsöverskridande överlåtelse verka som övertagande tilläggspensionsanstalt, om de förutsättningar för överlåtelsen som föreskrivs i detta kapitel är uppfyllda.

En förutsättning för överlåtelse är att de försäkrade och förmånstagare eller de företrädare för de försäkrade och förmånstagarna som omfattas av tilläggspensionsarrangemanget på förhand har gett sitt samtycke till överlåtelsen. En förutsättning för överlåtelsen är dessutom att det företag som finansierar tilläggspensionsarrangemanget på förhand har gett sitt samtycke och att överlåtelsen har samband med pensionsstiftelsen i dess egenskap av en arbetsgivare som uppfyller de krav på arbetsgivare som föreskrivs i 115 § eller 7 §.

Den överlåtande tilläggspensionsanstalten ska svara för överlåtelsekostnaderna.

125 q §

En pensionsstiftelse som har för avsikt att verka som övertagande tilläggspensionsanstalt ska hos Finansinspektionen ansöka om tillstånd för gränsöverskridande överlåtelse av tilläggspensionsarrangemanget. Av ansökan ska framgå

1) det överlåtande och den övertagande tilläggspensionsanstaltens namn och huvudsakliga förvaltningsort samt den EES-stat där tilläggspensionsanstalten är auktoriserad eller registrerad,

2) avtalet mellan den överlåtande och den övertagande tilläggspensionsanstalten om överlåtelse av tilläggspensionsarrangemanget inklusive alla villkor,

3) en beskrivning av tilläggspensionsarrangemangets väsentliga särdrag,

4) en beskrivning av de ansvar eller försäkringstekniska avsättningar som ska överlåtas och andra skyldigheter och rättigheter, samt motsvarande tillgångar eller likvärdiga likvida tillgångar,

5) det finansierande företagets namn och huvudsakliga förvaltningsort,

6) belägg för att de försäkrade, de förmånstagare och det finansierande företag som avses i 125 p § 2 mom. har gett samtycke,

7) namnet på de EES-stater vars social- och arbetsrätt ska tillämpas på det tilläggspensionsarrangemang som överlåts.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål översända en ansökan enligt 1 mom. till den överlåtande tilläggspensionsanstaltens behöriga myndighet för bedömning.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om ansökningar som avses i 1 mom.

125 r §

Finansinspektionen ska utifrån en ansökan enligt 125 q § bedöma om

1) den ansökande pensionsstiftelsen har lämnat all den i 125 q § 1 mom. avsedda information,

2) pensionsstiftelsens administrativa uppbyggnad, finansiella ställning och dess lednings anseende, yrkeskvalifikationer och erfarenhet på området är förenliga med de krav som uppställts för den föreslagna överlåtelsen,

3) om de långsiktiga intressena hos pensionsstiftelsens försäkrade och förmånstagare och den överlåtna delen av tilläggspensionsarrangemanget är tillräckligt skyddade under och efter överlåtelsen,

4) pensionsstiftelsens pensionsansvar är fullt täckt vid tidpunkten för överlåtelsen, i det fall att överlåtelsen utmynnar i gränsöverskridande verksamhet,

5) de tillgångar som ska överlåtas är tillräckliga och lämpliga för att täcka ansvaret, inklusive försäkringstekniska avsättningar, samt övriga skyldigheter och rättigheter på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Finansinspektionen ska till den pensionsstiftelse som ansöker om tillstånd sända sitt beslut om godkännande av eller avslag på ansökan om tillstånd inom tre månader efter att ha mottagit ansökan och till den behöriga myndigheten i den överlåtande tilläggspensionsanstaltens hemstat inom två veckor efter att den fattat beslutet. Om Finansinspektionen inte meddelar ett beslut inom den föreskrivna tiden på tre månader, kan den pensionsstiftelse som ansöker om tillstånd söka ändring genom besvär. Besvären anses då avse ett beslut av Finansinspektionen om avslag av ansökan. Besvär får anföras till dess att Finansinspektionen har meddelat sitt beslut om godkännande eller avslag. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet i ärendet.

