1154/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och prov för utförare av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med kommunikationsministeriets förordning

ändras i kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och prov för utförare av enskilt godkännande av fordon (796/2014) 5 och 8–10 § som följer:

5 §
Prov inom vidareutbildningen

För att slutföra en vidareutbildning som avses i 3 § 1 mom. 2–4 punkten ska man avlägga den av Transport- och kommunikationsverket ordnade allmänna perioden som nämns i momentets 1 punkt och det fordonsklasspecifika skriftliga provet gällande ämnen inom utbildningsperioden.

Den tid som används för proven ingår inte i det minsta antal lektioner som anges i 4 § 2–4 mom.

8 §
Uppskjutande av skyldigheten att genomgå fortbildning efter vidareutbildningen

Utföraren av enskilt godkännande kan av särskilda skäl som i förväg har meddelats Transport- och kommunikationsverket skjuta upp deltagandet i fortbildningen och utförandet av övningsuppgiften till slutet av mars följande kalenderår, utan att mista sin rätt att utföra enskilda godkännanden. Fortbildning och utförande av övningsuppgift som skjutits upp till följande år ersätter inte fortbildningen och utförande av övningsuppgift för året i fråga.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl skjuta upp skyldigheten att delta i fortbildning och genomföra övningsuppgift för en bestämd tid. Deltagandet i fortbildning och utförandet av övningsuppgift som skjutits upp till följande år motsvarar det tidigare årets fortbildning och övningsuppgift.

9 §
Anordnande av vidareutbildning

Utbildningen får omfatta högst åtta lektioner per utbildningsdag.

En representant för Transport- och kommunikationsverket har rätt att närvara vid utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om tid och plats för respektive utbildningsperiod senast två veckor innan perioden börjar.

10 §
Intyg över vidareutbildning

Transport- och kommunikationsverket ger den som deltagit i provet i vidareutbildningen ett intyg över godkänt prov.

Den som anordnar vidareutbildning ska på begäran ge den som deltagit i utbildningen ett intyg över deltagandet i utbildningen och utförandet av övningsuppgiften.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.