1168/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) rubriken för 6 kap. samt

fogas temporärt till förordningen en ny 17 a § som följer:

6 kap.

Lönesubvention och sysselsättningspremie

17 a §
Sysselsättningspremie för arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspremie till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet och som anställer en arbetstagare i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. För att sysselsättningspremie ska beviljas förutsätts det att

1) arbetsgivaren, för lönekostnaderna för den aktuella arbetstagaren, har beviljats lönesubvention med stöd av 7 kap. 8 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som har börjat tidigast den 1 september 2018,

2) arbetstagarens arbetstid enligt arbetsavtalet överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete,

3) tillsvidareanställningen börjar under lönesubventionsperioden eller omedelbart när lönesubventionsperioden går ut, och

4) anställningsförhållandet är i kraft när ansökan om premie görs.

Sysselsättningspremien uppgår till 4 000 euro och beviljas som de minimis-stöd.

Arbetsgivaren ska ansöka om sysselsättningspremie hos arbets- och näringsbyrån inom tre månader från utgången av den kalendermånad under vilken arbetsavtalet om tillsvidareanställningen ingicks.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 30 juni 2019. På arbetsavtal som ingåtts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 19 december 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Kirsi Hyttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.