1215/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1/2013, 1617/2015 och 433/2018, som följer:

2 §
Undantag från körrättens omfattning i Finland

En körrättsinnehavare får, utöver det som bestäms om körrättens omfattning i 7 § i körkortslagen, köra andra fordon inom Finland, med undantag för landskapet Åland, enligt följande:

1) en examinand för förarexamen för kategori E, som har körrätt motsvarande dragbilens kategori, och en examinand för förarexamen för kategori D1 och D, som har körrätt för kategori C, får köra det fordon eller den fordonskombination som används vid förarexamen den kortaste rutten till och från förarexamen,

2) den som utför underhåll eller reparationer av fordon och som har körrätt för kategori C får när underhålls- eller reparationsåtgärder eller besiktning så kräver, flytta eller provköra fordon i kategori D och D1 utan passagerare och fordonskombinationer i kategori E utan last; under provkörning i samband med underhålls- eller reparationsåtgärder anses inte som passagerare en annan person, vars närvaro är nödvändig under provkörningen i syfte att utreda fordonets funktions- och trafikduglighet,

3) den som utför annat underhåll av fordon än sådant som avses i 2 punkten och som har körrätt för kategori C får, när underhållsåtgärder så kräver, på företagets depåområde flytta sådana fordon eller fordonskombinationer som avses i 2 punkten under de förutsättningar som nämns i punkten,

4) en trafikövervakare som har körrätt för kategori B får, när trafikövervakningen så kräver, provköra och flytta fordon i kategori A1, A2 och A,

5) en polis-, tull- eller gränsbevakningsman som har körrätt för kategori C får, när trafikövervakningen eller annan övervakning så kräver, provköra och flytta fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E,

6) den som utför fordonsbesiktning eller godkännande och har körrätt för kategori C får köra fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E under den provkörning som hör till fordonsbesiktningen eller godkännandet för trafik,

7) en sådan förare av räddningsbil som har körrätt för kategori C får vid fullgörandet av denna uppgift köra fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E för skötseln av larmuppdrag samt för övning och utbildning i räddningsväsendets uppgifter, och fordonskombinationer i kategori E under transferkörningar i samband med underhåll och reparationer av materiel,

8) den som har körrätt för kategori B får köra en sådan trehjuling som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkt b i körkortslagen och, om han eller hon har fyllt 21 år, en trehjuling enligt 4 punkten underpunkt b i nämnda moment,

9) den som har körrätt för den kategori AM som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b i körkortslagen får även köra en sådan traktor i fordonskategori T3 vars högsta konstruktiva hastighet är högst 40 km/h.

I 1 mom. 4 punkten avses med trafikövervakare en polisman eller en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning, eller en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen (267/1981) som kommunikationsministeriet, Trafikledsverket eller Transport- och kommunikationsverket har förordnat att övervaka trafiken.

Ett körkort för kategori AM ger den som inte har uppnått minimiåldern på 16 år enligt Europeiska unionens lagstiftning rätt att köra fordon i samma kategori i Finland med undantag för landskapet Åland. Motsvarande körrätt på Åland eller i en annan EU- eller EES-stat kan innehas endast om en lägre åldersgräns än den nämnda åldersgränsen om 16 år tillämpas där och eventuella andra föreskrivna krav uppfylls.

Vad som i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av körkortslagen (1614/2015) föreskrivs om att med körkort för kategori T eller B framföra en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller trafiktraktor/jordbrukstraktor gäller också framförande av trafiktraktorer som första gången tas i bruk under den övergångsperiod som avses i 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (1609/2015) och som löper ut den 31 december 2017.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.