1222/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 1, 2, 6, 9, 14, 16 a, 17, 20, 23 a, 24–26, 26 a, 27, 27 a, 28, 31 b, 32, 34 och 36 §, sådana de lyder 1 § delvis ändrad i förordningarna 275/2005 och 126/2015, 2 § i förordningarna 776/2015 och 738/2017, 6 och 20 § i förordningarna 267/2009 och 126/2015, 9 § i förordningarna 400/2011, 475/2013, 126/2015, 776/2015 och 738/2017, 14 § delvis ändrad i förordningarna 538/2007, 475/2013, 126/2015 och 738/2017, 16 a, 17, 25, 26 a och 32 § i förordning 776/2015, 23 a § i förordningarna 400/2011 och 126/2015, 24 § i förordningarna 400/2011, 126/2015 och 738/2017, 26, 27 a och 36 § i förordning 126/2015, 27 § i förordningarna 538/2007, 126/2015 och 738/2017, 28 § i förordningarna 267/2009, 400/2011 och 126/2015, 31 b § i förordningarna 275/2005, 776/2015 och 738/2017 samt 34 § i förordningarna 275/2005 och 126/2015, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om transport av farliga ämnen på järnväg.

Om en transport av ett farligt ämne börjar eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av detta ämne på järnväg i Finland denna förordning samt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift eller de internationella överenskommelser som nämns i 4 §. Vid rangering och montering av järnvägsvagnar som innehåller farliga ämnen samt vid förvaring och flyttningar av vagnar på en bangård, i en hamn eller på någon annan motsvarande plats tillämpas, utöver de internationella överenskommelserna denna förordning samt Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter.

Om en järnvägsvagn under en sådan transport av farliga ämnen som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning tas emot för transport i något annat transportmedel, är uteslutande de bestämmelser om transport av farliga ämnen som gäller det sistnämnda transportmedlet i kraft under den del av färden som sker med detta transportmedel.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

3) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank cisternvagnar, avmonterbara tankar, batterivagnar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

9) bulkcontainer ett behållarsystem som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) GCU-avtalet järnvägsföretagens överenskommelse om nyttjande av godsvagnar,

12) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG,

13) ECM-certifikat ett certifikat som avses i järnvägslagen (304/2011) för en certifierad enhet som ansvarar för underhållet.

6 §
Farliga ämnen som resgods

En privatperson får som handbagage transportera små mängder farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, samt dessutom högst fem liter flytande bränsle i återfyllningsbara kärl.

Farliga ämnen som transporteras som resgods får inte vålla olägenhet eller skada under transporten.

På transporter som avses i 1 mom. tillämpas inga andra bestämmelser i denna förordning och inte heller Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

9 §
Transportör och förare av rullande materiel

Bestämmelser om transportörens skyldigheter finns i 9 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren av rullande materiel tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen

1) kontrollera att de farliga ämnen som har lämnats för transport får transporteras på järnväg,

2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift anges om de farliga ämnen som transporteras och kontrollera att de bilagor som krävs finns med i godsdeklarationen,

3) genom en visuell kontroll försäkra sig om att vagnar och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att ingen utrustning saknas,

4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

5) kontrollera att vagnarna inte är överlastade,

6) försäkra sig om att de storetiketter, märkningar och orangeskyltar som påbjuds med stöd av 24 § i TFÄ-lagen är fästa på vagnarna,

7) se till att bannätsförvaltaren under transporten har snabb och obehindrad tillgång till de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 2 punkten; bannätsförvaltaren fastställer metoden för förmedling av uppgifter i det avtal om användning av bannätet som den ingår med transportören,

8) försäkra sig om att skriftliga instruktioner lämnats till föraren av rullande materiel i de fall som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

9) försäkra sig om att den utrustning som föreskrivs i de skriftliga instruktionerna finns i loket.

Föraren av rullande materiel ska bekanta sig med föreskrivna skriftliga instruktionerna.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska i tillämpliga delar fullgöras på grundval av godsdeklarationer och andra handlingar, genom visuell kontroll av vagnen eller containrarna och vid behov av lasten. Skyldigheterna anses ha fullgjorts om kontrollerna utförs enligt internationella järnvägsorganisationens UIC normblad 471-3, punkt 5.

