1191/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritidsfarkosters flaggor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om fritidsfarkosters flaggor (292/1983) rubrik, 1, 3, 5 och 6 §, av dem 1, 3 och 6 § sådana de lyder i förordning 31/2010 samt 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 31/2010, som följer:

Förordning om flaggor av fritidsbåtar och fritidsfarkoster
1 §

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja i föreningsregistret inskriven båtförening rätt att föra i 4 § 2 mom. lagen om Finlands flagga (380/78) avsedd specialflagga som stadfästs av Transport- och kommunikationsverket.

3 §

Ansökan om att föra specialflagga och om stadfästelse därav ska åtföljas av två färglagda ritningar, den ena av särmärket och den andra av flaggan med särmärket, samt utlåtanden av de av Transport- och kommunikationsverket angivna sakkunnigaktörer som förvaltar arkiv över särmärken. Till ansökan ska också fogas Riksarkivets utlåtande om förslaget till särmärke. Transport- och kommunikationsverket kan förordna att i ansökningen även ska lämnas andra uppgifter.

5 §

Missbrukar båtförening särskild förmån eller rättighet som beviljats den, kan Transport- och kommunikationsverket efter att ha hört föreningen fråntaga den rätten att föra stadfäst flagga.

Vad som är stadgat i 1 mom. gäller även fall då medlem av förening missbrukar sådana rättigheter i anslutning till stadfäst flagga eller förandet därav som tillkommer honom såsom medlem av föreningen, om inte föreningen utesluter honom eller han själv utträder ur föreningen.

6 §

Efterlevnaden av denna förordning övervakas av Transport- och kommunikationsverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.