1131/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i revisionslagen (1141/2015) 4 kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 622/2016, samt

ändras 4 kap. 13 § 2 och 4 mom., 6 kap. 9 § 6 mom., 8 kap. 6 § samt 9 kap. 1 § 2 mom. och 3 § 2 mom. 4 punkten,

av dem 4 kap. 13 § 2 och 4 mom., 6 kap. 9 § 6 mom. och 9 kap. 3 § 2 mom. 4 punkten sådana de lyder i lag 622/2016, som följer:

4 kap.

Övriga bestämmelser om revisorer

13 §
Anmälan om misstankar

Anmälningsförfarandet ska omfatta åtgärder som skyddar den som gjort en anmälan och tryggar skyddet för personuppgifter för den som gjort en anmälan och den som är föremål för anmälan. Anmälningsförfarandet ska även innehålla anvisningar för skyddande av anmälarens identitet, om det inte föreskrivs annat i lag för att utreda en förseelse eller för att tillgodose myndigheternas rätt till uppgifter.


Utöver vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. i dataskyddslagen (1050/2018), har den som är föremål för en anmälan enligt 1 mom. i denna paragraf inte den registrerades rätt till tillgång enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, i fråga om sådana om den registrerade insamlade uppgifter som avses i 1 och 2 mom. i denna paragraf, om utlämnande av uppgifterna till honom eller henne kan störa utredningen av misstänkta förseelser. När den registrerades rätt begränsas ska 34 § 2–4 mom. i dataskyddslagen iakttas.


6 kap.

Godkännande och registrering

9 §
Revisorsregistret

Närmare bestämmelser om registeranmälningar och registeranteckningar samt om andra uppgifter än personuppgifter som ska antecknas i registret får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kap.

Tillsynsbefogenheter

6 §
Erhållande av uppgifter av andra myndigheter

Revisionstillsynen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag, på begäran få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna får hämtas genom en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och personuppgifter som rör en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för ett brott samt någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit.

9 kap.

Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete

1 §
Rätt att lämna ut uppgifter

Vad som föreskrivs 1 mom. gäller dock inte personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna av personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och personuppgifter som rör en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för ett brott samt någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit.

3 §
Internationellt tillsynssamarbete

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, om


4) dataskyddsförordningen iakttas vid informationsutbyte.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Statsrådets förordning om revision (1377/2015) förblir i kraft även till den del förordningen utfärdats med stöd av den bestämmelse i 6 kap. 9 § 6 mom. som har ändrats genom denna lag.

RP 98/2018
EkUB 15/2018
RSv 109/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.