1228/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 5 § 1 mom. 5–7 punkten, 4 och 5 kap. samt 16 kap. 5 §,

av dem 1 kap. 5 § 1 mom. 5–7 punkten sådana de lyder i lag 1074/2017,

ändras 1 kap. 4 § samt 5 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 3 kap., 15 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten samt 2 § 1, 3 och 4 mom., 16 kap. 1 och 2 § samt 17 kap. 1, 2 och 3 §,

av dem 1 kap. 4 § och 15 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1278/2015, 15 kap. 2 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lagarna 1278/2015 och 519/2016, 15 kap. 2 § 4 mom. och 16 kap. 1 § sådana de lyder i lag 519/2016 samt 17 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 519/2016, och

fogas till 15 kap. 2 §, sådan den lyder i lagarna 1278/2015 och 519/2016, ett nytt 5 mom. och till 17 kap. nya 1 b och 1 c § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information

Den som själv eller enligt uppdrag erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform eller som enligt 3, 6–9 eller 11 kap. är informationsskyldig gentemot investerare ska opartiskt och konsekvent tillhandahålla investerarna tillräcklig information om omständigheter som kan inverka väsentligt på värdepapperens värde.

5 §
Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med


2) prospektförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,


4) direktivet om uppköpserbjudanden Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden.


3 kap.

Prospekt

1 §
Skyldighet att upprätta prospekt

Den som erbjuder värdepapper till allmänheten eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad ska offentliggöra ett prospekt över värdepapperen. Bestämmelser om offentliggörande av prospekt finns i prospektförordningen.

2 §
Undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt

Något prospekt behöver inte offentliggöras om erbjudandet inte omfattas av anmälningsförfarandet enligt artikel 25 i prospektförordningen och värdepapper erbjuds inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till ett sammanlagt belopp på högst 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. Dessutom krävs det att den som erbjuder värdepapper offentliggör och till Finansinspektionen sänder ett basinformationsdokument som innehåller tillräcklig information enligt vilken man kan bilda sig en välgrundad uppfattning om emittenten och värdepapperen, om värdepapper erbjuds inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till ett sammanlagt belopp på minst 1 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. Något basinformationdokument krävs emellertid inte i fråga om erbjudanden om vilka det ges sådan information som avses i 11 § 2 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016).

Närmare bestämmelser om utformningen av och innehållet i basinformationdokumentet och om hur det ska offentliggöras får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

3 §
Lämnande av marknadsföringsmaterial till Finansinspektionen

Det till ett prospekt anknytande marknadsföringsmaterial som används i Finland ska lämnas till Finansinspektionen senast när marknadsföringen inleds.

15 kap.

Administrativa påföljder

1 §
Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) denna lags 3 kap. 3 § om lämnande av marknadsföringsmaterial till Finansinspektionen,


2 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelserna om förbud mot att lämna osann eller vilseledande information och om opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information i 1 kap. 3 och 4 §,

2) bestämmelserna om skyldighet att offentliggöra prospekt i 3 kap. 1 och 2 §,

3) bestämmelserna om offentliggörande av information i 7 kap. 7 och 16 § samt 10 kap. 3 § 1 mom. och 4 § samt bestämmelsen om likabehandling av innehavare av obligationslån i 8 kap. 6 b §,

4) bestämmelserna om offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande i 11 kap. 7–11, 13, 14, 16–19, 22–25 och 27 §,

5) bestämmelserna om rapportering om överträdelser i 12 kap. 3 §.


Sådana bestämmelser enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgift är utöver vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf dessutom följande bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen:

1) bestämmelserna om förbud mot insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation och mot marknadsmanipulation i artiklarna 14 och 15,

2) bestämmelserna om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk och om offentliggörande av insiderinformation i artikel 16.1 och 16.2 samt artikel 17.1, 17.2, 17.4–17.6 och 17.8,

3) bestämmelserna om insiderförteckningar, transaktioner utförda av personer i ledande ställning samt investeringsrekommendationer och statistik i artikel 18.1–18.6, artikel 19.1–19.3, 19.5–19.7 och 19.11 samt artikel 20.1.

Sådana bestämmelser enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgift är utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. i denna paragraf dessutom följande bestämmelser i prospektförordningen:

1) bestämmelserna om skyldigheten att offentliggöra ett prospekt och undantag från denna skyldighet samt om efterföljande återförsäljning av värdepapper i artiklarna 3 och 5,

2) bestämmelserna om upprättande av prospekt och om ansvar i anslutning till det i artikel 6, artikel 7.1–7.11, artiklarna 8–10 samt artikel 11.1 och 11.3,

3) bestämmelserna om prospektets innehåll och form samt om utelämnande av information i artikel 14.1 och 14.2, artikel 15.1, artikel 16.1–16.3, artiklarna 17 och 18 och artikel 19.1–19.3,

4) bestämmelserna om förfaranden för godkännande och offentliggörande av prospekt, annonsering, tillägg till prospekt samt användning av språk i artikel 20.1, 21.1–21.4 och 21.7–21.11, artikel 22.2–22.5, artikel 23.1–23.3 och 23.5 samt artikel 27.

