1211/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 10, 11 och 13 §, sådana de lyder 10 och 11 § i förordning 476/2013 samt 13 § i förordning 127/2015, som följer:

10 §
Intyg över prov för säkerhetsrådgivare

Till den som har blivit godkänd i provet för säkerhetsrådgivare ger Transport- och kommunikationsverket ett intyg enligt den modell som finns i bilaga 3. Om det avlagda provet endast gäller transport av vissa farliga ämnen enligt 4 § 2 mom. ska en anteckning om intygets begränsade giltighet göras i rubriken på intyget. Intyget är giltigt i fem år från utfärdandet.

Transport- och kommunikationsverket förlänger intygets giltighetstid med fem år, om innehavaren blir godkänd i ett kompletteringsprov för säkerhetsrådgivare under intygets sista giltighetsår.

Ett intyg för säkerhetsrådgivare som har utfärdats på behörigt sätt någon annanstans än i Finland ger rätt att vara verksam som säkerhetsrådgivare enligt denna förordning i den omfattning som intyget anger, om intyget har utfärdats i en stat som anslutit sig till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979) eller i en stat som har anslutit sig till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006) och som inte har gett en i artikel 42 § 1 i fördraget avsedd förklaring, enligt vilken den inte tillämpar bilaga C.

11 §
Ändring av intyg

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan ändra en säkerhetsrådgivares intyg, om sökanden uppfyller de krav som gäller utfärdande av intyg. Om sökanden önskar utvidga giltigheten för ett intyg som har begränsats enligt 4 § 2 mom., ska han eller hon på nytt avlägga provet för säkerhetsrådgivare i hela den omfattning som intyget ska gälla.

13 §
Frågesammanställning

Transport- och kommunikationsverket ska göra en sammanställning av de frågor som ingått i proven för säkerhetsrådgivare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.