1285/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 5 § i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (1556/2016) 5 § som följer:

5 §
Uppgift om den arbetssökandes studier och om utbildning som ger yrkesfärdigheter

I ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som gäller den arbetssökandes frivilliga studier ska antecknas huruvida den arbetssökande tidigare bedrivit samma studier, om

1) studierna inte betraktas som heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

2) den arbetssökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt 2 kap. 10 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och

3) studierna inte stöds med arbetslöshetsförmån på det sätt som avses i 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller i 22–24 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

I ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som gäller arbetsmarknadsstöd kan antecknas uppgift om att den arbetssökande efter grundskolan eller gymnasiet genomgått utbildning som ger yrkesfärdigheter.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018.

Helsingfors den 19 december 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.