1218/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om landsvägar

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om landsvägar (924/2005) 2 och 8 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 1246/2009,

ändras 5–7 och 9 §, av dem 5 § sådan den lyder i förordning 1246/2009, som följer:

3 §
Växelverkan

Den möjlighet för olika parter att delta i beredningen av en utredningsplan och vägplan samt att bedöma verkningarna av planen och framföra sin åsikt i saken som avses i 27 § 1 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar kan ges genom att de som har rätt till växelverkan meddelas personligen om beredningen eller vid ett särskilt informationsmöte eller genom att beredningsmaterialet framläggs eller på något annat med tanke på delfåendet lämpligt sätt.

4 §
Meddelande

De meddelanden som avses i 27 och 104 § i lagen om trafiksystem och landsvägar kan sändas per post som vanligt brev.

5 §
Förvarande av planhandlingar

Handlingar som hänför sig till godkännandet av utrednings- och vägplaner förvaras permanent hos Transport- och kommunikationsverket.

6 §
Skyldigheter avseende eftervård i fråga om åtgärder som vidtagits under den tid vägarbete pågått

Ifall det i vägplanen med stöd av 23 § 2 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar bestäms om rätt att placera marksubstanser som uppstår i vägarbete eller att använda ett område som upplagsområde eller annat dylikt område, som tillfällig farväg eller enskild väg, ska närings-, trafik- och miljöcentralen, efter det att vägarbetet slutförts och användningen av de för ovan nämnda ändamål reserverade områdena upphört, snygga upp områdena så, att fastighetens ägare utan oskäligt förfång på ändamålsenligt sätt kan använda området. Områden som använts för placering av marksubstanser ska vid behov jämnas ut.

7 §
Upplåtande för trafik

När en landsväg eller en sådan del därav som på ändamålsenligt sätt kan upplåtas för allmän trafik färdigställs, ska Trafikledsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen enligt Trafikledsverkets meddela anvisningar från vilket datum vägen eller vägdelen upplåts för allmän trafik.

9 §
Bestämmande av vägområdets gräns i särskilda fall

Om ett dike inte är anlagt enligt Trafikledsverkets tekniska anvisningar om väghållning, ska vid bestämmandet av vägområdets gräns, i de fall som avses i 5 § 3 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar, dikets yttre kant anses sträcka sig till den linje som den i enlighet med anvisningarna borde nå.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.