1265/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 24 § 4 mom. och 45 § 1 mom., av dem 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag 501/2014, samt

fogas till lagen en ny 23 a § som följer:

23 a §
Användning av nya tekniker vid tillsyn

Nya tekniker får användas vid tillsyn över arealstöd och vid kontroller enligt artikel 40 a i kontrollförordningen.

När tillsyn utövas enligt artikel 40 a i kontrollförordningen och fotografier som innehåller geografisk information används ska ett förfarande tillämpas som inte äventyrar en persons rättigheter eller skyddet för privatlivet eller något annat integritetsskydd i enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018). Om en obemannad luftfarkost används vid tillsynen har den myndighet som handlar under tjänsteansvar rätt att använda luftfarkosten vid tillsynen. Stödsökanden ska informeras om att en luftfarkost används vid tillsynen, i samband med att stödsökanden meddelas om tillsynen eller senast i samband med själva tillsynen.

Närmare bestämmelser om användningen av nya tekniker vid tillsyn, om de tekniska kraven på de nya teknikerna och om utövandet av sådan tillsyn som avses i denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Rätt till insyn

Tillsynsmyndigheten har rätt att vid behov få handräckning vid fullgörandet av inspektion så som bestäms i 9 kap 1 § i polislagen (872/2011).

45 §
Val och godkännande av rådgivare

Rådgivarna väljs med iakttagande av artikel 15.3 i landsbygdsförordningen. Rådgivarna väljs och godkänns för viss tid, som löper ut när giltigheten för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 upphör.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslut om godkännande av rådgivare som fattats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft.

RP 196/2018
JsUB 17/2018
RSv 157/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017 s. 15
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/746 (32018R0746); EUT L 125; 22.5.2018 s.1

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.