1134/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 kap. i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information (122/2014) 1 kap. 3 § 12 punkten och rubriken för 2 kap. 3 §, av dem 1 kap. 3 § 12 punkten sådan den lyder i förordning 910/2016, samt

fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 965/2014 och 910/2016, en ny 13 punkt, till 2 kap. nya 2 a – och 2 b §, till 2 kap. 3 § ett nytt 2 mom. och till 2 kap. nya 5 – och 6 § som följer:

1 kap.

Förundersökning

3 §
Anteckningar i förundersökningsprotokollet

Utöver vad som föreskrivs i förundersökningslagen ska i förundersökningsprotokollet antecknas


12) uppgift om att en misstänkt har avstått från sin rätt att anlita ett biträde och om information enligt 4 kap. 10 § 2 mom. i förundersökningslagen som getts den misstänkte i samband med detta,

13) tidpunkten för avslutande av förundersökning i de situationer som avses i 10 kap. 2 a § i förundersökningslagen.

2 kap.

Tvångsmedel

2 a §
Underrättelse om gripande av person som häktats som frånvarande

Underrättelse till behörig domstol om verkställighet av ett sådant häktningsbeslut som avses i 3 kap. 12 § i tvångsmedelslagen lämnas av den polisenhet som fattat beslut om gripande. Om Tullen eller Gränsbevakningsväsendet har fattat beslut om gripande, lämnas underrättelsen av den polisenhet till vilken den gripne har överlämnats.

2 b §
Registrering av användning av reseförbud, förstärkt reseförbud och häktningsarrest

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen och i 3 § i detta kapitel, registrerar polisen i sitt datasystem uppgift om att pass och som resedokument giltigt identitetskort för den som meddelats reseförbud eller förstärkt reseförbud har överlåtits till polisen samt uppgift om att ovannämnda handlingar återlämnats efter det att reseförbudet eller det förstärkta reseförbudet har upphört.

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen och i 3 § i detta kapitel, registrerar Brottspåföljdsmyndigheten i sitt datasystem följande uppgifter som behövs vid verkställighet av förstärkt reseförbud och häktningsarrest:

1) dagen då det förstärka reseförbudet eller häktningsarresten inleddes och avslutades,

2) tillstånd till undantag som gäller ett förstärkt reseförbud,

3) att pass och som resedokument giltigt identitetskort för den som ålagts häktningsarrest har överlåtits till Brottspåföljdsmyndigheten samt att nämnda handlingar har återlämnats efter det att häktningsarresten upphört.

En i arbetsordningen förordnad tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten ska i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem registrera uppgift om att tekniska övervakningsanordningar har getts till eller fästs på den som ålagts förstärkt reseförbud eller häktningsarrest.

3 §
Meddelande av reseförbud och förstärkt reseförbud

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen ska den domstol som beslutat om åtgärden utan dröjsmål underrätta polisen om meddelande av förstärkt reseförbud, om delgivning av ett beslut om förstärkt reseförbud samt om ändring av ett beslut om förstärkt reseförbud eller av ett beslut som inverkar på dess giltighetstid, så att detta kan registreras i polisens datasystem. Den domstol som beslutat om åtgärden ska utan dröjsmål underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om ändring av ett beslut om förstärkt reseförbud eller av ett beslut som inverkar på dess giltighetstid, så att detta kan registreras i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem. En anhållningsberättigad tjänsteman ska utan dröjsmål underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om hävning av förstärkt reseförbud, så att detta kan registreras i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem. En anhållningsberättigad tjänsteman ska utan dröjsmål underrätta också den domstol som beslutat om förstärkt reseförbud om hävning av detta förbud.

5 §
Utredning och registrering av att den som ålagts häktningsarrest har brutit mot sina skyldigheter

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen ska direktören för byrån för samhällspåföljder underrättas om en misstänkt överträdelse av skyldigheter.

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om den person som misstänks ha brutit mot skyldigheter, en redogörelse för det skedda, plats och tidpunkt för händelsen samt uppgifter om den som gjort underrättelsen och vilka åtgärder som har vidtagits på grund av händelsen.

Följande uppgifter om utredning av överträdelse av skyldigheter ska registreras i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem:

1) personuppgifter för den som misstänks för överträdelsen av skyldigheter och personuppgifter för någon annan som ska höras,

2) plats och tidpunkt för överträdelsen,

3) vilken överträdelse av skyldigheter den som ålagts häktningsarrest misstänks för,

4) plats och tidpunkt för hörandet,

5) vem som verkställer hörandet,

6) berättelse lämnad av den som har ålagts häktningsarrest och misstänks ha brutit mot sina skyldigheter och av någon annan som ska höras,

7) annan utredning som lagts fram i samband med utredning av överträdelsen av skyldigheter.

Om den som ålagts häktningsarrest inte har kunnat höras trots att han eller hon beretts tillfälle till detta, ska det i handlingen antecknas hur denne beretts tillfälle att bli hörd.

6 §
Innehållet i en underrättelse till åklagaren om att den som ålagts häktningsarrest brutit mot sina skyldigheter

En utredning av att den som ålagts häktningsarrest har brutit mot sina skyldigheter görs på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 12 i § i tvångsmedelslagen. Utredningen lämnas till åklagaren i samband med en underrättelse om misstänkt grov överträdelse av skyldigheter. I underrättelsen ska det anges huruvida den som ålagts häktningsarrest tidigare fått en skriftlig varning samt specificeras vilken skyldighet den som ålagts häktningsarrest brutit mot och på vilket sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 13 december 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Mirja Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.