125 s §

Om en gränsöverskridande överlåtelse utmynnar i gränsöverskridande verksamhet ska Finansinspektionen informera den övertagande pensionsstiftelsen om de social- och arbetsrättsliga krav som ska tillämpas på den gränsöverskridande verksamheten samt om den information som ska ges till presumtiva försäkrade, försäkrade och förmånstagare gällande de krav som ställts av den behöriga myndigheten i den överlåtande tilläggspensionsanstaltens hemstat. Finansinspektionen ska översända den ovan avsedda informationen inom en vecka från det att den informerats av den behöriga myndigheten i tilläggspensionsanstaltens hemstat.

Om en A-pensionsstiftelse som i egenskap av övertagande tilläggspensionsanstalt bedriver gränsöverskridande verksamhet inte uppfyller de arbets- och socialrättsliga krav som avses i 1 mom. eller de krav som gäller översändande av information, ska Finansinspektionen i samråd med den behöriga myndigheten i värdstaten vidta åtgärder för att överträdelsen ska upphöra.

125 t §

En pensionsstiftelse som ansöker om tillstånd enligt 125 q § får börja förvalta det tilläggspensionsarrangemang som ska överlåtas efter att ha fått Finansinspektionens godkännande beslut enligt 125 r § 2 mom. eller om pensionsstiftelsen inte har fått Finansinspektionens godkännande eller avslag inom fyra månader och tre veckor från inlämnandet av ansökan.

Om en gränsöverskridande överlåtelse när en pensionsstiftelse verkar som övertagande tilläggspensionsanstalt utmynnar i gränsöverskridande verksamhet, ska 125 g § tillämpas på antecknande av A-pensionsstiftelsen i pensionsstiftelseregistret.

125 u §

Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i hemstaten för det överlåtande eller mottagande tjänstepensionsinstitutet har meningsskiljaktigheter som gäller förfarandet för överföring av tilläggspensionsarrangemang, innehållet i åtgärder eller den behöriga myndighetens passivitet kan Finansinspektionen med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten inleda ett sådant icke-bindande medlingsförfarande som avses i artikel 31 andra stycket c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

En pensionsstiftelse vars tilläggspensionsverksamhet när denna lag träder i kraft omfattar färre än 100 försäkrade, kan meddela Finansinspektionen att pensionsstiftelsen när denna lag trätt i kraft bedriver sin verksamhet i enlighet med de bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser som ska tillämpas på pensionsstiftelser vars tilläggspensionsverksamhet omfattar minst 100 försäkrade. Om en pensionsstiftelse återtar sitt meddelande, tillämpas på dess verksamhet från ingången av följande räkenskapsperiod efter återtagandet de bestämmelser i lagen om pensionsstiftelser som ska tillämpas på pensionsstiftelser med färre än 100 försäkrade.

Den bestämmelse om den maximiräntesats som ska användas vid beräkning av pensionskassors ansvarsskulder och pensionsstiftelsers pensionsansvar som utfärdats med stöd av 44 a § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser och som gällde vid denna lags ikraftträdande, tillämpas vid beräkning av A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars pensionsansvar till dess att Finansinspektionens i 44 a § i denna lag avsedda föreskrift om den maximiräntesats som ska användas vid beräkning av pensionsansvar träder i kraft.

En EES-tilläggspensionsstiftelse får fortsättningsvis bedriva sådan gränsöverskridande verksamhet för vilken den har fått Finansinspektionens tillstånd som gäller när denna lag träder i kraft.

En EES-tilläggspensionsstiftelses ansökan om inledande av gränsöverskridande verksamhet förfaller om den är anhängig när denna lag träder i kraft.

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse som innan denna lag trätt i kraft har utkontrakterat tilläggspensionsverksamhet till ett tjänsteföretag, ska inom sex månader efter ikraftträdandet underrätta Finansinspektionen om utkontrakteringen.

RP 205/2018
EkUB 24/2018
RSv 189/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU (32016L2341); EUT L354, 23.12.2016, s. 37

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.