1186/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 2, 5, 9, 12, 16, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 39–41, 46 och 52–57 §, sådana de lyder 2 § i förordningarna 421/2010, 1243/2010 och 1265/2015, 5 § i förordning 154/2012, 12, 21 24 och 26 § i förordning 1265/2015, 16, 29, 30, 32, 33, 39–41, 46, 52–54, 56 och 57 § i förordning 421/2010 samt 55 § i förordning 193/2014, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) register det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017),

2) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i lagen om transportservice,

3) den som utför registrering Transport- och kommunikationsverket och avtalsregistrerare,

4) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av en bil, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

5) förhandsanmälan anmälan om uppgifter om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den registeransvarige före den första registreringen,

6) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret,

7) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

8) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret,

9) ändringsregistrering den åtgärd då ändringar som har skett i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av en bil, trafikförsäkring och användningsändamål antecknas i registret,

10) registreringsanmälan anmälan om uppgifter om första registrering, ändringsregistrering eller användning i trafik av ett fordon till den som utför registrering,

11) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

12) förhandsanmälningsintyg ett intyg över att fordonet har förhandsanmälts och av vars del I framgår uppgifter om förhandsanmälaren samt fordonets tekniska data och vars del II är avsedd för lämnande av registreringsanmälan,

13) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

14) registreringsskylt en skylt som fästs på fordonet och anger fordonets registreringstecken,

15) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som ska fästas på fordonet,

16) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

17) skrotningsintyg ett intyg enligt 10 § i statsrådets förordning om skrotfordon (123/2015) eller ett motsvarande skrotningsintyg som utfärdats i en EES-stat,

18) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

19) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är bilens huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B,

20) certifikat en identifikationskod som visar äganderätten till ett fordon och som ska lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a § i fordonslagen eller till den i registret antecknade ägaren av fordonet.

Fordonets ibruktagningsdag anses vara den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl ska antecknas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen.

5 §
Särskilda registreringsanmälningar

När det är fråga om ett fordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) kan anmälan om avställning göras på en av Transport- och kommunikationsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

När det är fråga om andra fordon än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts eller andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har övergått i kommunens ägo enligt den lag som nämns i 1 mom. kan anmälan om slutlig avregistrering göras på en av Transport- och kommunikationsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

En sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen kan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på en avregistreringsblankett som har fastställts av Transport- och kommunikationsverket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Försäkringsbolaget gör via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form den registreringsanmälan som gäller ändring av trafikförsäkringsuppgift.

9 §
Registreringsanmälan om fordon som ägs av en minderårig person

Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon och han eller hon inte innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet, ska samtidigt även den innehavare som vid anmälningstidpunkten använder fordonet och som innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet anmälas.

Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon som får framföras utan körkort och han eller hon på grund av sin ålder inte får framföra fordonet, ska samtidigt även den innehavare som använder fordonet och som på grund av sin ålder får framföra fordonet anmälas.

12 §
Avställning

En registreringsanmälan om avställning av ett fordon ska göras, om fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland.

Transport- och kommunikationsverket ska avställa ett fordon, om en registreringsmyndighet i utlandet eller landskapet Åland meddelar verket att fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland.

16 §
Anmälan om överlåtelse av fordon till en okänd

Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Transport- och kommunikationsverket på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om att fordonet överlåtits till en okänd. Överlåtelsen av fordonet anses ha skett den dag Transport- och kommunikationsverket fått den tidigare ägarens anmälan och en sådan utredning om överlåtelsen som Transport- och kommunikationsverket anser vara tillförlitlig.

21 §
Överlämnande av registreringsskyltar

Bestämmelser om överlämnande av registreringsskyltar finns i 66 a § 3 mom. i fordonslagen.

Efter det att ett nytt, färdigt fordon har förhandsanmälts kan fordonets registreringsskyltar ges till den som har gjort förhandsanmälan.

För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. På ansökan kan Transport- och kommunikationsverket ge en tilläggsskylt för ett fordon.

24 §
Förstörda eller förkomna registreringsskyltar

En ny registreringsskylt i stället för en förkommen eller förstörd registreringsskylt ska begäras av den som utför registrering. Samtidigt ska det läggas fram en skriftlig redogörelse för hur registreringsskylten förkommit. En anteckning i registret i samband med beställningen av en ny registreringsskylt av den som utför registrering ger med avvikelse från 23 § rätt att på fordonet i högst en månads tid använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Transport- och kommunikationsverket kan vid behov på begäran förlänga tidsfristen.

26 §
Fastställande av registreringstecken

För ett fordon ges ett registreringstecken som bestäms slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 25 §. Transport- och kommunikationsverket kan dock för ett fordon på ansökan ge ett fordonsspecifikt registreringstecken (specialtecken) som specificeras i ansökan. Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering.

På ansökan riktad till den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett sådant registreringstecken betraktas inte som ett specialtecken.

Registreringstecknet för ett avställt fordon vars registreringsskyltar har lämnats tillbaka till den som utför registrering kan reserveras för fordonet i fråga under en oavbruten avställningsperiod av högst ett år.

Om fordonets registreringsskyltar har förkommit eller blivit stulna, ges ett nytt registreringstecken för fordonet, om inte något annat följer av särskilda skäl.

29 §
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon görs hos Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska fogas en utredning om äganderätten till fordonet och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt uppgifter om fordonets överlåtelseort och utförselort.

