1185/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning (1270/2014) 1 och 15 §, 5 kap. rubrik och 21–24 §, av dem 1 och 15 § sådana de lyder i förordning 569/2017, som följer:

1 kap

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller fordon i fråga om

1) säker användning samt komponenter och egenskaper som förutsätts för att begränsa energi- och miljökonsekvenser och godkännanden som krävs för dem,

2) gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas för att begränsa energi- och miljökonsekvenser,

3) undantag som tillämpas vid godkännande.

Förordningen gäller också godkännanden som krävs för komponenter, system och separata tekniska enheter samt utrustning som har samband med fordons användning och som säljs separat.

I förordningen fastställs dessutom andelen fordonskomponenter närmare, definieras hopbyggda och reparerade fordon närmare och anges närmare förutsättningar för de tillstånd till undantag som beviljas av Transport- och kommunikationsverket.

3 kap

Undantag vid godkännande av fordon

15 §
Undantag från kraven att begränsa energi- och miljökonsekvenser

Fordon som på grund av ett byte av drivkraft eller byte av bränsletyp har ändrats efter det datum när de först togs i bruk ska omfattas av kraven på begränsning av energi- och miljökonsekvenser endast till den del ändringen kan inverka på huruvida fordonet genom den nya drivkraften eller bränsletypen uppfyller de gränsvärden som gällde då fordonet först togs i bruk. Vid fastställandet av det gränsvärde som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet beaktas fordonets naturliga slitage i enlighet med 7 § 1 mom. i fordonslagen.

Vid typgodkännande av små serier, enskilt godkännande och godkännande av fordon för användning i trafik, vilka är tillverkade eller importerade i enstaka exemplar, tillämpas kraven på begränsning av energi- och miljökonsekvenser endast till den del ändringen direkt hänför sig till påvisandet av att gränsvärdena uppfylls, om det inte är nödvändigt för begränsningen och övervakningen av energi- och miljökonsekvenser. Påvisandet kan även genomföras på annat sätt som lämpar sig för fordonet än genom det sätt för påvisande som ingår i kraven på typgodkännande, om det tillräckligt tillförlitligt kan påvisas att resultaten motsvarar gränsvärdena eller andra krav för godkännandet.

Ett individuellt tillverkat fordon i klass L3e, L4e och L5e i vilket en del av komponenterna är individuellt tillverkade eller är serietillverkade komponenter som ändrats avsevärt och i vilket högst 50 procent av komponenterna härstammar från samma serietillverkade fordonsmodell, kan godkännas vid registreringsbesiktning i fråga om de krav som gäller begränsning av skadliga utsläpp och buller om

1) nivån av skadliga utsläpp inte överstiger utsläppskraven enligt bilaga II till kapitel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, och

2) A-bullernivån, som har mätts på ett stillastående fordon med användning av det mätningsförfarande som avses i punkt 2.2 i bilaga III till kapitel 9 i nämnda direktiv, är högst

a) 96 decibel, om motorns cylindervolym är högst 80 kubikcentimeter,

b) 99 decibel, om motorns cylindervolym är över 80, men högst 175 kubikcentimeter, eller

c) 103 decibel, om motorns cylindervolym är över 175 kubikcentimeter.

Transport- och kommunikationsverket beviljar tillverkningsnummer för individuellt tillverkade motorcyklar. Under ett kalenderår får det beviljas högst 150 tillverkningsnummer. Första registrering ska ske inom fem år från det att tillverkningsnumret har beviljats. I annat fall ska ett nytt tillverkningsnummer sökas för fordonet.

Med avvikelse från 13 c § 1 mom. tillåts Euro III-utsläppsnivå för bepansrade fordon i kategorierna N2G och N3G (rad A i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktivet 1999/96/EG) eller senare utsläppsnivå än den, om fordonets bepansring påvisas motsvara minst skyddsnivå 1 för kinetisk energi eller skyddsnivå 2 mot minor i NATO Standardization Agreement (STANAG) 4569 edition 2 eller motsvarande skyddsnivå i någon annan standard. Överenstämmelse med kraven påvisas genom en testrapport enligt provningsförfarande som den standard som använts anger.

5 kap

Undantag som beviljas av Transport- och kommunikationsverket

21 §
Förutsättningar för beviljande av undantag vid typgodkännande

Transport- och kommunikationsverket kan vid nationellt typgodkännande med stöd av 39 b § i fordonslagen bevilja smärre undantag från de krav som meddelas i EU-föreskriften eller föreskrivs eller bestäms med stöd av fordonslagen, om det krävs på grund av omfattningen av fordonets tillverkningsserie eller fordonets användningsändamål eller avvikande konstruktion.

22 §
Förutsättningar för undantag vid tillämpning av ny teknologi

När undantag vid EU-typgodkännande beviljas för sådana fordon, system och separat tekniska enheter som tillämpar ny teknologi ska Transport- och kommunikationsverket säkerställa att villkoren i de EU-föreskrifter som nämns i 30 § 1 mom. i fordonslagen uppfylls.

23 §
Förutsättningar för tillstånd att bevilja undantag för enskilda fordon, personer och sammanslutningar

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja tillstånd till undantag som avses i 27 § 4 mom. och i 29 § 4 mom. i fordonslagen enligt följande:

1) undantag som gäller för viss tid och endast i Finland för ett enskilt fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet och utrustning som ännu inte beviljats det godkännande som krävs, om fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten eller utrustningen har testats i Finland eller i en annan EES-stat och uppfyller kraven för godkännande,

2) för ett oregistrerat fordon som har importerats till eller tillverkats i Finland minst fyra år före registreringen och som inte har använts, så att det tas i bruk enligt de krav som gällde då fordonet importerades eller tillverkades,

3) för förnyat undantag för viss tid eller för nytt undantag för viss tid för en person eller en sammanslutning som tidigare beviljats undantag från kraven på fordon, eller för förnyat undantag för viss tid för en annan person eller sammanslutning,

4) för högst fyra års undantag för viss tid från fordonskraven för ett eller flera fordon som ska användas i hastighetstävlingar, då fordonet används i samt är på väg till och från en tävling eller vid besök till tävlingsbesiktning,

5) av annat särskilt skäl för undantag för ett eller flera separat specificerade fordon, från kraven för godkännande för användning i trafik som föreskrivs i fordonslagen eller som föreskrivs eller bestäms med stöd av den eller som föreskrivs i EU-förordningen.

24 §
Säkerställande av förutsättningarna för undantag i fråga om de sista fordonen i serien

Transport- och kommunikationsverket ska vid beviljande av ett undantag som avses i 69 § 1 mom. i fordonslagen för de sista fordonen i serien säkerställa att kraven uppfylls och förfarandena iakttas i enlighet med de EU-föreskrifter som avses i 30 § 1 mom. i fordonslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.