1208/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015) 2, 3, 5, 8, 10, 11, 20, 21, 24 och 26 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 778/2015 och 739/2017, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ADR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979),

2) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bilaga C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 4/1985),

3) IMDG-koden det regelverk som definieras i kapitel VII del A regel 1 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

4) ICAO-TI de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

5) CSC-konventionen den internationella konventionen av år 1972 om säkra containrar (FördrS 111/1999),

6)  Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg och Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,

7) bulkcontainer ett behållarsystem som är avsett för väg- och järnvägstransporter samt för transporter på öppna havet i enlighet med IMDG-koden av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet,

8) förpackning sådana förpackningar och tryckkärl som anges i kapitel 1.2 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

9) tryckkärl sådana tryckkärl som anges i kapitel 1.2 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

10) tryckbärande tank tankar i vilka ämnen transporteras under tryck,

11) tank som töms eller fylls under tryck tankar som under transporten är utan tryck, men där det tryck som används för tömning eller fyllning överstiger 0,5 bar,

12) tank sådana tankar som anges i kapitel 1.2 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

13) UN-tryckkärl tryckkärl som har typgodkänts vid bedömning av överensstämmelse och i vars godkännandemärkning FN:s förpackningssymbol ingår.

3 §
Påvisande av överensstämmelse med kraven

Att förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven påvisas genom en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven, som omfattar nödvändiga besiktningar, testningar och godkännanden av konstruktionstypen, om inte något annat följer av ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

Fortsatt överensstämmelse med kraven hos ibruktagna förpackningar och tankar påvisas vid behov genom periodiska besiktningar enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

En bulkcontainer enligt CSC-konventionen godkänns i enlighet med nämnda konvention.

Överensstämmelse med kraven hos andra containrar än containrar enligt CSC-konventionen påvisas genom godkännande av konstruktionstypen.

Att ventiler och andra tillbehör som är viktiga med tanke på säkerheten stämmer överens med kraven ska bedömas åtminstone genom ett sådant förfarande som ska iakttas vid bedömningen av den förpackning eller den tank som ventilen eller tillbehöret monterats på. I fråga om dessa ventiler och andra tillbehör kan ett i förhållande till det förfarande som gäller förpackningen eller tanken separat förfarande för bedömning av överensstämmelsen tillämpas.

5 §
Åtgärder som hänför sig till förfarandet för förnyad bedömning av överensstämmelse

I ett förfarande enligt 4 § 1 mom. för förnyad bedömning av överensstämmelse ska ett anmält organ av typ A bedöma om de säkerhetskrav som i bestämmelser och föreskrifter ställs på transportabla tryckbärande anordningar uppfylls. Bedömningen ska genomföras på grundval av de uppgifter som tillhandahållits i enlighet med 4 § 2 mom., och vid behov ska ytterligare kontroller göras.

Om resultaten av de bedömningar som krävs enligt 1 mom. är tillfredsställande ska det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen utföra den periodiska besiktning som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Om de krav som ställs på den periodiska besiktningen uppfylls ska ett pi-märke enligt 9 § fästas av eller under övervakning av det anmälda organ av typ A som svarar för den periodiska besiktningen i enlighet med artikel 14.1–14.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG, nedan direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. Pi-märket ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen. Genom att fästa eller låta fästa pi-märket visar tillverkaren eller operatören att denne tar ansvar för att den transportabla tryckbärande anordningen uppfyller de krav som i bestämmelser och föreskrifter ställs på transportabla tryckbärande anordningar och sådana som de tillämpas vid tidpunkten för den förnyade bedömningen.

Det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen ska utfärda ett intyg över förnyad bedömning. Bestämmelser om intyget finns i 6 §.

Om tryckkärlen är serietillverkade utförs bedömningen av överensstämmelse för enskilda tryckkärl, inklusive ventiler på dessa och andra tillbehör som används för transport, av det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen av tryckkärlet, förutsatt att ett anmält organ av typ A som svarar för förnyad bedömning av överensstämmelse har utfört en bedömning av typöverensstämmelse i enlighet med 1 mom. och att ett intyg om den förnyade typbedömningen har utfärdats. Pi-märket ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som svarar för den periodiska besiktningen.

Ett tryckkärl eller en tryckbärande tank som ska genomgå en förnyad bedömning ska dessutom uppfylla kraven i 17 eller 25 § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) eller i 18 eller 23 a § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002). Tryckkärlet eller den tryckbärande tanken ska vara försedd med den köldbeständighetsmärkning som avses i de bestämmelserna.

