1230/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 2 kap. 5 § 2 mom. 1 punkten samt 12 kap. 4 § 4 mom. och 9 § som följer:

2 kap.

Definitioner

5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med

1) prospektförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,


12 kap.

Erbjudande av andelar

4 §
Skyldighet att informera investerare

Om en AIF-förvaltare är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i prospektförordningen eller basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, ska den separat eller som kompletterande information i prospektet eller basinformationsdokumentet offentliggöra den i 1 mom. avsedda väsentliga och tillräckliga information som inte ingår i prospektet eller basinformationsdokumentet.


9 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet ska, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet närmare bestämmelser utfärdas om de handlingar och den information som

1) ska ingå i en anmälan enligt 1 § 1 mom.,

2) investerarna enligt 4 § åtminstone ska ges och om den information som kan tas in i ett sådant prospekt som avses i prospektförordningen eller i ett sådant basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen eller ges utöver prospektet eller basinformationsdokumentet.


Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

RP 111/2018
EkUB 16/2018
RSv 105/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.