1189/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (508/2018) 1, 3, 6, 29–34, 71, 75 och 92 § som följer:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) sjöområde A1, A2, A3 och A4 sjöområden enligt det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS-systemet),

2) skolfartyg fartyg som förvaltas eller drivs av en godkänd utbildningsanordnare och som används för att anordna sådan utbildning som avses i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), lagen om transportservice (320/2017) eller denna förordning,

3) godkänd utbildningsanordnare en sådan inhemsk eller utländsk utbildningsanordnare som Transport- och kommunikationsverket har godkänt med stöd av lagen om transportservice,

4) handledd praktik studier ombord på fartyg eller i simulator, som ingår i utbildningen och som krävs för behörighetsbrev och är dokumenterad i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik; studierna kan även fullgöras som medlem av fartygspersonalen,

5) IGF-koden internationell kod om säkerheten på fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt sådan den lyder fastställd i II-1 kap., regel 2.29 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), nedan SOLAS-konventionen,

6) IGF-fartyg fartyg på vilket IGF-koden tillämpas,

7) polarområde arktiska vatten och antarktiska områden enligt kapitel XIV regel 1 punkt 4 i bilagan till SOLAS-konventionen

3 §
Omständigheter som ska beaktas vid fastställande av bemanningen

När Transport- och kommunikationsverket fastställer bemanningen ska hänsyn tas till om befälhavaren och maskinchefen deltar i vakthållningen eller inte.

6 §
Bemanningscertifikatets giltighet

Transport- och kommunikationsverket fastställer och utfärdar bemanningscertifikat för internationell fart för högst fem år. För fartyg som används inom fartområdena i inrikes fart kan bemanningscertifikat utfärdas för viss tid eller tills vidare.

När fartygets första bemanning fastställs och när väsentliga ändringar i bemanningen har skett, fastställer Transport- och kommunikationsverket, med undantag för hyresbåtar och nöjesfartyg i internationell fart, bemanningen för en viss tid på sex månader. Innan ett bemanningscertifikat som beviljats för en viss tid på sex månader förnyas ska Transport- och kommunikationsverket av befälhavaren och maskinchefen begära ett utlåtande angående bemanningens lämplighet.

29 §
Förarbrev B för fiskefartyg

För förarbrev B för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) intyg utfärdat av yrkeshögskola eller läroinrättning som tillhandahåller sjöfartsutbildning eller läroinrättning som har rätt att ge utbildning som leder till grundexamen i fiskerihushållning eller av Transport- och kommunikationsverket över att sökanden är förtrogen med

a) reglerna för att förhindra sammanstötning till sjöss och på inre farvatten, sjömärkena, sjökortet, kompassen och deviationen, pejling och hur man pejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok,

b) bestämmelserna och föreskrifterna om besiktning av fartyg och om fartygs befälhavare till nödvändiga delar samt sociallagstiftningen inom sjöfarten i huvuddrag,

c) förbränningsmotorernas konstruktion, skötsel och drift i tillräcklig utsträckning liksom även de viktigaste bestämmelserna och föreskrifterna om dem,

3) 12 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiske-, last eller passagerarfartyg.

Kraven i 1 mom. 2 punkten kan uppfyllas genom fullgjord förarutbildning enligt 22 §.

Transport- och kommunikationsverket kan godkänna sjötjänstgöring på annat fartyg än fiske-, last- eller passagerarfartyg som sjötjänstgöring enligt 1 mom. 3 punkten.

30 §
Förarbrev A för fiskefartyg

För förarbrev A för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) minst utbildning till skeppare på fiskefartyg eller utbildning till skeppare i inrikes fart,

3) åtta månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiske-, last eller passagerarfartyg.

Transport- och kommunikationsverket kan godkänna att högst fyra månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med handledd praktik.

31 §
Skepparbrev B för fiskefartyg

För skepparbrev B för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning till skeppare på fiskefartyg,

3) 24 månader sjötjänstgöring i däcksavdelningen på ett fiskefartyg med en längd på minst 12 meter.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Transport- och kommunikationsverket kan godkänna att högst 12 månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med utbildning eller med handledd praktik som ingår i vaktstyrmansutbildningen.

32 §
Skepparbrev A för fiskefartyg

För skepparbrev A för fiskefartyg krävs

1) minst 18 års ålder,

2) utbildning till skeppare på fiskefartyg,

3) 12 månader sjötjänstgöring som styrman eller befälhavare på ett fiskefartyg med en längd på minst 12 meter.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Transport- och kommunikationsverket kan godkänna att högst sex månader av sjötjänstgöringen enligt 1 mom. 3 punkten ersätts med sjötjänstgöring som styrman på ett last- eller passagerarfartyg.

33 §
Förarbrev för hyresbåt

För förarbrev för hyresbåt krävs

1) minst 18 års ålder,

2) ett giltigt körkort som ger rätt att framföra personbil eller sådant läkarintyg som är en förutsättning för att få körkortet,

3) intyg över godkänd utbildning i första hjälpen,

4) lämplig erfarenhet i att framföra fartyg,

5) den yrkeskunskap som krävs för att framföra en hyresbåt.

