1263/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010) 4 § som följer:

4 §
Domstolarnas skyldighet att underrätta och lämna information om avgöranden som gäller utsökningsgrund

Domstolarna är skyldiga att underrätta utsökningsmyndigheterna om domar, om beslut om säkringsåtgärder och andra utsökningsgrunder och om upphävande av sådana avgöranden, genom att registrera uppgifter om saken i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem så att uppgifterna via teknisk anslutning förmedlas till utsökningsmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

Trots vad som i lag föreskrivs om parters rätt att få av domstolen bestyrkta kopior av domstolsavgöranden, ges den som har väckt ett ärende en bestyrkt papperskopia av avgörandet endast på begäran, om uppgifter om avgörandet förmedlas i enlighet med 1 mom. Domstolen ska på lämpligt sätt tillkännage att det inte behöver fogas någon utsökningsgrund till en utsökningsansökan, om ansökan görs innan fem år förflutit från det att domstolen meddelade det avgörande som utgör utsökningsgrund.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf påverkar inte skyldigheten att betala expeditionsavgift.

Bestämmelser om den tidpunkt då domstolen blir anmälningsskyldig enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av justitieministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 81/2018
LaUB 8/2018
RSv 138/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.