1250/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 och 5 mom. och 15  § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010 och 7 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Som sådant annat nationellt stöd som avses i 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan år 2018 till odlare av fodervall, foderkorn och vårvete i stödområde AB betalas inom ramen för statsbudgeten tillfälligt särskilt nationellt stöd, nedan särskilt stöd, så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Fastställande av särskilt stöd

Särskilt stöd kan beviljas en odlare som under vegetationsperioden 2018 på ett växtskifte odlade vallfoderväxter eller foderkorn eller vårvete minst på ett sådant antal hektar som fastställs i bilaga 1 eller 2 enligt arealklass och i fråga om vallfoderväxter dessutom enligt antalet djurenhetsklass i tabellen. Den djurenhetsklass för vallfoderväxter som avses i tabell 1 fås genom beräkning enligt statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) så att den sökande i sin besittning i genomsnitt har i tabellen i förordningen angivet antal djurenheter bestående av nötkreatur, får eller getter under tidsperioden 1.1–30.6.2018 beräknat enligt beräkningsgrunderna för stödformen i 7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

Som vallfoderväxter avses i 1 mom. ett- eller fleråriga torrhö-, ensilage-, färskfoder- och betesvallar.

Om den stödsökande besitter stödareal som avses i såväl bilaga 1 som bilaga 2, betalas stödet till högst ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av de stödbelopp som fastställs på basis av dessa bilagor upp till det maximibelopp som anges i 3 §.

Om stödbeloppet som beviljas enligt tabellerna i bilaga 1 och 2 överstiger de maximibelopp som nämns i 3 §, ska det belopp som betalas ut begränsas till högst maximibeloppet.

3 §
Beviljande och utbetalning av särskilt stöd

Särskilt stöd beviljas i form av stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

En förutsättning för beviljande av stöd är att summan av de stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn som beviljats sökanden inte under det skatteår då stöd av mindre betydelse beviljas samt under de två föregående skatteåren sammanlagt överstiger maximibelopp som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. En  förutsättning är dessutom att summan av stöd av alla typer enligt denna förordning och av andra stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats sökanden inte överskrider det maximibelopp som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Särskilt stöd  anses ha beviljats  på det sätt som anges i artikel 3.4  i  den förordning som avses i 3 § 1 mom. när tillstånd att betala  stödet har getts

Särskilt stöd kan beviljas till ett belopp av högst 20,00 miljoner euro, varav på basis av odling av vallfoderväxter högst 8,00 miljoner euro samt på basis av odling av vårvete och foderkorn sammanlagt högst 12,00 miljoner euro. Om det sammanlagda stödbelopp som beräknas utifrån godtagbara ansökningar och som ligger till grund för utbetalningen överskrider maximibeloppen, kan nivån på stödet per enhet ändras.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

Stöd som betalas enligt arealen för vallfoderväxter

Stödareal minst ha Stödareal högst ha Stöd euro under 5,00 de Stöd euro minst 5,00 de
0,00 4,99 0 0
5,00 9,99 0 674,6
10,00 14,99 0 1 124,6
15,00 19,99 0 1 574,6
20,00 24,99 0 2 024,6
25,00 29,99 0 2 474,6
30,00 34,99 0 2 924,6
35,00 39,99 0 3 374,6
40,00 44,99 0 3 824,6
45,00 49,99 0 4 274,6
50,00 54,99 0 4 724,6
55,00 59,99 0 5 174,6
60,00 64,99 0 5 624,6
65,00 69,99 0 6 074,6
70,00 74,99 0 6 524,6
75,00 79,99 0 6 974,6
80,00 84,99 0 7 424,6
85,00 89,99 0 7 874,6
90,00 94,99 0 8 324,6
95,00 99,99 0 8 774,6
100,00 104,99 0 9 224,6
105,00 109,99 0 9 674,6
110,00 114,99 0 10 124,6
115,00 119,99 0 10 574,6
120,00 124,99 0 11 024,6
125,00 129,99 0 11 474,6
130,00 134,99 0 11 924,6
135,00 139,99 0 12 374,6
140,00 144,99 0 12 824,6
145,00 149,99 0 13 274,6
150,00 154,99 0 13 724,6
155,00 159,99 0 14 174,6
160,00 164,99 0 14 624,6
165,00   0 15 000,0

Bilaga 2

Stöd som betalas enligt arealen för foderkorn och vårvete

Stödareal minst ha Stödareal högst ha Stöd euro
0,00 4,99   0
5,00 9,99   299,8
10,00 14,99   499,8
15,00 19,99   699,8
20,00 24,99   899,8
25,00 29,99   1 099,8
30,00 34,99   1 299,8
35,00 39,99   1 499,8
40,00 44,99   1 699,8
45,00 49,99   1 899,8
50,00 54,99   2 099,8
55,00 59,99   2 299,8
60,00 64,99   2 499,8
65,00 69,99   2 699,8
70,00 74,99   2 899,8
75,00 79,99   3 099,8
80,00 84,99   3 299,8
85,00 89,99   3 499,8
90,00 94,99   3 699,8
95,00 99,99   3 899,8
100,00 104,99   4 099,8
105,00 109,99   4 299,8
110,00 114,99   4 499,8
115,00 119,99   4 699,8
120,00 124,99   4 899,8
125,00 129,99   5 099,8
130,00 134,99   5 299,8
135,00 139,99   5 499,8
140,00 144,99   5 699,8
145,00 149,99   5 899,8
150,00 154,99   6 099,8
155,00 159,99   6 299,8
160,00 164,99   6 499,8
165,00 169,99   6 699,8
170,00 174,99   6 899,8
175,00 179,99   7 099,8
180,00 184,99   7 299,8
185,00 189,99   7 499,8
190,00 194,99   7 699,8
195,00 199,99   7 899,8
200,00 204,99   8 099,8
205,00 209,99   8 299,8
210,00 214,99   8 499,8
215,00 219,99   8 699,8
220,00 224,99   8 899,8
225,00 229,99   9 099,8
230,00 234,99   9 299,8
235,00 239,99   9 499,8
240,00 244,99   9 699,8
245,00 249,99   9 899,8
250,00 254,99   10 099,8
255,00 259,99   10 299,8
260,00 264,99   10 499,8
265,00 269,99   10 699,8
270,00 274,99   10 899,8
275,00 279,99   11 099,8
280,00 284,99   11 299,8
285,00 289,99   11 499,8
290,00 294,99   11 699,8
295,00 299,99   11 899,8
300,00 304,99   12 099,8
305,00 309,99   12 299,8
310,00 314,99   12 499,8
315,00 319,99   12 699,8
320,00 324,99   12 899,8
325,00 329,99   13 099,8
330,00 334,99   13 299,8
335,00 339,99   13 499,8
340,00 344,99   13 699,8
345,00 349,99   13 899,8
350,00 354,99   14 099,8
355,00 359,99   14 299,8
360,00 364,99   14 499,8
365,00 369,99   14 699,8
370,00 374,99   14 899,8
375,00   15 000,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.