1262/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) 2 § 3 mom. samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Det finns särskilda bestämmelser om behandling och avgörande av sådana till en justitieförvaltningsmyndighet riktade eller överförda begäranden om uppgifter som gäller handlingar som har samband med ett ärende som är eller har varit anhängigt hos myndigheten i fråga eller som gäller rätten att få ta del av myndighetens diarium eller av något annat register över sådana ärenden hos myndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 81/2018
LaUB 8/2018
RSv 138/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.