1200/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör (1796/2009) 2 och 4–6 § som följer:

2 §
Behörighetsvillkor för utsedd besiktningsman

För en utsedd besiktningsman är förutsättningen för utnämningsbrev att sökanden

1) har examen från en läroanstalt för sjöfartsyrken och fem års arbetserfarenhet från sjöfarten, i vilken ingår minst två års arbetserfarenhet som behörig medlem av befälet, och att sökanden har eller har haft ett giltigt II/2- eller III/2-behörighetsbrev enligt STCW-konventionen, eller

2) är skeppsingenjör, maskiningenjör eller annan ingenjörsexamen inom sjöfarten och minst fem års arbetserfarenhet i en uppgift som motsvarar examen,

3) har högskoleexamen som hänför sig till området.

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda besiktningsmannen delta i sådana besiktningar som utförs av Transport- och kommunikationsverket under ledning av verkets besiktningsmän och som hör till en utsedd besiktningsmans uppgifter minst fem gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.

4 §
Behörighetsvillkor för utsedd besiktningsman som besiktigar fartygs radioutrustningar

För en utsedd besiktningsman som besiktigar fartygs radioutrustning är förutsättningen för utnämningsbrev är att sökanden

1) har en lämplig examen inom teknik eller sjöfart och har visat Transport- och kommunikationsverket att vara kunnig i lagstiftning och föreskrifter som gäller fartygs radioutrustning, och

2) har giltigt allmänt operatörscertifikat (General Operator’s Certificate, GOC certifikat).

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda besiktningsmannen delta i sådana besiktningar av fartygs radioutrustning som utförs av Trafiksäkerhetsverket under ledning av verkets besiktningsmän minst fem gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.

5 §
Behörighetsvillkor för utsedd skeppsmätare

En utsedd skeppsmätare ska ha en i 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsedd examen eller sjökaptens examen.

Den utsedda skeppsmätaren ska visa Transport- och kommunikationsverket att han eller hon är insatt i lagstiftningen om skeppsmätning och bestämmelserna i skeppsmätningskonventionen. Dessutom ska den utsedda skeppsmätaren visa att han eller hon känner till fartygens konstruktioner och fartygstyperna.

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda skeppsmätaren delta i skeppsmätningar som utförts av Transport- och kommunikationsverket under ledning av verkets skeppsmätare minst fem gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.

6 §
Behörighetsvillkor för utsedd inspektör

Den utsedda inspektören ska ha en i 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsedd examen eller sjökaptens examen.

Den utsedda inspektören ska visa Transport- och kommunikationsverket att han eller hon är insatt i lagstiftningen om miljövård för sjöfarten och särskilt bestämmelserna i bilaga II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983). Dessutom ska den utsedda inspektören visa att han eller hon känner till kemikalietankfartygens konstruktioner och fartygstyper.

Innan utnämningsbrevet beviljas ska den utsedda inspektören delta i inspektioner vid lossning av skadliga flytande ämnen som utförts av Transport- och kommunikationsverket under ledning av verkets inspektörer minst fem gånger under de två år som föregår beviljandet av utnämningsbrevet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.