1257/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer år 2019

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs när prestationer som utförs av Befolkningsregistercentralen ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Befolkningsregistercentralen är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring och handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen,

3) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003),

4) standardiserade datatjänster i befolkningsdatasystemet för statliga ämbetsverk och inrättningar samt domstolar och andra rättskipningsorgan, kommunala myndigheter, riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar, republikens presidents kansli, landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland, läroanstalter som ordnar lagstadgad utbildning som leder till examen samt Folkpensionsanstalten för offentligrättsligt behov av uppgifter,

5) tillhandahållande av uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller byggnader och lägenheter till i 4 punkten avsedda instanser för offentligrättsligt behov av uppgifter i form av urvalstjänst i standardformat enligt Befolkningsregistercentralens beslut eller som leverans av basuppgifter inom ändringstjänsten två gånger per kalenderår vid en tidpunkt som fastställs i Befolkningsregistercentralens beslut, och

6) behandlingen av ansökningar som gäller ändringar av personbeteckningen enligt 12 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) andra än standardiserade befolkningsdatatjänster för de aktörer som avses i 2 § 4 punkten för offentligrättsligt behov av uppgifter,

2) befolkningsdatatjänster för andra än sådana offentligrättsliga samfund som avses i 2 § 4 punkten för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

3) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

4) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i lagen om identitetskort (663/2016) och plattform för chips, framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006), framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § 2 mom. i utlänningslagen (301/2004), framtagning av certifikat för främlingspass och resedokument för flykting enligt 133 a § i utlänningslagen och framtagning av certifikat för smartkort och andra tekniska underlag inom social- och hälsovården enligt 14 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och 7 § 2 mom. i lagen om elektroniska recept (61/2007).

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt bilagan eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall. Om användningsavgifter för elektroniska recept och andra riksomfattande informationssystemtjänster samt om den andel av intäkterna från användningsavgifterna som ska betalas till Befolkningsregistercentralen för att täcka kostnaderna för certifikattjänsterna föreskrivs särskilt.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Befolkningsregistercentralen tar enligt 72 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ut en avgift endast för databehandlingskostnaderna för att lämna ut en prestation samt för kapital- och räntekostnaderna för att utarbeta och upprätthålla system, program och applikationer i anslutning till datatjänsten för personuppgifter som lämnas ut till en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan för upprätthållandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

5 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Befolkningsregistercentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2–4 § och andra tjänster som gäller certifiering i samband med elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §,

2) annan publikationsverksamhet än avgiftsfri publikationsverksamhet enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

3) andra handlingar än de som avses i 2 och 3 § eller kopior av dem,

4) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, och

5) användning av lokaler och utrustning som Befolkningsregistercentralen har i sin besittning.

Priset för sådana befolkningsdatatjänster som avses i 1 mom. 1 punkten bestäms så att det motsvarar prestationens skattefria självkostnadsvärde, om det är fråga om tjänster som tillhandahållits för vetenskaplig forskning.

6 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Befolkningsregistercentralen, som tagit fram sådana uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lämnat ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag, fastställer de avgifter som tas ut med beaktande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

7 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Sami Kivivasara

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För Befolkningsregistercentralens offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

DEL A. STANDARDISERADE BEFOLKNINGSDATATJÄNTSER

I FÖRFRÅGNINGAR

1. Förfrågningstjänsten

Förfrågningstjänsten (fi. VTJkysely-palvelu) är en tjänst där man med en av Befolkningsregistercentralens applikationer söker enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. Med hjälp av tjänsten kan man göra förfrågningar och mata ut uppgifter om personer, fastigheter och byggnader.

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,074 €/förfrågan

Identifiering av person 0,185 €/förfrågan

Utdata 0,29 €/utdata

Användarspecifik fast månadsdebitering/användarkod 1 €

Den användarspecifika månadsavgiften tas ut av dem som använder förfrågnings- och administrationstjänsten.

Kunderna får avgiftsfritt utnyttja användningsstatistiken och utbildningsmiljön.

Minimidebitering per månad för förfrågningstjänsten per faktureringsadress 7 €/faktura.

Tilläggstjänster för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Befolkningsregistercentralen debiterar separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner, om det i applikationen för förfrågningar görs tillägg eller ändringar gällande enskilda kunder.

