1231/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 9 kap. 8 § i aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 9 kap. 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 756/2012, som följer:

9 kap.

Aktieemission

8 §
Aktieägarnas rätt till information

En aktieägare som enligt ett beslut som avses i 5 § 2 mom. har teckningsrätt ska innan teckningstiden börjar löpa informeras om beslutet på samma sätt som en stämmokallelse utfärdas. Samtidigt ska det meddelas hur och när en aktieägare som vill utnyttja sin rätt ska handla.

Information enligt 1 mom. behöver inte ges, om

1) motsvarande information framgår av kallelsen till den stämma som beslutar om emissionen eller finns tillgänglig på den stämma som beslutar om emissionen och där aktieägaren är närvarande, eller om

2) motsvarande information offentliggörs på det sätt som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen.

Emissionsbeslutets innehåll och de handlingar om bolagets ekonomiska ställning som avses i 5 kap. 21 § 2 mom. ska under teckningstiden hållas tillgängliga för de aktieägare som avses ovan i 1 mom. Denna skyldighet föreligger dock inte, om bolaget har offentliggjort ett sådant prospekt eller basinformationsdokument enligt 3 kap. i värdepappersmarknadslagen som motsvarande information framgår av.


Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

RP 111/2018
EkUB 16/2018
RSv 105/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.