1203/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) 1, 2, 4 och 12 § samt bilaga, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 531/2018, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 531/2018 och bilaga sådan den lyder i förordning 917/2018, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användningen av de radiofrekvenser som används för sådan koncessions beroende televerksamhet som avses i 6 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), för sådan digital televisions- och radioverksamhet som kräver programkoncession och som avses i 22 § och för sådan analog radioverksamhet som kräver programkoncession och som avses i 34 § samt för produktutveckling, testning och undervisning som gäller mobilkommunikationssystem på dessa frekvensområden.

Förordningen tillämpas inte på

1) televisions- och radioverksamhet som sker via satellit och som utövas på de frekvensområden som anvisats för verksamheten,

2) televisionsverksamhet enligt 9 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation som pågår högst tre månader och där televisionssändaren har en strålningseffekt på högst 2 kW.

2 §
Televisionsnät

De frekvensområden som ska användas för televisionsverksamhet är 174–230 megahertz och 470–694 megahertz.

På frekvensområdet 470–694 megahertz används fem riksomfattande, ett delvis riksomfattande och ett regionalt kanalknippe av den koncessionspliktiga televisionsverksamheten. Av de riksomfattande kanalknippena är ett primärt reserverat för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet enligt 24 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ett för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset enligt 26 § 1 mom. i den lagen.

På frekvensområdet 174–230 megahertz används två riksomfattande kanalknippen och ett delvis riksomfattande kanalknippe av den koncessionspliktiga televisionsverksamheten.

Frekvensområdena 174–230 megahertz och 470–694 megahertz får dessutom användas för radiomikrofoner.

Närmare bestämmelser om de kanalknippen som är avsedda för televisionsverksamhet ges i en föreskrift som Transport- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Bestämmelser om televisionssändarens högsta tillåtna strålningseffekt och om andra tekniska uppgifter ges i de villkor för radiotillstånd som avses i 42 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

4 §
Analoga radionät

Det frekvensområde som ska användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87,5–108 MHz.

Fem riksomfattande, ett delvis riksomfattande och två regionala och lokala radionät har reserverats för skötseln av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

Närmare bestämmelser om de nät som är avsedda för radioverksamhet ges i en föreskrift som Transport- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Bestämmelser om radiosändarens högsta tillåtna strålningseffekt och om andra tekniska uppgifter ges i de villkor för radiotillstånd som avses i 42 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

De frekvensområden som ska användas för analog AM-modulerad radioverksamhet är 148,5–283,5 kilohertz, 526,5–1 606,5 kilohertz, 2 300–2 498 kilohertz, 3 200–3 400 kilohertz, 3 950–4 000 kilohertz, 5 900–6 200 kilohertz, 7 200–7 450 kilohertz, 9 400–9 900 kilohertz, 11 650–12 100 kilohertz, 13 570–13 870 kilohertz, 15 100–15 800 kilohertz, 17 480–17 900 kilohertz, 21 450–21 850 kilohertz och 25 670–26 100 kilohertz.

12 §
Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag

Transport- och kommunikationsverket ska på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar samma slag av mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl finns orsak att iaktta ett annorlunda förfarandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Bilaga

Begränsningar i användningen av de frekvensområden som fastställts för koncessionspliktig televerksamhet

1 Geografiska områden med begränsningar i användningen

På följande geografiska områden A–D finns det begränsningar i användningen av frekvenserna för mobiltelenät, om inte något annat bestäms i de villkor för radiotillstånd som avses i 42 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation:

Område A: Den rektangel vars hörnpunkter är 367674, 6685323, 382263, 6684824, 381826, 6671278 och 367184, 6671778 ETRS-TM35FIN (x,y). Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Område B: Den cirkel vars mittpunkt är 332672, 6815195 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 4 km. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Lempäälä, Kangasala och Tammerfors.

Område C: Den cirkel vars mittpunkt är 327686, 6821203 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 4 km. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Birkala och Tammerfors.