8 §
Märkning om överensstämmelse vid transport av styckegods

Transport- och kommunikationsverkets föreskrift innehåller bestämmelser om märkning om överensstämmelse på förpackningar, tankar och bulkcontainrar vid transporter på väg och järnväg. Bestämmelser om märkningen om överensstämmelse vid transport av styckegods med fartyg finns i IMDG-koden och i fråga om lufttransport i ICAO-TI.

10 §
Förvaring av handlingar som hänför sig till påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Besiktningsorganet ska i minst tio år förvara de handlingar jämte bilagor som avses i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift och som hänför sig till påvisande av en sådan överensstämmelse hos förpackningar och tankar som organet beviljat, om inte något annat följer av bestämmelserna i 11 § i denna förordning.

11 §
Typgodkännande

Ett typgodkännande av en tank och ett tryckkärl gäller i högst tio år. Om de tekniska krav som ska tillämpas förändras så att typgodkännandet inte längre motsvarar kraven, ska det besiktningsorgan som beviljat typgodkännandet upphäva det och underrätta den som innehar typgodkännandet om detta. Ett typgodkännande kan förnyas om man kan försäkra sig om att de krav som gäller uppfylls. Efter återkallande av ett typgodkännande får typgodkännandet inte förnyas.

Det besiktningsorgan som har beviljat typgodkännandet ska förvara de handlingar som hänför sig till typgodkännande av en tank och ett tryckkärl och förnyande av godkännandet under hela den tid godkännandet gäller.

Utöver den förvaringstid som avses i 2 mom. ska ett anmält organ av typ A som har beviljat typgodkännande för en transportabel tryckbärande anordning förvara de handlingar som hänför sig till typgodkännandet av en transportabel tryckbärande anordning i minst 20 år efter det att tillverkningen av anordningar av samma typ har upphört. Denna skyldighet gäller även tillverkaren av en transportabel tryckbärande anordning eller annan innehavare av ett typgodkännande, om innehavaren och tillverkaren inte är en och samma person. Om tillverkaren eller annan innehavare av ett typgodkännande har för avsikt att upphöra med sin verksamhet, ska denne sända handlingarna till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket ska förvara dessa handlingar till utgången av den ovannämnda perioden.

20 §
Erkännande av besiktningsorgan

Transport- och kommunikationsverket erkänner ett besiktningsorgan som anmält organ av typ A för att utföra sådana uppgifter som avses i 15 § eller som anmält organ av typ B för att utföra sådana uppgifter som avses i 16 §, om organet uppfyller villkoren för ett erkännande.

Om besiktningsorganet uppfyller de förutsättningar som föreskrivs för det, erkänner Säkerhets- och kemikalieverket

1) besiktningsorganet som TFÄ-besiktningsorgan för att i den omfattning som anges i ansökan utföra sådana uppgifter som avses i 12 § i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än containrar enligt CSC-konventionen,

2) besiktningsorganet som organ för periodiska TFÄ-besiktningar för att i den omfattning som anges i ansökan utföra i 13 § avsedda besiktningar av förpackningar.

Om en besiktningstjänst under tillsyn av ett anmält organ av typ A uppfyller de villkor som föreskrivs för erkännande, erkänner ett anmält organ av typ A besiktningstjänsten för att sköta i 17 § avsedda uppgifter.

21 §
Temporärt erkännande av besiktningsorgan

Ett anmält organ av typ A eller B som inleder sin verksamhet kan erkännas temporärt. Före det temporära erkännandet ska Transport- och kommunikationsverket säkerställa att den som ansöker om erkännande uppfyller de förutsättningar som anges i 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen och i 18 § i denna förordning.

Ett besiktningsorgan av typ A eller B med temporärt erkännande måste ackrediteras under sitt första verksamhetsår. Om organet inte ackrediteras under det första verksamhetsåret, upphör det temporära erkännandet att gälla ett år efter att det getts.

24 §
Skyldighet att lämna uppgifter i fråga om ett besiktningsorgans verksamhet

På skyldigheten för anmälda organ av typ A och av typ B att lämna uppgifter till Transport- och kommunikationsverket och till andra organ som utför motsvarande uppgifter som besiktningsorgan ska bestämmelserna i artikel 27 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar tillämpas.

26 §
Transport- och kommunikationsverkets rapporteringsskyldighet

Transport- och kommunikationsverket svarar för att Europeiska kommissionen samt de stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrättas om de organ som anmälts i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar och om de identifikationsnummer som kommissionen har tilldelat organen samt om varje återkallande av ett erkännande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.