Transportören kan dock i de fall som avses i 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

Om transportören på någon av de punkter som avses i 1 mom. konstaterar försummelser eller andra överträdelser av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 14 eller 14 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen får transportören inte låta försändelsen transporteras vidare förrän överträdelserna har rättats till.

De säkerhetsanordningar för tåg och vagnar som avses i 11 d § 2 mom. i TFÄ-lagen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Dessa anordningar och andra säkerhetsarrangemang får inte utgöra ett hinder för räddningsverksamheten.

Transportören ska informera föraren av rullande materiel om de farliga ämnen som transporteras och om deras placering. När denna information ska ges för växlingsarbete är det företag som utför växlingsarbetet som ansvarar för att ge informationen.

Transportören ska se till att den enhet som ansvarar för underhållet har fått behövliga uppgifter om vad som föreskrivs om underhåll av cisternvagnars tankar och deras utrustning i artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar och om ändring av förordning (EG) nr 653/2007.

14 §
Fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt vagnar och containrar för bulkgods har följande skyldigheter. Fyllaren

1) ska inför fyllning av en tank förvissa sig om att tanken och dess utrustningsdetaljer är i tekniskt felfritt skick,

2) ska förvissa sig om att datum för nästa besiktning av tanken inte har överskridits,

3) får fylla tanken endast med sådana farliga ämnen för transport av vilka tanken har godkänts,

4) ska vid fyllning av en tank iaktta de föreskrifter avseende farliga ämnen i angränsande tankfack som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

5) ska vid fyllning av en tank beakta högsta tillåtna fyllningsgrad eller högsta tillåtna massa per liter volym för ämnet,

6) ska efter fyllning av en tank förvissa sig om att förslutningarna är stängda och täta,

7) ska se till att det inte finns farliga rester av fyllnadsämnet utanpå de fyllda tankarna,

8) ska vid förberedande av farliga ämnen för transport förvissa sig om att de orangeskyltar, storetiketter och varningsetiketter som krävs samt andra märkningar och rangeretiketter har fästs på tankar, vagnar med bulkgods och containrar,

9) ska före och efter fyllning av kondenserad gas i cisternvagnar iaktta de särskilda kontrollbestämmelser som gäller i detta fall,

10) ska vid fyllning av farligt bulkgods i en vagn eller en container säkerställa att bestämmelserna i kapitel 7.3 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift tillämpas vid fyllningen.

16 a §
Trafikledsverket

Trafikledsverket ska se till att

1) rangeringsbangårdarnas säkerhetsutredningar har gjorts i enlighet med 32 §,

2) verket under järnvägstransporten har snabb och obehindrad tillgång till följande information:

a) tågets sammansättning med uppgift om numret på varje vagn samt vagntypen, om den inte framgår av numret,

b) FN-numren för de farliga ämnen som transporteras i varje vagn i den utsträckning som de ska ingå i godsdeklarationen, eller uppgift om vilka vagnar som är försedda med den märkning som anger begränsade mängder i enlighet med Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

c) var i tåget vagnarna med farliga ämnen är placerade.

Den information som avses i 1 mom. 2 punkten får överlåtas endast till dem som behöver informationen för säkerhets- och skyddsuppgifter eller för räddningsverksamhet i den omfattning som uppgifterna eller verksamheten kräver.

17 §
Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

20 §
Användningen av RID- eller ADR-förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på -40° C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40° C".

Ett gaskärl som inte har π-märkts och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt RID- och ADR-bestämmelserna, får efter att transporten enligt RID- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 18 §, om avsändaren i godsdeklarationen eller motsvarande följesedel försäkrar att gaskärlet och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott till en temperatur av -40° C på följande sätt: "Gaskärlet och dess utrustning är beständiga upp till -40° C".

23 a §
Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om tankarnas tillbehör.

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i tankens utrustning vara beständigt till en temperatur av –40° C.

På tanken ska märkningen "-40° C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 9 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015) stämmer överens med kraven.