30 §
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

För ett exportregistrerat fordon ger Transport- och kommunikationsverket exportskyltar och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). För exportregistreringsintyg gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om registreringsintyg i denna förordning. På exportregistreringsintyget antecknas dock inte de förändringar som skett i uppgifterna i intyget efter registreringen. För exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar.

32 §
Provnummerintyg och provnummerskyltar

Ett provnummerintyg enligt 66 f § i fordonslagen söks hos Transport- och kommunikationsverket. En förutsättning för att ett provnummerintyg ska beviljas är att det finns en gällande trafikförsäkring för användningen av provnummerskyltar.

Provnummerintyget gäller ett år från dagen för utfärdandet av intyget. Provnummerintyget förnyas årligen för ett år framåt utan särskild ansökan, om inte innehavaren av intyget under intygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om intyget inte har återkallats eller Transport- och kommunikationsverket av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget ska förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald.

Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av innehavaren av intyget:

1) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

2) kortvarig provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte,

3) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

För provnummerskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Om ett fordon som används med provnummerskyltar har avställts och registreringsskyltarna inte har lämnats tillbaka, ska registreringsskyltarna övertäckas eller avlägsnas under den tid provnummerskyltarna används.

33 §
Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Transport- och kommunikationsverket på ansökan få ett i 32 § avsett provnummerintyg vilket berättigar att för syften enligt 32 § 3 mom. i denna förordning tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordon som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordon i trafik är att det är försett med hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas bestämmelserna i 32 § 2 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik ska dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) tillämpas.

39 §
Bilagor till ansökan

Till en ansökan som tillställs Transport- och kommunikationsverket ska fogas

1) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare och där fordonskategorin framgår,

2) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet,

3) en utredning om äganderätten.

40 §
Anteckning i registret

Transport- och kommunikationsverket ska registrera ett fordon för bilinteckning, om ansökan inte är bristfällig och fordonet av den orsak som avses i 8 § i fordonslagen inte har genomgått första registrering. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över anteckning i registret.

41 §
Ändring av registeruppgifter och avregistrering

För ett fordon som i registret antecknats för inteckning ska göras en anmälan om första registrering för användning i trafik så som anges i 8 § i fordonslagen, om fordonets användningsändamål ändras.

Transport- och kommunikationsverket kan avregistrera ett fordon som antecknats för inteckning, om en anmälan om avregistrering av fordonet inte har gjorts inom två år efter det att inteckningen har dödats eller förfallit eller, om inte bilinteckning har fastställts för fordonet inom två år.

46 §
Fordon som har registrerats i andra stater

En person som är stadigvarande bosatt eller ett företag som har hemort i en annan stat än en stat som avses i 43 § kan av Transport- och kommunikationsverket på ansökan få tillstånd att tillfälligt i trafik i Finland använda ett fordon som registrerats i en här avsedd stat. För ett fordon med användningstillstånd ges tullskyltar.

Förutsättningar för att tillstånd ska ges är att

1) sökanden fört in fordonet i Finland för sitt tillfälliga behov,

2) sökanden visar upp ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

3) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

4) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

5) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn,

6) sökanden lämnar utredning om att en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet och att tullbehandling har genomförts.

Ett tillstånd som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller, om tullmyndigheten med stöd av de bestämmelser som avses i 43 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

För tullskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Tillståndet ska medföras när fordonet används i trafik.

52 §
Anmälningar till EES-stater och till landskapet Åland

När ett fordon som har registrerats i en EES-stat genomgår första registrering ska Transport- och kommunikationsverket underrätta registerföraren i staten i fråga.

När ett fordon som har registrerats i landskapet Åland genomgår första registrering i Finland ska Transport- och kommunikationsverket underrätta registerföraren i landskapet Åland om detta samt om fordonets nya registreringstecken.

53 §
Försäkringsbolagens anmälningar

Trafikförsäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen ska till Transport- och kommunikationsverket anmäla nya gällande trafikförsäkringar. Ett trafikförsäkringsbolag ska dessutom anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats.

54 §
Felaktiga handlingar

Avtalsregistrerare, de som innehar koncession för besiktning, polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Transport- och kommunikationsverket om intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registreringsintyg och andra handlingar i anslutning till registrering eller överlämnande av registreringsskyltar, som konstaterats vara felaktiga.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på uppmaning av Transport- och kommunikationsverket lämna tillbaka en felaktig handling till Transport- och kommunikationsverket.

55 §
Uppgifter och mått som ska antecknas i registreringsintyget

Registreringsintyget ska uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådana de lyder i kommissionens direktiv 2003/127/EG om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon, i rådets direktiv 2006/103/EG om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning och i rådets direktiv 2013/22/EU om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Republiken Kroatiens anslutning. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 30 §. Registreringsintyget skrivs ut på en pappersblankett som fastställts av Transport- och kommunikationsverket.

56 §
Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar

I registret ska göras en anteckning om registreringsintyg, provnummerintyg och registreringsskyltar som har lämnats till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om den som innehar koncession inte har rätt att göra anteckningen, ska denne utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket om att registreringsintyget och skyltarna har lämnats. Med registreringsintyg och registreringsskyltar som inte har avhämtats förfars på det sätt som Transport- och kommunikationsverket föreskriver.

57 §
Tillverkning av registreringsskyltar och förflyttningsmärken

Transport- och kommunikationsverket ska se till att registreringsskyltar och förflyttningsmärken tillverkas och tillställs dem som har rätt att lämna ut dessa för användning. Verket ska se till att registreringsskyltar även tillställs dem som gör en förhandsanmälan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.