1205/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om en välavvägd strategi för bullerhantering på flygplatser

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 129 § 4 mom. i luftfartslagen (864/2014):

1 §
Mål om minskat buller för en flygplats

Det mål om minskat buller som Transport- och kommunikationsverket fastställt för en flygplats som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning 598/2014 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG är ett verktyg för bedömning av utvecklingen av bullersituationen på flygplatsen och i dess omgivning och behovet av driftsrestriktioner av bullerskäl.

När Transport- och kommunikationsverket fastställer mål om minskat buller för en flygplats ska verket beakta vilka verkningar målet har för säkerställandet av flygplatsens och Finlands flygtrafiksystems verksamhets- och utvecklingsmöjligheter på lång sikt på ett hållbart sätt.

2 §
Samarbetsgruppen och dess uppgift

Kommunikationsministeriet tillsätter den samarbetsgrupp som avses i 129 § 3 mom. i luftfartslagen (864/2014). Till samarbetsgruppen ska kallas representanter för alla aktörer med behörighet och ansvar i fråga om minskning av flygbullret vid källan, markanvändningsplanering, operativa förfaranden för drift med minsta möjliga buller och införande av eventuella driftsrestriktioner samt beviljande av miljötillstånd för en flygplats och tillsynen över efterlevnaden av tillståndet. Transport- och kommunikationsverket utser samarbetsgruppens ordförande.

Samarbetsgruppen ska förmedla information till sina medlemmar om olika myndigheters och andra aktörers åtgärder för hantering av flygbuller och minskning av bullret samt sammanjämka olika myndigheters åtgärder och följa genomförandet av åtgärderna.

3 §
Bedömning av behovet av driftsrestriktioner och beslut om driftsrestriktioner

Om det på basis av bullerutredningarna och handlingsplanerna för bullerbekämpning är sannolikt att målet om minskat buller inte nås och detta inte beror på tillfälliga orsaker, ska Transport- och kommunikationsverket vidta åtgärder enligt den förordning som nämns i 1 § för att bedöma behovet av driftsrestriktioner.

När Transport- och kommunikationsverket har bedömt behovet av driftsrestriktioner och gjort en framställning om beslut i enlighet med det ska verket lägga fram bedömningen och framställningen om beslut i den samarbetsgrupp som avses i 2 §, varvid samarbetsgruppens medlemmar får framföra sina synpunkter om dem.

Transport- och kommunikationsverket ska också höra kommunikationsministeriet när den bedömer behovet av driftsrestriktioner och beslutar om sådana.

4 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om en välavvägd strategi för bullerhantering på flygplatser (401/2016).

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.