1209/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) 8–10, 12, 13, 17, 19 och 20 §, sådana de lyder 8, 9 och 13 § delvis ändrade i förordning 173/2011, 10, 12, 17, 19 och 20 § i förordning 173/2011, som följer:

8 §
Säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning ska göras för hamnområden via vilka över 10 000 ton farliga ämnen årligen transporteras som styckegods. Transport- och kommunikationsverket kan kräva att en säkerhetsutredning görs också för andra hamnområden, om det framkommer att det behövs en säkerhetsutredning för att trygga säkerheten.

Säkerhetsutredningen ska visa att de risker som transporten och den tillfälliga förvaringen av farliga ämnen medför har identifierats och att behövliga åtgärder har vidtagits för att förebygga olyckor och begränsa konsekvenserna av eventuella olyckor för människor och miljön. Av säkerhetsutredningen ska dessutom framgå hur tillsynen över de transportenheter som fraktar farliga ämnen har ordnats på hamnområdet. I utredningen ska beaktas också andra faror och eventuella sårbara objekt som förekommer på hamnområdet och utanför det såsom skolor, sjukhus och grundvattenområden. Av utredningen ska också framgå verksamhetsprinciperna för säkerhetsledningssystemet. Till utredningen ska fogas en särskild intern räddningsplan för hamnområdet.

Säkerhetsledningssystemet ska innehålla en beskrivning av den organisation, ledning och personal som deltar i hanteringen av olycksrisker hos hamninnehavaren och verksamhetsutövaren, personalens uppgifter och ansvarsområden samt ledningen av verksamheten i hamnen. Dessutom ska en tillräcklig överföring av information mellan och inom de olika organisationerna säkerställas. Systemet ska också innehålla en beskrivning av en handlingsplan och nödsituationsövningar som bygger på den interna räddningsplanen.

9 §
Godkännande av säkerhetsutredningen

Verksamhetsutövaren ska göra en säkerhetsutredning för egen del och lämna den till hamninnehavaren. Hamninnehavaren kan förutsätta att verksamhetsutövarna utarbetar säkerhetsutredningarna i en viss form. Hamninnehavaren ska utifrån verksamhetsutövarnas säkerhetsutredningar sammanställa en säkerhetsutredning för hela hamnområdet och se till att funktionerna beskrivs på ett övergripande och fungerande sätt. Hamninnehavaren kan göra en enhetlig säkerhetsutredning för hela hamnen när hamnen består av flera hamnområden.

Säkerhetsutredningen för hela hamnen eller ett hamnområde ska tillsammans med bilagor tillställas Transport- och kommunikationsverket för godkännande. Innan säkerhetsutredningen godkänns ska Transport- och kommunikationsverket reservera möjlighet för räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket och vid behov andra myndigheter att framföra sina åsikter om säkerhetsutredningen.

Transport- och kommunikationsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela hamninnehavaren vilka slutsatser verket dragit av säkerhetsutredningen. Hamninnehavaren meddelar verksamhetsutövaren att säkerhetsutredningen har godkänts. Den godkända säkerhetsutredningen för hela hamnen eller ett hamnområde ska vara tillgänglig för räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen, regionförvaltningsverket och andra myndigheter.

10 §
Skyldighet att revidera säkerhetsutredningen

Hamninnehavaren ska granska och uppdatera säkerhetsutredningen i följande fall:

1) om det i verksamheten på hamnområdet har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) om det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt, eller

3) på begäran av Transport- och kommunikationsverket, om det framkommer att det behövs för att trygga säkerheten.

Om en sådan ändring som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har skett i verksamhetsutövarens verksamhet, ska verksamhetsutövaren underrätta hamninnehavaren om den.

Säkerhetsutredningen ska dock granska och uppdateras minst vart femte år i enlighet med 9 §. Vid kontrollen ska de ändringar beaktas som skett i hamnområdets och räddningsväsendets arrangemang samt den tekniska utvecklingen i fråga om förebyggande av olyckor.

12 §
Kontroller

Transport- och kommunikationsverket ska systematiskt kontrollera att den hamnverksamhet som avses i 8 § 1 mom. svarar mot den verksamhet som beskrivs i säkerhetsutredningen. Den första kontrollen ska göras senast två år efter det att säkerhetsutredningen har godkänts och efter det vart femte år. Till kontrollerna ska kallas åtminstone räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket.

13 §
Placering i hamnen av lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen

För lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen ska platser och områden på hamnområdet anvisas på ett sådant sätt att arrangemanget inte förorsakar olägenhet för människor, miljön och egendom.

Platserna och områdena ska märkas ut tydligt eller det ska på annat sätt säkerställas att lasttransportenheter som inte är lämpliga att förvaras tillsammans separeras från varandra och att räddningstjänsten har fri passage till lasttransportenheterna. Vid placeringen av enheterna ska den övriga trafiken på hamnområdet beaktas och flyttning av enheterna i mån av möjlighet undvikas. Lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen får inte under tillfällig förvaring staplas på varandra utan tvingande skäl.

Om lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen förvaras tillfälligt på hamnområdet, får Transport- och kommunikationsverket utifrån en bedömning av de risker som anges i hamninnehavarens eller verksamhetsutövarens säkerhetsutredning eller utifrån annan bedömning bestämma hur området ska utrustas med tanke på lastskador. Om det av särskilda säkerhetsskäl visar sig behövas, får Transport- och kommunikationsverket bestämma högst hur mycket farliga ämnen som samtidigt får finnas i tillfällig förvaring på hamnområdet.

Att röka och göra upp öppen eld är förbjudet i närheten av transportenheter som innehåller farliga ämnen.

17 §
Tillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket, polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och regionförvaltningsverket sköter tillsynen över transporter, intern flyttning och tillfällig förvaring av farliga ämnen.

19 §
Olycksrapport

Om det i samband med transport, flyttning eller tillfällig förvaring av ett farligt ämne i hamnen inträffar en olyckshändelse som förorsakar fara för människor, miljön eller egendom, ska den som utförde transporten och, i fråga om intern flyttning eller tillfällig förvaring, den som ansvarar för lasten omedelbart göra upp en olycksrapport. Av olycksrapporten ska åtminstone följande framgå:

1) olyckshändelsens förlopp, vilka förhållanden som rådde när olyckan inträffade och eventuella skador,

2) vilka bekämpningsåtgärder som vidtagits på olycksplatsen,

3) vilka åtgärder den som utförde transporten och den som ansvarar för lasten har vidtagit eller kommer att vidta för att förhindra nya olyckshändelser av samma slag.

Olycksrapporten ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket och hamninnehavaren samt på begäran de andra tillsynsmyndigheterna, räddningsmyndigheten och den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten dessutom lämnas till Strålsäkerhetscentralen.

Transport- och kommunikationsverket, hamninnehavaren och Strålsäkerhetscentralen har rätt att begära en ytterligare och mera omfattande utredning utöver dem som avses i 1 mom., om det anses vara nödvändigt med beaktande av olyckshändelsens art och omfattning.

Om undersökning av olyckor gäller särskilda bestämmelser. För anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om allvarliga olycksfall i arbetet gäller särskilda bestämmelser.

20 §
Undantag

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall på ansökan bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning om det finns särskilt tvingande skäl till det eller om iakttagandet av bestämmelserna medför oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet. Beviljande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.