24 §
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen till transportören överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken de uppgifter som krävs enligt föreskrifterna i fråga har antecknats om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på järnvägstransporten av ett farligt ämne i en container, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar som överensstämmer med IMDG-koden.

Varje person i tågets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

De handlingar som avses i 1 mom. och de skriftliga instruktioner som avses i 9 § 1 mom. 8 punkten ska medföras i loket under transporten. De handlingar som avses i 1 mom. får också vara elektroniska, om de metoder som används för att verifiera, lagra och bearbeta data uppfyller kraven enligt lagstiftningen på så sätt att informationen har samma beviskraft och finns tillgänglig på samma sätt som i handlingar på papper. Avsändaren ska dock tillhandahålla de handlingar som avses i 1 mom. på papper om transportören yrkar på det.

25 §
Transport

Farliga ämnen får transporteras endast i godståg, med undantag för handbagage enligt 6 § som medförs av passagerarna samt militärtransporter enligt punkt 7.1.8 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift och godsförsändelser enligt kapitel 7.6 i den bilagan.

I de fall som anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift är det tillåtet att utföra bulktransport av farliga ämnen i vagnar, småcontainrar eller tankar.

Om transporten av farliga ämnen avbryts av någon orsak som anges i 14 § 2 mom. i TFÄ-lagen, kan tillsynsmyndigheten bevilja tillstånd för att fortsätta transporten efter att myndigheten försäkrat sig om transportens säkerhet. Om kraven enligt bestämmelserna och föreskrifterna inte kan uppfyllas och tillsynsmyndigheten inte har beviljat tillstånd att fortsätta färden, ska tillsynsmyndigheten tillhandahålla transportören behövlig administrativ hjälp. Förfarandet är detsamma om transportören meddelar tillsynsmyndigheten att avsändaren inte har meddelat transportören egenskaperna hos det farliga ämne som transporteras och om transportören med åberopande av villkoren i transportavtalet begär att den farliga lasten lossas, förstörs eller oskadliggörs.

26 §
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

I de fall som anges i kapitel 5.1 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska avsändaren ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till Strålsäkerhetscentralen.

26 a §
Strålskyddsprogram och ledningssystem

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren utarbeta ett ledningssystem för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven för tillämpning i verksamhetsutövarens verksamhet för åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen och de åtgärder som avses i 1.7.1.3 punkten i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Ett ledningssystem enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav eller anvisningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningssystemet ska tillställas Strålsäkerhetscentralen.

27 §
Säkerhet vid hantering av vagnar med farliga ämnen på bangårdar

På bangårdar, i hamnar eller på andra motsvarande platser ska cisternvagnar som innehåller farliga ämnen hållas på ett område dit tillträde för obehöriga är förbjudet. Om det är nödvändigt att tillfälligt förvara en cisternvagn som innehåller farliga ämnen på en bangård, i en hamn eller på någon annan motsvarande plats, ska de lokala räddningsmyndigheterna underrättas om förvaringen på det sätt som överenskommits med räddningsmyndigheten.

I de fall som anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska de lokala räddningsmyndigheterna underrättas om tillfällig förvaring av vagnar som innehåller explosiva varor på en bangård.

27 a §
Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, på bangårdar och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, bangårdarna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

28 §
Myndigheter

Transport- och kommunikationsverket övervakar järnvägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på järnväg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av Tullen och Gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. Transport- och kommunikationsverket bär även i dessa fall det primära ansvaret för tillsynen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom. ärenden med anknytning till transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela sådana tilläggskrav eller -begränsningar på biologiska produkter som avses i punkt 2.2.62.1.9 i bilaga till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Livsmedelsverket kan ställa tilläggskrav på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

31 b §
Undervisningsämnen inom specialutbildningen

Den uppgiftsbaserade utbildningen för de personalgrupper som avses i 31 a § 2 mom. ska omfatta åtminstone följande ämnesområden:

1) lokförare och personer med motsvarande funktion i kategori 1:

a) tågets sammansättning, farliga ämnen och placeringen av dem i tåget,

b) typer av exceptionella situationer,

c) handlande i kritiska exceptionella situationer, åtgärder för att skydda det egna tåget och trafiken på spåren bredvid;

