1213/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordning om ansvarighet för oljeskador

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordning om ansvarighet för oljeskador (852/1996) 1–3, 7–12 och 14–16 §, av dem 3, 10 och 16 sådana de lyder delvis ändrade i förordning 316/1999, som följer:

1 §

I 10 kap. 10 § sjölagen (674/1994) avsedd försäkring eller annan säkerhet godkänns och i 3 mom. i samma paragraf avsett certifikat utfärdas av Transport- och kommunikationsverket. Certifikatet söks hos Transport- och kommunikationsverket på blankett som uppgjorts i enlighet med ett av densamma fastställt formulär.

2 §

Önskar någon täcka ansvarighet för annat än statsägt fartyg med försäkring, ska till ansökan om certifikat fogas försäkringsgivarens utredning, av vilken ska framgå

1) att försäkringen täcker den i 10 kap. 10 § 1 mom. sjölagen avsedda ansvarigheten och

2) att försäkringen under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigast tre månader från den dag, då Transport- och kommunikationsverket har erhållit skriftlig anmälan om att försäkringen upphört, förutom ifall certifikatet har tillställts Transport- och kommunikationsverket eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Har ägaren täckt sin ansvarighet med annan penningsäkerhet än försäkring ska till ansökan fogas en utredning över att säkerheten på motsvarande sätt uppfyller villkoren i 1 mom. 2 punkten.

3 §

Transport- och kommunikationsverket ska före godkännandet av en i 1 § avsedd försäkring skaffa ett utlåtande av Finansinspektionen. Utlåtande behöver dock inte begäras, om det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.

Då det finns skäl att anta att försäkringsgivaren inte är i stånd att svara för sina skyldigheter, kan detta beaktas då försäkringens tillräcklighet eller godtagbarhet bedöms.

7 §

Är ett utländskt fartyg inte registrerat i en fördragsslutande stat och ägs det inte av en främmande stat, utfärdas det i 10 kap. 11 § 2 mom. sjölagen avsedda certifikatet av Transport- och kommunikationsverket efter det att denna godkänt den i 1 mom. i nämnda paragraf avsedda försäkringen eller säkerheten.

8 §

Ovan i 7 § avsett certifikat ska sökas hos Transport- och kommunikationsverket senast 30 dagar innan fartyget väntas anlöpa finsk hamn eller anlända till annan landningsplats på finskt vattenområde.

Ansökan ska avfattas på finska, svenska eller engelska och däri ska nämnas

1) fartygets namn, igenkänningsbokstäver, nationalitet och hemort,

2) fartygsägarens namn samt den ort, där han utövar sin huvudsakliga verksamhet,

3) arten av den säkerhet som täcker fartygets ansvarighet om ansvarigheten inte täcks med försäkring, och

4) namnet på den som beviljat försäkring eller som ställt annan säkerhet samt den ort, där denna utövar sin huvudsakliga verksamhet, och den plats, där försäkringen har beviljats eller penningsäkerhet ställts.

Då ansökan har avfattats på engelska, kan vid behov en översättning till finska eller svenska inbegäras eller utföras på sökandens bekostnad.

9 §

Har ägarens ansvarighet täckts med försäkring, ska till ovan i 8 § avsedd ansökan fogas en av försäkringsgivaren given utredning, av vilken framgår

1) att försäkringen täcker den i 10 kap. 11 § 1 mom. sjölagen avsedda ansvarigheten och

2) att försäkringen kan upphöra att gälla under certifikatets giltighetstid tidigast tre månader från den dag, då Transport- och kommunikationsverket har erhållit skriftlig anmälan om att giltigheten upphört, förutom ifall certifikatet har tillställts Transport- och kommunikationsverket eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Har ägare täckt sin ansvarighet med annan penningsäkerhet än försäkring ska till ansökan fogas utredning över att säkerheten på motsvarande sätt uppfyller de i 1 mom. nämnda villkoren.

Den ovan i 1 och 2 mom. avsedda utredningen ska avfattas på finska, svenska eller engelska. Då ansökan har avfattats på engelska, kan vid behov översättning till finska eller svenska inbegäras eller utföras på sökandens bekostnad.

10 §

Transport- och kommunikationsverket ska beträffande en i 7 - 9 § avsedd försäkring skaffa ett utlåtande av Finansinspektionen. Utlåtande behöver dock inte begäras, om det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.

Då det finns skäl att anta att försäkringsgivaren inte är i stånd att svara för sina skyldigheter, kan detta beaktas, då försäkringens tillräcklighet eller godtagbarhet bedöms.

11 §

Ovan i 7 § avsett certifikat avfattas på blankett som uppgjorts enligt ett av Transport- och kommunikationsverket fastställt formulär.

Transport- och kommunikationsverket sänder ett utfärdat certifikat till fartygsägaren eller dennes ombud.

12 §

Transport- och kommunikationsverket kan förordna att ett certifikat, som utfärdats i annan fördragsslutande stat för fartyg som avses i 7 §, kan jämställas med ett certifikat som Transport- och kommunikationsverket utfärdat med stöd av nämnda paragraf.

14 §

Transport- och kommunikationsverket ska förvara ett exemplar av certifikat som utfärdats för finska fartyg och med stöd av 7 § för utländska fartyg.

15 §

Transport- och kommunikationsverket ska se till att skyldigheten att ta lagstadgad försäkring och hålla den i kraft eller att ställa säkerhet fullgörs samt att i 10 kap. 10 eller 11 § sjölagen avsedda certifikat medföljer fartyg. Transport- och kommunikationsverket har rätt att vid behov få handräckning av Tullen.

16 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.

Närmare bestämmelser om försäkringar och säkerheter beträffande utländska fartyg samt om tillsynen enligt 15 § utfärdas dock av Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket ska innan det utfärdar bestämmelser om försäkringar inhämta ett utlåtande av Finansinspektionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.