Den som ansöker om förarbrev för hyresbåt ska kunna påvisa att han eller hon har den yrkeskunskap som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildningsverksamhet och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Transport- och kommunikationsverket godkänt. Sökanden kan påvisa att han eller hon har den yrkeskunskap som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett behörighetsbrev för förare eller något annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl som är avsett för yrkesmässig sjöfart eller genom ett prov som avläggs på Transport- och kommunikationsverket.

34 §
Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt

För internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt krävs

1) minst 18 års ålder,

2) ett giltigt körkort som ger rätt att framföra personbil eller sådant läkarintyg som är en förutsättning för att få körkortet,

3) att sökanden uppfyller examenskraven i resolution nr 40, som meddelats av arbetsgruppen för trafik på inlandsfarvatten vid Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Den som ansöker om behörighetsbrev för förare av fritidsbåt ska kunna påvisa att han eller hon uppfyller examenskraven i 1 mom. 3 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildning och certifiering har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats på ett sätt som Transport- och kommunikationsverket godkänt. Sökanden kan påvisa att han eller hon uppfyller examenskraven i 1 mom. 3 punkten genom ett behörighetsbrev för förare eller något annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl som är avsett för yrkesmässig sjöfart eller genom ett prov som avläggs på Transport- och kommunikationsverket eller genom ett intyg över en utbildning vars examenskrav motsvarar examenskraven i 1 mom. 3 punkten.

71 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg krävs

1) det certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg som avses i 70 §, eller det certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg som avses i 68 §, eller det certifikat över specialbehörighet på basis av hantering av lastoperationer på gastankfartyg som avses i 69 §,

2) specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg i enlighet med regel A-V/3.2 i STCW-koden,

3) en månad sjötjänstgöring på ett IGF-fartyg eller av Transport- och kommunikationsverket godkänd utbildning som ersätter sjötjänstgöring. Dessutom krävs det minst tre bunkringar på ett IGF-fartyg eller på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde. Två av tre bunkringar får genomföras i simulator som en del av den utbildning som avses i 2 punkten i detta moment.

Det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 mom. får även beviljas en sökande som har det certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på gastankfartyg som avses i 68 § och som har

1) deltagit i minst tre bunkringar på ett IGF-fartyg eller har deltagit tre gånger i ledningen av lastoperationer på ett gastanksfartyg,

2) genomfört tre månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren

a) på ett IGF-fartyg,

b) på ett tankfartyg som transporterar bränslen som hör till IGF-kodens tillämpningsområde, eller

c) på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde.

75 §
Certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg

För certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg krävs

1) behörighetsbrev för den aktuella befattningen,

2) utbildning enligt 18 kap. i den internationella koden för höghastighetsfartyg som antagits av IMO,

3) godkänt praktiskt prov enligt 18 kap. i koden för höghastighetsfartyg vilket anordnas av Transport- och kommunikationsverket.

92 §
Anmälan

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål meddela IMO om varje alternativt arrangemang som det har godkänt enligt artikel IX i STCW-konventionen.

När Transport- och kommunikationsverket erkänner behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat, ska verket underrätta IMO om saken inom sex månader från ikraftträdandet av det avtal som avses i II avd. 10 kap. 15 § 3 mom. 4 punkten i lagen om transportservice. I anmälan ska verket utreda hur det har säkerställt att behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet erkänns enligt regel I/10 i bilagan till STCW-konventionen.

När Transport- och kommunikationsverket godkänner användningen av alternativa behörigheter ska det sända ett provexemplar på ett sådant bemanningscertifikat till IMO.

Transport- och kommunikationsverket ska på årsbasis tillhandahålla IMO statistik över de dispenser från behörighetskraven som det har beviljat i enlighet med artikel VIII punkt 3 i STCW-konventionen.

Transport- och kommunikationsverket ska tillhandahålla IMO och Europeiska kommissionen information om resultaten av bedömningen enligt regel I/8 i bilagan till STCW-konventionen inom sex månader efter det att bedömningen slutförts och om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra ändringarna i konventionen.

Om Transport- och kommunikationsverket ingår förbindelser med andra stater inom området för närtrafik om gränserna för området för närtrafik och om de behörigheter som fordras och eventuella andra krav som ställs inom fartområdet, ska Trafiksäkerhetsverket tillhandahålla IMO och Europeiska kommissionen den information om hur närtrafik definieras och om kraven som hänför sig till förbindelserna som avses i regel I/3 i bilagan till STCW-konventionen.

Om Transport- och kommunikationsverket önskar erkänna ett behörighetsbrev utfärdat av en behörig myndighet i en annan stat vars utbildningssystem och system för utfärdande av behörighetsbrev Europeiska kommissionen inte har erkänt, ska Trafiksäkerhetsverket sända kommissionen en begäran jämte motiveringar för erkännande av staten.

Om Transport- och kommunikationsverket ämnar återkalla alla de kompetensbevis som det har beviljat för en annan stats behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet ska verket utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen om beslutet och dess motivering.

Transport- och kommunikationsverket ska ge information om beviljade behörighetsbrev, kompetensbevis och dispenser till de fördragsslutande parterna i STCW-konventionen och till redarna för att bekräfta riktigheten och giltigheten hos de av Trafiksäkerhetsverket utfärdade behörighetsbreven.

Transport- och kommunikationsverket ska tillhandahålla kommissionen information om de behörighetsbrev och kompetensbevis som det beviljat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.