1216/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice

I enlighet statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fartygstrafikservice (763/2005) 1–5, 7–10, 11 a och 11 b §, av dem 1 och 5 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 1798/2009, 2 och 3 § sådana de lyder i förordningarna 1798/2009 och 1304/2011, 7 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 1304/2011 samt 9, 11 a och 11 b § sådana de lyder i förordning 1304/2011, som följer:

1 §
Arbetsplatsutbildningsplan

VTS-tjänsteleverantören ska ha en av Transport- och kommunikationsverket eller av Trafikverket innan år 2019 fastställd arbetsplatsutbildningsplan för varje enskild VTS-central.

Av arbetsplatsutbildningsplanen ska framgå den metod med vilken man bedömer om en utbildningsperiod genomgåtts med godkänt resultat och om en arbetstagare har förmåga att självständigt börja arbeta som VTS-operatör.

Arbetsplatsutbildningsplanen ska innehålla anvisningar om tillvägagångssättet när en föråldrad anteckning om godkännande förnyas.

2 §
Grundutbildning för VTS-operatörer

Grundutbildningen för VTS-operatörer ska anordnas enligt ett utbildningsprogram för denna utbildning. Utbildningsprogrammet ska grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Grundutbildningen ska bestå av fartygstrafikserviceteori och simulatorträning.

Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. För att kunna bli befriad ska den som utbildas innan grundutbildningen börjar visa upp ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.

Grundutbildningen ska genomgås innan den i 4 § avsedda arbetsplatsutbildningen slutar.

3 §
Grundutbildning för VTS-chefer

Grundutbildningen för VTS-chefer ska anordnas enligt ett utbildningsprogram för denna utbildning. Utbildningsprogrammet ska grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Grundutbildningen ska bestå av fördjupad teoretisk utbildning i fartygstrafikservice.

Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. För att kunna bli befriad ska den som utbildas innan grundutbildningen börjar visa upp ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.

En person som deltar i grundutbildning för VTS-chefer ska ha sådan grundutbildning för VTS-operatör som genomförts med godkänt resultat.

4 §
Arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer

VTS-tjänsteleverantören ansvarar för anordnandet av arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer vid en VTS-central.

Arbetsplatsutbildningen genomförs som praktisk arbetspraktik under ledning av en arbetsplatsutbildare. Arbetsplatsutbildaren ska övervaka och bedöma på vilket sätt den som utbildas agerar under utbildningen genom att följa radiotrafiken samt fartygstrafikens lägesbild och vid behov ingripa i agerandet. På arbetsplatsutbildarens ansvar får vara endast en person i utbildning då det gäller praktik i operativ vakttjänstgöring. Bok ska föras över arbetsplatsutbildningen och av den ska framgå på vilket sätt utbildningen framskrider, utbildningens omfattning och tidpunkterna för utbildningen.

Under arbetsplatsutbildningen ska den som utbildas få utbildning i

1) VTS-området, dess farleder och fartygstrafik,

2) VTS-centralens tekniska system och anordningar,

3) VTS-centralens verksamhetsmetoder, anvisningar och föreskrifter, samt

4) VTS-centralens anvisningar för nöd- och undantagssituationer.

Av den anteckning om godkännande som VTS-tjänsteleverantören gör i behörighetsintyget framgår den fartygstrafikservice som VTS-operatören är berättigad att tillhandahålla och det VTS-område eller den VTS-sektor där han eller hon är berättigad att arbeta. Anteckningen om godkännande är i kraft ett år och dess giltighetstid kan förlängas, om innehavaren av behörighetsintyget vid den bedömning av behörighet och kompetens som avses i 8 § har visat sin behörighet i fråga om tillhandhållandet av sådan fartygstrafikservice som anteckningen berättigar till.

Arbetsplatsutbildningen pågår högst sex månader.

5 §
Språkkunskaper som krävs av VTS-operatör

För att behörighetsintyg för VTS-operatör ska kunna beviljas förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt tillfredsställande muntliga kunskaper i det andra språket. Dessutom förutsätts i engelska färdighetsnivå fyra i den allmänna språkexamen som avses i lagen om allmänna språkexamina (964/2004).

Kravet i 1 mom. på kunskaper i det andra språket tillämpas likväl inte på dem som har avlagt vaktstyrmansexamen enligt statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (508/2018).

7 §
Förnyande av behörighetsintyg

Förnyande av behörighetsintyg för VTS-operatörer söks hos Transport- och kommunikationsverket. Sökanden ska visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap och fullgjort kompletterande yrkesutbildning enligt 9 §.

Sökanden anses ha upprätthållit sin yrkeskunskap om han eller hon har

1) en gällande anteckning om godkännande för tillhandahållande av fartygstrafikservice på åtminstone ett VTS-område eller en VTS-sektor, eller

2) sammanlagt minst ett års (1 600 timmar) arbetserfarenhet av operativ fartygstrafikservice under de senaste fem åren, eller

3) minst sex månaders (800 timmar) arbetserfarenhet av operativ fartygstrafikservice och minst sex månaders (800 timmar) arbetserfarenhet av en VTS-chefs administrativa uppgifter under de senaste fem åren.

Sådan arbetsplatsutbildning som ges av en arbetsplatsutbildare kan räknas som operativ arbetstid. I fråga om en person som får arbetsplatsutbildning kan utbildningstiden räknas som operativ arbetstid.

Om sökanden inte kan visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap i enlighet med 2 mom., ska sökanden före deltagandet i den kompletterande yrkesutbildning som avses i 9 § avlägga ett prov genom vilket sökanden visar att han eller hon har tillräckliga grundläggande kunskaper i fartygstrafikservice. Provets utformning och innehåll samt mottagaren av provet godkänns av VTS-tjänsteleverantören.