2) rangerare samt personer med motsvarande funktion i kategori 1:

a) betydelsen av rangeretikett nr 13 och 15 vid rangerarbete,

b) skyddsavstånd i enlighet med punkt 7.5.3 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

c) typer av exceptionella situationer,

3) vagnsynare, lastningsrådgivare och personer med motsvarande funktion i kategori 2:

a) teknisk kontroll av vagnarna,

b) teknisk kontroll enligt GCU-avtalet för de personer som utför inspektioner med anknytning till internationell transport i enlighet med RID-bestämmelserna,

c) kontroll som avses i 9 § 3 mom. för de personer som utför sådana kontroller,

d) identifiering av exceptionella situationer,

4) trafikledningspersonal, tågklarerare, fjärrtrafikledare, ställverkkarl, växelkarl och personer med motsvarande funktion i kategori 3:

a) hantering av kritiska exceptionella situationer,

b) interna räddningsplaner för rangeringsbangårdar.

32 §
Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar

Varje järnvägsföretag som verkar på en bangård ska sända en säkerhetsutredning som avses i 12 § 3 mom. i TFÄ-lagen till Trafikledsverket, som sammanställer och kompletterar en enhetlig säkerhetsutredning för hela bangården. I säkerhetsutredningen ska utöver järnvägsföretaget också beaktas de övriga aktörer som bedriver företagsverksamhet på bangården.

Trafikledsverket ska av det regionala räddningsverket och närings-, trafik och miljöcentralen samt av regionförvaltningsverket begära utlåtande om säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den. Efter remissbehandlingen gör Trafikledsverket behövliga ändringar i säkerhetsutredningen och lämnar den slutliga utredningen till Transport- och kommunikationsverket för godkännande. Transport- och kommunikationsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela Trafikledsverket vilka slutsatser det dragit av säkerhetsutredningen. Transport- och kommunikationsverket ska lämna den godkända säkerhetsutredningen till Trafikledsverket, det regionala räddningsverket, närings-, trafik och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket. Trafikledsverket ska lämna den godkända säkerhetsutredningen till järnvägsföretagen för kännedom.

De som utarbetat säkerhetsutredningen ska gå igenom den och uppdatera den, om

1) det i verksamheten på bangården har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt,

3) det i planeringen av områden i omedelbar närhet till bangården sker en förändring som är av betydelse med tanke på säkerheten, eller

4)  Transport- och kommunikationsverket begär det.

Trafikledsverket ska tillsammans med de järnvägsföretag och, vid behov, de övriga aktörer som är verksamma på bangården utvärdera riskerna samt se över och uppdatera säkerhetsutredningen minst vart femte år. Trafikledsverket ska av det regionala räddningsverket och närings-, trafik och miljöcentralen samt av regionförvaltningsverket begära utlåtande om den uppdaterade säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den. Vid uppdateringen av räddningsplanen iakttas i övrigt 2 och 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska minst vart tredje år utföra en systematisk kontroll på de bangårdar för vilka det krävs en säkerhetsutredning. Till kontrollerna kallas Trafikledsverket, det regionala räddningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse som till följd av läckage eller av andra orsaker medför risk för att människor, egendom eller miljön skadas, ska transportören eller den som ansvarar för lastningen eller lossningen omedelbart anmäla det inträffade till nödcentralen, meddela räddningsmyndigheten de uppgifter den behöver och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank samt en vagn och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i punkt 1.8.5 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, inom en månad från olyckshändelsen lämna Transport- och kommunikationsverket och Olycksutredningscentralen en olycksrapport. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Rapporten uppgjord enligt den modell som ingår i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Bestämmelser om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen utfärdas separat.

I samband med betydande olyckor avger Transport- och kommunikationsverket en i RID-bestämmelserna avsedd olycksrapport till sekretariatet vid internationella järnvägsorganisationen (OTIF).

36 §
Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till de andra som är delaktiga vid transporten och till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift samt vidta övriga åtgärder enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.