1202/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i land-skapet Åland (1244/2014) 1–3, 6, 9 och 11 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 344/2016, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användningen av de radiofrekvenser som med stöd av 95 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) anvisas för koncessionspliktig televerksamhet samt televisions- och radioverksamhet i landskapet Åland.

Förordningen tillämpas inte på

1) frekvensområden som anvisats för televisions- och radioverksamhet som sker via satellit,

2) televisionsverksamhet enligt 9 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation som pågår högst tre månader och där televisionssändaren har en sändareffekt på högst 2 kilowatt.

2 §
Televisionsnät

Det frekvensområde som ska användas för televisionsverksamhet är 470–694 megahertz.

Frekvensområdet 470–694 megahertz får dessutom användas för radiomikrofoner. För koncessionspliktig televisionsverksamhet i landskapet anvisas tre kanalknippen.

De kanaler som är avsedda för televisionsnät är 25, 28 och 35.

Med samtycke av dem som utövar televisionsverksamhet i ett kanalknippe kan överföringskapacitet som inte behövs för televisionsverksamheten användas för annan verksamhet.

3 §
Kognitiva radionät

Det frekvensområde som ska användas för verksamheten i de kognitiva radiosystemen är 470–694 megahertz. De kognitiva radiosystemen får dock inte skydd mot störningar från annan radiokommunikation och de får inte orsaka störningar i annan radiokommunikation.

6 §
Tredje generationens mobiltelenät

De frekvensområden som ska användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är 1 920–1 980 megahertz och 2 110–2 170 megahertz.

I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke fyra digitala UMTS-mobiltelenät.

Ett teleföretag som har rätt att utöva GSM-mobilteleverksamhet på frekvensområdena 880–915 megahertz och 925–960 megahertz samt 1 710–1 785 megahertz och 1 805–1 880 megahertz eller rätt att utöva UMTS-mobilteleverksamhet på frekvensområdena 1 920–1 980 megahertz och 2 110–2 170 megahertz får använda dessa frekvenser i samma utsträckning också för mobilteleverksamhet med tekniken UMTS, LTE och 5G.

9 §
Markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får använda frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz. I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke två system för elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensområdena.

För markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster är frekvensområdena 2 500–2 690 megahertz, 3 400–3 600 megahertz och 3 600–3 800 megahertz tillgängliga i hela landskapet .

I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke två system för elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensområdet 2 500–2 690 megahertz.

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får dessutom använda frekvensområdet 694–790 megahertz.

11 §
Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag

Transport- och kommunikationsverket ska på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar samma slag av mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl finns orsak att iaktta ett annorlunda förfarande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.