1264/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1356/2014, samt

ändras 2 § 12 punkten och 23 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1356/2014, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) aktiva jordbrukare jordbrukare enligt artikel 9.1 i stödförordningen,


23 §
Förgröningsstöd

Trädesarealer, inklusive trädesmark med dragväxter, arealer med kvävefixerande grödor och arealer med energiskog med kort omloppstid samt arealer med landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren och som ska bibehållas enligt de normer som avses i punkt GAEC 7 i bilaga II till den horisontella förordningen är sådana arealer med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.2 i stödförordningen. Undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas på regionnivå.

Närmare bestämmelser om stödbeloppet, arealerna med ekologiskt fokus och de arealer som kan hänföras till arealerna med ekologiskt fokus, trädesmark med dragväxter, de växtarter som räknas som kvävefixerande grödor och som energiskog med kort omloppstid, diversifieringen av grödor, uppföljningsmetoden för permanent gräsmark, stödnivåerna, stödregionerna och de områden där undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 196/2018
JsUB 17/2018
RSv 157/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017 s. 15
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/746 (32018R0746); EUT L 125; 22.5.2018 s.1

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.