Påföljdsavgift påförs dessutom för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1–3 mom. i denna paragraf samt sådana bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av prospektförordningen, öppenhetsdirektivet och marknadsmissbruksförordningen.

16 kap.

Skadestånd

1 §
Skadeståndsgrund

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en annan person skada genom förfarande som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller mot marknadsmissbruksförordningen, prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av marknadsmissbruksförordningen, prospektförordningen eller öppenhetsdirektivet är skyldig att ersätta skadan.

2 §
Ansvar för informationen i en prospektsammanfattning eller ett registreringsdokument

Skada som uteslutande beror på informationen i en i artikel 7 i prospektförordningen avsedd prospektsammanfattning för investerare eller en i 15.1 andra stycket i prospektförordningen avsedd särskild sammanfattning av ett EU-tillväxtprospekt, inklusive en översättning av en sådan, ska ersättas endast om informationen är vilseledande, inexakt eller motstridig i förhållande till prospektet i övrigt eller om sammanfattningen inte innehåller information som är relevant i förhållande till prospektets övriga delar.

Skada som uteslutande beror på informationen i ett registreringsdokument eller i ett i artikel 9 i prospektförordningen avsett universellt registreringsdokument ska ersättas endast om registreringsdokumentet eller det universella registreringsdokumentet används som en del av ett godkänt prospekt.

17 kap.

Tillsynsbefogenheter

1 §
Uppskov med att erbjuda värdepapper till allmänheten

Finansinspektionen kan bestämma att erbjudande av värdepapper till allmänheten ska skjutas upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som erbjuder värdepapper eller enligt uppdrag sköter erbjudandet handlar i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller med prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av prospektförordningen. Innan Finansinspektionen fattar beslutet ska den ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte ärendets brådskande natur eller en annan särskild orsak föranleder något annat.

1 b §
Förbud mot marknadsföring av värdepappersprospekt

Finansinspektionen kan för högst tio på varandra följande bankdagar förbjuda, uppskjuta eller avsluta sådan marknadsföring av värdepappersprospekt som utförs av värdepappersemittenten, den som erbjuder värdepapper, den som ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en finansiell mellanhand, om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att de som ansvarar för informationen i prospektet enligt prospektförordningen har handlat i strid med prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den.

1 c §
Vägran för viss tid att godkänna prospekt

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, vägra att godkänna prospekt som upprättats av en viss värdepappersemittent, erbjudare av värdepapper eller person som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad, om denna upprepade gånger och allvarligt har brutit mot prospektförordningen.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om vägran att godkänna ett prospekt, varefter Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättar de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om saken.

2 §
Förbuds-, rättelse- och avbrottsbeslut

Finansinspektionen kan förbjuda den som i samband med erbjudande, marknadsföring eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument eller uppfyllande av informationsskyldigheten i fråga om värdepapper och andra finansiella instrument på värdepappersmarknaden handlar i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, eller i strid med prospektförordningen eller förordningar eller beslut som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den, att fortsätta eller upprepa ett sådant förfarande. Finansinspektionen kan samtidigt kräva att förfarandet ändras eller rättas, om detta måste anses behövligt med tanke på de uppenbara olägenheter som förfarandet orsakar investerarna.

Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med marknadsmissbruksförordningen att fortsätta eller upprepa förfarandet. Finansinspektionen kan samtidigt kräva att förfarandet ändras eller rättas, om detta måste anses behövligt med tanke på att investerarna ska få riktiga och tillräckliga uppgifter.

Finansinspektionen kan avbryta granskningen av ett prospekt som överlämnats till den för godkännande eller förordna att värdepappersemittenten, erbjudaren av värdepapper eller den som ansöker om att värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad kompletterar informationen i prospektet, om det behövs för att säkerställa investerarskyddet.

3 §
Vite

Finansinspektionen kan förena förbud och beslut som avses i 1, 1 b och 2 § med vite. Vitet döms ut av Finansinspektionen. På vitesärenden tillämpas viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

Upphävandet av bestämmelserna i 4 kap. 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 4 kap. 6 § 3 mom. och 5 kap. 11 § träder dock i kraft redan den 1 januari 2019.

Bestämmelserna i 3 kap. 2 § träder i kraft redan den 1 januari 2019. De bestämmelser i 3 kap. 2 och 4 § i lagen som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas dock till och med den 20 juli 2019.

På gärningar och försummelser som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På ett prospekt för vilket en ansökan om godkännande överlämnats till Finansinspektionen före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 111/2018
EkUB 16/2018
RSv 105/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.