8 §
Förnyande av anteckning om godkännande

VTS-tjänsteleverantören ska varje år bedöma hurdan behörighet och kompetens en innehavare av ett behörighetsintyg har. Om bedömningen utförs under de tre månader som föregår den sista giltighetsdagen för anteckningen om godkännande, anses giltighetstiden för den nya anteckningen om godkännande börja den dag då giltighetstiden för den föregående anteckningen om godkännande går ut. Om bedömningen av arbetsprestationen utförs tidigare än tre månader innan giltighetstiden för anteckningen om godkännande går ut, anses giltighetstiden för den nya anteckningen om godkännande börja den dag bedömningen görs.

Arbetsprestationen kan bedömas som ett praktiskt arbetsprov vid en VTS-central eller i en simulator. Bedömningen ska bestå av åtminstone följande delar:

1) ledning av fartygstrafiken i enlighet med den typ av service som tillhandahålls samt utfärdade föreskrifter och anvisningar,

2) kommunikation, samt

3) hur tekniska anordningarna och systemen behärskas.

Om den bedömdes arbetsprestation inte uppfyller kraven, ska han eller hon genomgå den i delen i fråga ingående arbetsplatsutbildningsperioden för att uppnå tillräcklig behörighet och kompetens.

9 §
Kompletterande yrkesutbildning

Den kompletterande yrkesutbildningen för VTS-operatörer ska bestå av teoretisk kompletterande utbildning i fartygstrafikservice.

Den kompletterande yrkesutbildningen ska genomgås under de 12 månader som föregår den sista giltighetsdagen för behörighetsintyget. Om det är fråga om förnyande av ett föråldrat behörighetsintyg, ska den kompletterande utbildningen genomgås innan ett nytt behörighetsintyg beviljas.

10 §
VTS-tjänsteleverantörens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter

VTS-tjänsteleverantören ska informera de behöriga myndigheterna i de övriga stater i Europeiska unionen som ligger intill fartygets planerade rutt om de väsentliga uppgifter om ett fartyg som myndigheten innehar, om

1) fartyget har varit delaktigt i sådana tillbud eller olyckor till sjöss som avses i 23 § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005),

2) anmälnings- och rapporteringsskyldigheten enligt lagen om fartygstrafikservice har åsidosatts i fråga om fartyget,

3) de tillämpliga reglerna i de trafiksepareringssystem eller fartygstrafiktjänster som någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen ansvarar för har överträtts vid användning av fartyget i fartygstrafik,

4) det inte i fråga om fartyget har kunnat visas upp ett försäkringscertifikat eller ett intyg om penningsäkerhet eller ett intyg om penningsäkerhet enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella regler,

5) lotsarna eller hamnmyndigheterna har anmält eller rapporterat sådana avvikelser i fartyget som kan äventyra sjösäkerheten eller innebära en miljörisk,

6) det finns bevis för att eller grundad anledning att anta att det i farvatten under någon av Europeiska gemenskapens medlemsstaters jurisdiktion avsiktligen har släppt ut olja i havet eller på annat sätt överträtt bestämmelserna i protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), eller

7) fartyget har vägrats tillträde till hamnar i Europeiska gemenskapens medlemsstater eller om någon medlemsstat anmält eller rapporterat fartyget i enlighet med bilaga I till direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll.

VTS-tjänsteleverantören ska försäkra sig om att de uppgifter som har tillställts den enligt 1 mom. vidarebefordras till de myndigheter och hamninnehavare som avses i 18 § 1 mom. i lagen om fartygstrafikservice.

11 a §
Plan för mottagande av fartyg i behov av assistans

Den plan för mottagande av fartyg i behov av assistans som avses i 20 b § i lagen om fartygstrafikservice ska innehålla:   

1) kontaktuppgifter till Gränsbevakningsväsendet samt till de övriga myndigheter som deltar i sjöräddning,

2) kontaktuppgifter till Finlands miljöcentral,

3) kontaktuppgifter till VTS-tjänsteleverantören,

4) information om Finlands strandlinje och information om skyddade platser vid Finlands kust samt annan sådan information om miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter samt naturförhållanden på basis av vilken man så snabbt som möjligt ska kunna göra en preliminär bedömning och fatta beslut om skyddad plats för mottagande av ett fartyg,

5) bedömningsförfaranden på basis av vilka ett fartyg i behov av assistans ges eller förvägras tillstånd att anlöpa en skyddad plats,

6) uppgifter om utrustning och instrument för assistans och räddning samt för bekämpning av föroreningar i miljön,

7) internationella förfaranden för samordning och beslutsfattande,

8) förfaranden som har samband med penningsäkerheter och ansvar för fartyg som tas emot på en skyddad plats.

Gränsbevakningsväsendet ska höra alla berörda parter om planen. Planen kan också upprättas som en del av en sjöräddningsplan eller en plan för bekämpning av miljöskador till havs.

Gränsbevakningsväsendet ska sända information om planerna också till myndigheterna i Finlands grannländer.

11 b §
Myndighetssamarbete

De myndigheterna och VTS-tjänsteleverantören som avses i 20 b och 20 c § i lagen om fartygstrafikservice ska mötas regelbundet för att utbyta erfarenheter och förbättra kvaliteten på de åtgärder som ingår i planen.

Gränsbevakningsväsendet svarar för hur samarbetet ordnas för att planen enligt 11 a § uppdateras och ses över utifrån erfarenheterna från myndighetssamarbetet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.