1234/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 11 och 21 § i lagen om gräsrotsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 11 § 4 mom. och 21 § som följer:

11 §
Informationsskyldighet

Trots bestämmelserna i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen behöver en mottagare av gräsrotsfinansiering inte offentliggöra prospekt, om värdepapper erbjuds i Finland för ett sammanlagt vederlag på mindre än 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod.

21 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skyldigheten för en mottagare av gräsrotsfinansiering att offentliggöra

1) riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 § 2 mom., när Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG inte tillämpas på ett erbjudande,

2) strukturen hos och innehållet i de riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 §, för ett erbjudande med ett sammanlagt vederlag i Finland på mindre än 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod.


Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

RP 111/2018
EkUB 16/2018
RSv 105/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.