1282/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), sådana dess 1 och 2 mom. lyder i lag 1189/2011, sådant dess 3 mom. lyder i lag 908/2012 och sådant dess 4 mom. lyder i lag 376/2016:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som ska tas ut till staten och kommunerna för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

2 §
Förteckningar, utdrag och intyg

För bestyrkta förteckningar, utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet och för utdrag och intyg från Lantmäteriverkets e-tjänst tas till staten och kommunerna ut avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som ges genom teknisk anslutning

För fastighetsdatasystemets prestationer som ges genom teknisk anslutning och för informationstjänster samt för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan tas till staten och kommunerna ut avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

4 §
Övriga prestationer och överlåtelser av nyttjanderätt

Den organisation som administrerar fastighetsdatasystemet prissätter särskilt massöverlåtelse av uppgifter om fastigheter och till uppgifterna anslutande nyttjanderätt eller andra än i 2 eller 3 § avsedda prestationer och överlåtelse av nyttjanderätt med beaktande av bestämmelserna i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Förordningen gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

Avgifterna för fastighetsdatasystemets prestationer

1.1.2019–31.12.2020

Av myndigheten bestyrkta förteckningar, utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet och av Lantmäteriverkets e-tjänst köpta utdrag och intyg

euro
Utdrag ur fastighetsregistret, kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 18,00
Utskrift som gäller outbrutet område 18,00
Kartutdrag över registerenheten 18,00
Lagfartsbevis 18,00
Gravationsbevis 18,00
Intyg över arrenderätt 18,00
Utdrag ur nyttjanderättsenheten 18,00
Ovannämnda utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via Lantmäteriverkets e-tjänst 14,00

Prestationer som ges genom teknisk anslutning

1. Utskrifter

pdf-format euro / faktureringsgrund
Lagfartsbevis 5,10 / registerenhet
Gravationsbevis 5,10 / registerenhet
Intyg över arrenderätt 5,10 / registerenhet
Utdrag ur nyttjanderättsenheten 5,10 / nyttjanderättsenhet
Kontaktuppgifter 2,00 / registerenhet
Utdrag ur fastighetsregistret 5,10 / registerenhet
Utdrag ur fastighetsregistret för ett outbrutet område 5,10 / registerenhet
Kartutdrag ur fastighetsregistret 5,10 / registerenhet
Uppgifter av en tredimensionell fastighet 0,70 / sökning
Fastighetsbildningar framåt i tiden 0,70 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Fastighetsbildningar bakåt i tiden 0,70 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Registerenheter vid tidpunkten 2,00 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Gällande fastighetsbildningar 2,00 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Utredning av fastighetsbildningen 2,00 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks

2. Förfrågningstjänst

2.1. Inskrivningsdelen i fastighetsdatasystemet, REST euro / faktureringsgrund
basuppgifter (registerenheten, det outbrutna området, anläggningen) 0,10 / registerenhet
uppgifter i lagfartsbevis 4,00 / registerenhet
uppgifter i gravationsbevis 4,00 / registerenhet
uppgifter i intyg om arrenderätt 4,00 / registerenhet
kontaktinformation (till registerenhetens eller det outbrutna områdets ägare eller innehavare av arrenderätten) 1,60 / registerenhet
sökning av en registerenhet med sökvillkor 0,10 / sökning
sökning av ett outbrutet område med sökvillkor 0,10 / sökning
sökning av en anläggning med sökvillkor 0,10 / sökning
sökning av åtgärder med sökvillkor 0,10 / sökning
avgift för upprätthållande 10,00 / användarkod / månad
2.2. Fastighetsdatasystemets fastighetsregister, wfs euro / faktureringsgrund
omfattande uppgifter om nyttjanderättsenheten 4,00 / nyttjanderättsenhet
omfattande uppgifter om en del av nyttjanderättsenheten 4,00 / del av nyttjanderättsenhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.