1147/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 december 2018

Kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Trafikledsverkets offentligrättsliga prestationer och grunderna för avgifterna samt om de avgifter som tas ut för andra avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Sådana i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Trafikledsverket tar ut fasta avgifter enligt bilagan är

1) i 28 § i banlagen (110/2007) avsett tillstånd för plankorsning,

2) avgift för behandling av ansökan om i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) avsedd dispens från begränsning av assistans enligt 10 § i den lagen,

3) undantag som beviljas enligt 40 § i banlagen från de förbud och begränsningar som föreskrivs i 37–39 § i den lagen, och

4) trafikledning inom växlingstrafik på järnvägar.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Trafikledsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för arbete på ett järnvägsområde,

2) uthyrning av mäthjulsatser samt banbesiktningstjänster,

3) användning av provkörningsbanan för järnvägens rullande materiel,

4) i järnvägslagen (304/2011) avsedda tilläggstjänster vid utnyttjande av bannätet,

5) utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter,

6) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke och lös egendom som anknyter till trafikledshållningen,

7) försäljning av i Trafikledsverket producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter, tryckalster och motsvarande informationsmaterial och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående,

8) användning av Trafikledsverkets personal i utomstående utbildnings- och konsulteringsuppgifter eller andra expertuppgifter samt utbildningstjänster,

9) forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

10) kopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar och andra avskrifter samt sändande av dem, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

11) utlåtanden om driftskompatibilitet som enligt 40 § i järnvägslagen krävs i fråga om säkerhetsstyrningssystemet samt användningstillstånd och tillstånd för provkörning, och

12) övriga prestationer som Trafikledsverket utför på uppdrag.

Trafikledsverket bestämmer om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen.

4 §
Bestämmelser om uttagande av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat föreskrivs. Avgiften för bifallsbeslut och avslagsbeslut är lika stor, om inte något annat föreskrivs. Behandlingsavgiften för ett ärende som en domstol har återsänt för behandling till följd av överklagande ska minskas med det belopp som tidigare tagits ut för beslut i samma ärende.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 13 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Bilaga

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER MED FASTA AVGIFTER

avgift
I 28 a § i banlagen (110/2007) avsett tillstånd för plankorsning 980 euro
2. Dispens som avses i 10 § 4 mom. i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 95 euro
3. Av banhållaren med stöd av 40 § i banlagen beviljat undantag från de förbud och begränsningar som föreskrivs i 37–39 § i den lagen, om väg- och järnvägstrafikens säkerhet inte äventyras och banhållningen inte förorsakas olägenhet 240 euro
4. Trafikledning inom växlingstrafik på järnvägar 70 euro /timme

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.