1281/2018

Helsingfors den 20 december 2018

Finansministeriets förordning om det basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012):

1 §
Tillgänglighet och aktualitet i fråga om basinformationsdokumentet

En emittent eller någon annan som erbjuder värdepapper ska för investerarna hålla ett sådant dokument tillgängligt som innehåller tillräcklig information för att investerarna ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om emittenten och om de värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) (basinformationsdokument), om

1) värdepapperen ingår i ett erbjudande vars sammanlagda vederlag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under en tolvmånadersperiod uppgår till minst en miljon och högst åtta miljoner euro och

2) det inte görs en ansökan om upptagande av värdepapperen till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017).

Basinformationsdokumentet ska offentliggöras innan erbjudandet träder i kraft och det ska hållas tillgängligt för investerarna under hela den tid som erbjudandet gäller, åtminstone på emittentens webbsidor. Informationen i basinformationsdokumentet ska hållas uppdaterad under den tid som erbjudandet gäller. Om det sker förändringar i informationen under den tid som erbjudandet gäller, ska basinformationsdokumentet uppdateras utan obefogat dröjsmål.

Basinformationsdokumentet och ändringar i det ska lämnas till Finansinspektionen i enlighet med 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

2 §
Utformning, språk och maximilängd i fråga om basinformationsdokumentet

Basinformationsdokumentet ska vara tydligt, lättläst och begripligt. Informationen i basinformationsdokumentet ska anges i den ordning som föreskrivs i 3–10 § nedan.

Basinformationsdokumentet ska avfattas på finska eller svenska.

Basinformationsdokumentet får inte vara längre än högst sex A4-sidor, om inte något annat följer av särskilda egenskaper hos emittenten eller erbjudandet.

3 §
Grundläggande information

Titeln Grundläggande information om emittenten och om värdepapperet ska återges överst på första sidan i basinformationsdokumentet.

Under titeln ska följande förklarande text finnas: Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepapperet. Detta basinformationsdokument är inte marknadsföringsmaterial, utan emittenten ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet så att du i egenskap av investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med investeringen.

Av basinformationsdokumentets första sida ska framgå följande:

1) namnet på emittenten, eller om den som erbjuder värdepapperet är någon annan än emittenten, namnet på den som erbjuder värdepapperet,

2) det värdepapper som erbjuds,

3) beloppet av de medel som samlas in,

4) användningsändamålet för de medel som samlas in, om den som erbjuder värdepapperen är den som emitterar dem,

5) namnet på den multilaterala handelsplattformen, om värdepapperen är upptagna eller avsikten är att värdepapperen ska tas upp till handel på handelsplattformen,

6) namn och adresser för dem som har ordnat emissionen samt för de professionella rådgivare som har anlitats vid upprättandet av basinformationsdokumentet.

4 §
Risker

I början av basinformationsdokumentet ska det finnas en förteckning över de viktiga risker förknippade med emittenten och emittentens affärsverksamhet och med värdepapperet som, om riskerna realiseras, väsentligt kan påverka emittentens verksamhet eller ekonomiska ställning, eller värdepapperets värde.

I basinformationsdokumentet ska dessutom av följande risker uppges de som är relevanta för det värdepapper som erbjuds:

1) ni kan förlora delar av eller hela ert investerade kapital,

2) det är inte säkert att ni får avkastning på det investerade kapitalet,

3) det är inte säkert att ni kan sälja värdepapperet när ni önskar eller över huvud taget,

4) värdepapperets överlåtbarhet är begränsad,

5) emittenten har ingen etablerad affärsverksamhet,

6) ni kan inte utöva rösträtt hos emittenten,

7) emittenten har ansökt om att ett saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) ska inledas.

5 §
Information om emittenten

Basinformationsdokumentet ska innehålla följande uppgifter om emittenten:

1) namn, firma, hemort och huvudkontor, om detta inte finns på hemorten,

2) registreringsdag, registreringsstat och verksamhetsperiod, om denna har bestämts,

3) juridisk form och tillämplig lag,

4) namn, arbetsadress och befattning för styrelseledamöter och ledamöter i förvaltningsrådet, för verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt för dem som hör till den övriga högsta ledningen, samt en utredning av deras viktigaste uppgifter utanför emittentens verksamhet,

5) det sammanlagda antalet andelar av emittentens emitterade aktier som innehas av de i 4 punkten nämnda personerna och sådana sammanslutningar och stiftelser där personerna på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande och det röstetal som aktierna medför samt upplysningar om optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier inklusive den andel av aktier och röstetal som personerna kan få med stöd av dessa rättigheter,

6) namn, adress och uppgifter om kompetens för den av bolagsstämman utsedda revisor som har granskat emittentens bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden samt motsvarande upplysningar om den huvudansvariga revisorn, om en revisionssammanslutning har utsetts till revisor,

