1148/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005 och 2 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Transport- och kommunikationsverkets offentligrättsliga prestationer som gäller transport och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för övriga avgiftsbelagda prestationer som gäller transport.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde

Transport- och kommunikationsverket tar enligt bilagan ut avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet för avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts lägre än självkostnadsvärdet

Transport- och kommunikationsverket kan låta bli att ta ut en avgift eller ta ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet för sådana utbildningar och informationsmöten som verket ordnar i enlighet med Europeiska unionens rättsakter eller sådana som är icke formella.

För följande prestationer tar Transport- och kommunikationsverket ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt bilagan:

1) muntligt teoriprov av hälsoskäl,

2) muntligt ADR-körtillståndsprov av hälsoskäl,

3) muntligt prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens av hälsoskäl,

4) avgörande av begäran om omprövning som gäller beslut av en koncessionsinnehavare eller en innehavare av koncession för rätt att utbilda besiktare eller den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov,

5) andra intyg som inte prissatts separat,

6) förhandsavgörande som gäller fordonsskatt, bilskatt eller bränsleavgift.

4 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts högre än självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Transport- och kommunikationsverket ut en avgift enligt bilagan som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av specialtecken för fordon,

2) provnummerintyg för fordon,

3) beslut om beviljande av specialbeteckning för farkost,

4) beviljande av tillstånd till undantag från kraven på största tillåtna mått och massor för fordon registrerat/ibruktaget i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5) faktureringstillägg för e-tjänster till organisationer.

5 §
Uttagande av avgift för prestationer som belagts med årsavgift

Avgiften för en prestation som belagts med årsavgift tas ut varje kalenderår, om inte annat föreskrivs i bilagan.

Om ett tillstånd eller ett godkännande som är belagt med årsavgift beviljas för kortare tid än ett år, tas det för varje hel period på 30 dagar som ingår i tillståndsperioden ut en på bilagan baserad månadsandel av årsavgiften för tillståndet eller godkännandet, om inte annat föreskrivs i bilagan.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för prestationen inte fastställs med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), tar Transport- och kommunikationsverket ut en avgift på företagsekonomiska grunder för följande prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten:

1) informationstjänstprestationer som grundar sig på beställning eller uppdrag,

2) utbildnings- eller undersökningstjänster eller andra sakkunnigtjänster som grundar sig på beställning eller uppdrag,

3) tryckalster, digitala produkter och annat informationsmaterial som grundar sig på beställning eller uppdrag,

4) andra prestationer som Transport- och kommunikationsverket utför på beställning eller uppdrag,

5) kopior och andra avskrifter,

6) avsändande av handlingar och annat material, om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som tas ut för någon annan prestation.

Transport- och kommunikationsverket beslutar om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Avgifter för avslagsbeslut och annullerad ansökan

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för avslagsbeslut, om inte något annat bestäms särskilt. Om avgiften för ett avslagsbeslut eller en annullerad ansökan för vilka förskottsavgift har betalats överstiger 10 000 euro, kan avgiften jämkas, dock med beaktande av den arbetsinsats som behandlingen av ansökan har krävt.

8 §
Befrielse från avgift

Transport- och kommunikationsverket tar inte ut en sådan behandlingsavgift som avses i 2 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006).

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan befria ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg från avgiften för luftvärdighetsövervakning, om luftfartyget inte används eller har använts för flygverksamhet under ett helt kalenderår. En ansökan om befrielse från en avgift som redan har betalats ska lämnas in till Transport- och kommunikationsverket senast en månad efter utgången av det kalenderår då avgiften har betalats.

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan ta ut avgifter till ett lägre belopp eller låta bli att ta ut de avgifter som enligt denna förordning ska tas ut för prestationer som har samband med bedrivande av museitrafik, om syftet med sökandens verksamhet är att främja järnvägskulturen utan att skaffa sökanden vinst eller annan omedelbar ekonomisk fördel och om sökanden kan visa upp en officiellt styrkt handling av skattemyndigheten på att sökandens verksamhet är av allmännyttig karaktär.

9 §
Behandlingsavgift för ärenden som behandlas på nytt

Behandlingsavgiften i ett ärende som av en domstol har återsänts för behandling till följd av överklagande ska minskas med de avgifter som tidigare tagits ut för beslutet i ärendet.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019, dock så att bilagans bestämmelse om att punkterna 4.1 och 5.1 gällande spårtrafik tillämpas på avgifter som tas ut av Europeiska järnvägsbyrån för uppgifter som utförs av Transport- och kommunikationsverket träder i kraft den 16 juni 2019. Förordningen gäller till och med den 31 december 2019.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 13 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Bilaga: KMf om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.