1127/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av 16 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) 16 § som följer:

16 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av en utskrift eller göras allmänt tillgängliga via ett elektroniskt datanät eller annars lämnas ut i elektronisk form. Uppgift om en personbeteckning får dock lämnas ut enligt denna lag endast om uppgiften lämnas ut i form av en utskrift eller en teknisk upptagning och om den som får uppgiften har rätt att behandla personbeteckningen med stöd av 29 § i dataskyddslagen (1050/2018) eller med stöd av någon annan lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018
EkUB 15/2018
RSv 109/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.