7) koncern till vilken emittenten hör, generell beskrivning av koncernen och emittentens ställning i koncernen,

8) verksamhetsområde enligt bolagsordningen och verksamhetens syfte, om detta är annat än att bereda aktieägarna vinst, samt en hänvisning till den bestämmelse i bolagsordningen där detta fastställs,

9) det register som emittenten är införd i, företags- och organisationsnummer eller motsvarande utländska beteckning samt kontaktinformation för det verksamhetsställe som antecknats i registret,

10) uppgift om var de handlingar som nämns i basinformationsdokumentet hålls tillgängliga,

11) betydande händelser under senare tid,

12) ) en beskrivning av affärsverksamheten,

13) ytterligare information om användningsändamålet för de medel som samlas in,

14) en beskrivning av det ekonomiska läget under den senast avslutade räkenskapsperioden.

I den i 1 mom. 14 punkten avsedda beskrivningen av det ekonomiska läget ska det ingå uppgifter om emittentens resultat, tillgångar, skulder, åtaganden och likviditet.

6 §
Information om värdepapperet och erbjudandet

Basinformationsdokumentet ska innehålla följande uppgifter om värdepapperet:

1) viktiga rättigheter, skyldigheter och begränsningar samt egenskaper som gäller värdepapperet, t.ex. överlåtbarhet, den rösträtt som aktierna medför samt, om värdepapperet är en obligation, räntan på och eventuella säkerheter för obligationen,

2) det totala antalet värdepapper som erbjuds samt uppgifter om de beslut och befogenheter med stöd av vilka värdepapperen erbjuds,

3) teckningspris och grunderna för bestämmande av priset,

4) avgifter som tas ut hos investeraren,

5) tecknings- och betalningsvillkor,

6) det sätt på vilket teckningar godkänns och värdepapperen görs tillgängliga för investerare,

7) andra särskilda villkor som är förbundna med erbjudandet,

8) uppgifter om hanteringen av kundmedel,

9) uppgifter om eventuell källskatt på värdepapperet samt uppgifter om huruvida emittenten tar ut källskatten.

7 §
Information om borgensman och säkerhet

Om värdepapperet har en borgensman eller en säkerhet, ska basinformationsdokumentet innehålla följande uppgifter om borgensmannen eller säkerheten:

1) namnet på borgensmannen eller den som ställt säkerheten,

2) kontaktuppgifter,

3) typ av borgen eller säkerhet,

4) andra väsentliga fakta om borgensmannen eller den som ställt säkerheten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten om borgensmannen tillämpas inte om borgensmannen är finska staten eller någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8 §
Annan information som ska lämnas i basinformationsdokumentet

I basinformationsdokumentet ska det nämnas att den grundläggande informationen om emittenten och värdepapperet är aktuell. Datumet för när basinformationsdokumentet har offentliggjorts och dokumentets giltighetstid ska därefter anges.

I basinformationsdokumentet ska det anges var och hur ytterligare information avgiftsfritt kan fås om emittenten.

9 §
Hänvisningar till andra informationskällor

I basinformationsdokumentet får det finnas hänvisningar till andra källor där investerare får ytterligare information, men investerarna ska i basinformationsdokumentet ges sådana riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

Emittenten eller någon annan som erbjuder värdepapper ska för investerarna hålla tillgängligt emittentens senaste bokslut, bolagsordning eller motsvarande handling samt handelsregistersutdrag eller motsvarande handlingar på ett språk som allmänt används på den internationella finansmarknaden.

10 §
Lämnande av information i ett basinformationsdokument som en del av ett bolagsprospekt i enlighet med reglerna för en multilateral handelsplattform.

Om en emittent ansöker om att de värdepapper som emittenten erbjuder ska tas upp till handel på en sådan multilateral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument kan emittenten lämna informationen i basinformationsdokumentet som en del av det bolagsprospekt som upprättats i enlighet reglerna för en multilateral handelsplattform. Bolagsprospektet ska offentliggöras och lämnas till Finansinspektionen i enlighet med 3 kap. 2 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen innan erbjudandet är i kraft. Prospektet ska hållas tillgängligt för investerarna under hela den tid som erbjudandet gäller.

11 §
Undantag från kraven på innehållet i basinformationsdokumentet

Emittenten eller någon annan som erbjuder värdepapper får i stället för den information som avses i 3–9 § lämna motsvarande information, om detta behövs med tanke på särskilda egenskaper hos emittenten, emittentens affärsverksamhet eller värdepapperet och undantaget inte äventyrar investerarskyddet. Emittenten eller den som erbjuder värdepapper ska informera investeraren om vilket krav på information som inte har uppfyllts och motivera undantaget.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

Helsingfors den 20 december 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Armi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.