Område D: Den triangel vars hörnpunkter är 422985, 7220859, 436335, 7217013 och 430136, 7206777 ETRS-TM35FIN (x,y). Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Haukipudas, Kiiminki och Uleåborg.

2 Användning för produktutveckling, testning och undervisning i andra generationens mobiltelenät

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de geografiska områden som anges i punkt 1:

Område A, B och C: frekvenserna 1732,5–1737,5 MHz / 1827,5–1832,5 MHz (GSM-radiokanalerna 624–648) och frekvenserna 1782,3–1784,9 MHz / 1877,3–1879,9 MHz (GSM-radiokanalerna 873–885).

Område D: frekvenserna 1731,7–1738,3 MHz / 1826,7–1833,3 MHz (GSM-radiokanalerna 620–652) och frekvenserna 1781,7–1784,9 MHz / 1876,7–1879,9 MHz (GSM-radiokanalerna 870–885).

3 Användning för produktutveckling, testning och undervisning i tredje generationens mobiltelenät

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de områden som anges i punkt 1:

Område A: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662) och 1962,4 / 2152,4 MHz (UMTS-radiokanal 10762).

Område B: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638) och 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662).

Område C: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638) och 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662).

Område D: frekvenserna 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662) och 1962,4 / 2152,4 MHz (UMTS-radiokanal 10762).

4 Begränsningar i användningen av det digitala bredbandiga 450-mobiltelenätet

Frekvenserna 452,425–453,700 MHz och 462,425–463,700 MHz får i regel inte användas för det bredbandiga 450-mobiltelenätet på mindre än 150 kilometers avstånd från Helsingfors (24E57 och 60N10). Transport- och kommunikationsverket kan dock fatta beslut från fall till fall om tillåtelse att använda det bredbandiga 450-mobiltelenätet på 130–150 kilometers avstånd från Helsingfors.

I Jämsä används privata radionät där användningsskyddet begränsar användningen av det bredbandiga 450-mobiltelenätet i dessa kommuner och i deras grannkommuner. Transport- och kommunikationsverket fastställer begränsningarna i de villkor för radiotillstånd som verket utfärdar med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

I Rundradion Ab:s privata radionät används dessutom frekvensen 452,450 MHz, vars nyttjanderätt täcker hela Finland. Transport- och kommunikationsverket kan i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation bevilja Rundradion Ab nyttjanderätt till denna frekvens, vilket dock inte begränsar användningen av 450-mobiltelenätet.

5 Användning inom produktutveckling, testning och undervisning i markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de områden som anges i punkt 1:

Område A: frekvenserna 2560–2570 MHz / 2680–2690 MHz och 2570–2585 MHz.

Område B: frekvenserna 2540–2550 MHz / 2660–2670 MHz och 2570–2585 MHz.

Område D: frekvenserna 2520–2530 MHz / 2640–2650 MHz och 2570–2585 MHz.

Område A: frekvenserna 3700–3770 MHz.

Områdena B och C: frekvenserna 3570–3640 MHz.

Område D: frekvenserna 3440–3510 MHz.

6 Användning inom produktutveckling, testning och undervisning på frekvensområdena för koncessionspliktig televisionsverksamhet

På följande geografiska områden H och I finns det begränsningar för koncessionspliktig televisionsverksamhet:

Område H: Den cirkel vars mittpunkt är 384549, 6671501 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 10 km. Begränsningarna gäller delar av följande kommuner: Esbo och Helsingfors

Område I: Den cirkel vars mittpunkt är 243342, 6710332 ETRS-TM35FIN (x,y) och radie 9 km. Begränsningarna gäller delar av följande kommuner: Lundo, Reso, Rusko, S:t Karins, Pargas och Åbo.

Inom område H får inte den koncessionspliktiga televisionsverksamheten på kanalerna 22, 23 och 41 föranleda större fältstyrka än 56 dBµV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 22, 23 och 41 på sändare placerade på område H på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBµV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Inom område Ifår inte den koncessionspliktiga televisionsverksamheten på kanalerna 38 och 48 föranleda större fältstyrka än 56 dBµV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 38 och 48 på sändare placerade på område I på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBµV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.