2. BDS gränssnitt

BDS gränssnittet (fi. VTJ-rajapinta) är en tjänst där man med kundens applikation kan söka uppgifter i befolkningsdatasystemet genom att använda gränssnittet. Mellan kundens applikation och befolkningsdatasystemet har upprättats en förfrågningsförbindelse via vilken man kan söka sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet som fastställts på förhand och registrera dessa direkt i kundens system.

2.1 Via en begränsad förfrågningsförbindelse förmedlas

– en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning

2.2 Via en normal förfrågningsförbindelse förmedlas

– namn, adress, dödsdag och hemkommun samt uppgift om att en person är finsk medborgare

– en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning, och dessutom basuppgifter

2.3 Via en omfattande förfrågningsförbindelse förmedlas

– uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

2.4 Via identifieringsförfrågningar förmedlas

– identifiering av en eller flera personer och

– uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Begränsad förfrågan 0,037  €/förfrågan

Normal förfrågan 0,074  €/förfrågan

Omfattande förfrågan 0,111  €/förfrågan

Identifieringsförfrågan 0,138  €/förfrågan

Upprättande av tjänsten BDS gränssnitt hör inte till de standardiserade tjänsterna. För upprättandet tas ut en avgift på 560 €/förfrågningsförbindelse. Utöver den avgift som nämns ovan debiterar Befolkningsregistercentralen särskilt från fall till fall de ändrings- och merkostnader som orsakas av den tekniska samarbetspartnerns arbete, om förfrågningsförbindelsen anpassas för kundens behov.

Månatlig minimidebitering av avgifter för BDS gränssnitt 7 €/faktura.

II ÄNDRINGSDATATJÄNST

Ändringsdatatjänsten är en tjänst för upprätthållande av kundens register för person- eller byggnadsuppgifter där kundens register uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet i enlighet med en på förhand fastställd standard för uppgifternas datainnehåll och leveranssätt. Urvalet av ändringsuppgifter kan utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter (personbeteckning) som kunden har lämnat. Ibruktagandet av ändringsdatatjänsten förutsätter i praktiken alltid leverans av basuppgifter.

Tilläggs- eller ändringsarbeten för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Befolkningsregistercentralen debiterar kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner separat, om det görs ändringar eller tillägg gällande enskilda kunder i ändringsdatatjänsten.

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Leveransavgift för insamling av ändringsuppgifter 150  €/månad

Leverans av material kan väljas att ske dagligen, varje vecka eller med två veckors intervall.

Dataenhetspris för leverans av ändringsuppgifter

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,030 €/dataenhet

Tilläggstjänsterna hör inte till den standardiserade tjänsten och för dem tar Befolkningsregistercentralen ut avgift särskilt från fall till fall:

– Kopia av material 60  €

– Tilläggstjänst för enskild kund 0,008  €/dataenhet

– Förvaring och upprätthållande av en kunds beteckningsfil 0,008  €/dataenhet

DEL B. ANDRA BEFOLKNINGSDATATJÄNSTER

III LEVERANS AV BASUPPGIFTER

Leverans av basuppgifter är en tjänst av engångsnatur i anslutning till ibruktagandet av ändringsdatatjänsten där på förhand fastställda basuppgifter från befolkningsdatasystemet förmedlas till kunden. Urvalet av basuppgifter kan utföras antingen på basis av regional avgränsning eller med hjälp av identifikationsuppgifter som kunden har lämnat (t.ex. personbeteckning).

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är

Leveransavgift för befolkningsdatamaterial 250  €

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,009 €/dataenhet

Befolkningsregistercentralen debiterar dessutom separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

På dataenhetsavgifterna tillämpas rabatterade avgifter på basis av antal, om utlämnandet av uppgifter omfattar mer än 2 900 000 dataenheter. Vid sådana leveranser är dataenhetsavgiften 0,006 €.

För leverans av basuppgifter med ett fysiskt datamedium i stället för med en linjeöverföring som hör till den standardiserade tjänsten debiteras av samtliga tjänsteanvändare i datamediumavgift:

Leverans av uppgifter på CD 70  €

IV ENGÅNGSUPPDATERING AV REGISTER

Engångsuppdatering av register är en tjänst där kundens register uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppdateringen görs utgående från de person-, byggnads- eller fastighetsbeteckningar som kunden levererar i form av en fil.

Leveransavgift 440  €

Dataenhetsavgift 0,022  €/dataenhet

I avgifterna ingår uppdatering av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifter i form av en fil, som linjeöverföring eller på CD. Uppdateringen kan göras antingen genom att endast de ändrade uppgifterna levereras eller, om det är tekniskt ändamålsenligt, genom att hela materialet levereras på nytt.

För eventuella tilläggstjänster debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften avgifter enligt nedanstående prislista. Om leveransen utöver nämnda tilläggstjänster även förutsätter andra ändringar gällande enskilda kunder, debiterar Befolkningsregistercentralen för dessa separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

Tilläggstjänster:

Personidentifieringstjänst

Personidentifieringstjänsten omfattar identifiering av personer genom att de identifieringsuppgifter (namn, födelsetid) som kunden levererar i form av en fil jämförs med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Identifiering av person 110 €/leverans

I fråga om de personbeteckningar som fås som resultat av identifieringen sker uppdateringen eller kompletteringen av uppgifterna i form av uppdateringstjänst eller urvalstjänst.

Rabatterade avgifter

På dataenhetsavgifterna tillämpas följande tabell över rabatterade avgifter på basis av antal, när storleken av det kundregister som ska uppdateras är:

över 100 000 0,011 €

över 300 000 0,01 €

över 500 000 0,009 €

över 2 500 000 0,007 €

över 3 400 000 0,005 €

över 5 000 000 0,004 €

V URVALSTJÄNSTER

1. URVAL SOM UTFÖRS AV EN TEKNISK SAMARBETSPARTNER

Urvalstjänsten är en tjänst med vars hjälp person-, fastighets- eller byggnadsuppgifter som valts enligt olika urvalskriterier (t.ex. en persons ålder, personbeteckning, boningsort, jämförelsegrupp, uppvärmningsmetod för byggnader, fastighetsbeteckning) söks i befolkningsdatasystemet.

Leveransavgift (per urval) 660  €

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,022 €/dataenhet

I avgifterna ingår urval av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifter i form av en fil, som linjeöverföring eller på CD.

På dataenhetsavgifterna tillämpas rabatterade avgifter på basis av antal, när utlämnandet av uppgifter omfattar

över 100 000 0,011 €

över 300 000 0,01 €

över 500 000 0,009 €

över 2 500 000 0,007 €

över 3 400 000 0,005 €

över 5 000 000 dataenheter 0,004 €

För eventuella tilläggstjänster debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften avgifter enligt nedanstående prislista. Om leveransen utöver nämnda tilläggstjänster även förutsätter andra ändringar gällande enskilda kunder, debiterar Befolkningsregistercentralen för dessa separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

Tilläggstjänster:

Urval av kontrollgrupp 660  €

2. URVAL SOM UTFÖRS AV BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN

Dessa priser tillämpas på sådana urval med liten omfattning som Befolkningsregistercentralen själv utför.

Leveransavgift 110  €

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,022 €/dataenhet

I avgifterna ingår leverans av uppgifter i form av en fil, enskilda etiketter eller papperslista.

3. URVAL SOM BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALENS KUNDER SJÄLVA UTFÖR

Dessa priser tillämpas på urval som Befolkningsregistercentralens kunder själva utför med hjälp av förfrågningstjänstens applikation för urvalsförfrågningar.

Enhetsavgift 0,022 €/dataenhet

DEL C. ÖVRIGA TJÄNSTER

VI TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 och 5 § i lagen om identitetskort.

Certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips 12,80 €/handling

Handling som ges för upplåsning av ett kort 10,00 €/handling

Framtagning av certifikat som avses i 5 c § i passlagen

Passcertifikat 3,10 €/handling

Passcertifikat, krigsveteraner 2,50 €/handling

Framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § i utlänningslagen

Biocertifikat för uppehållstillståndskort eller uppehållskort 3,10 €/handling

Framtagning av certifikat för aktivkort inom social- och hälsovården enligt 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och i 7 § i lagen om elektroniska recept

Personal- och aktörskort inom social- och hälsovården som faktureras

separat vid Befolkningsregistercentralen 23,00 €/handling

Testkort inom social- och hälsovården som faktureras

separat vid Befolkningsregistercentralen 23,00 €/handling

Tillfälligt certifikat för social- och hälsovården som faktureras separat vid

Befolkningsregistercentralen 16,29  €/handling

VII ÖVRIGA TJÄNSTER

Befolkningsregistercentralen debiterar kostnaderna för övriga produkter och tjänster särskilt från fall till fall. Priset per arbetstimme är 70 €. Dessutom debiteras eventuella kostnader för användning av en teknisk samarbetspartner.

För betalningsuppmaning debiteras 5,00 €.

Om en handling även sänds som kopia debiteras dessutom 8,00 €.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.