1126/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 1 § 5 mom., 7 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 13 § 3 mom.,

av dem 13 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1103/2017, som följer:

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

I fråga om hemlighållande och utlämnande av personuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018).


7 §
Resanderegister

En utövare av inkvarteringsverksamhet får använda uppgifter om resande och resanderegister för kundservice och direktmarknadsföring. Bestämmelser om den registrerades rätt att invända mot behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen.

8 §
Utlämnande av uppgifter om resande till polisen samt förvaring och utplåning av resandeanmälningar och uppgifter om resande

Utövaren av inkvarteringsverksamhet ska förvara resandeanmälningarna och uppgifterna om resande i ett års tid från den dag då resandeanmälningarna undertecknades. Efter det ska de förstöras. I resanderegistret ska uppgifterna om resande förvaras i ett års tid från det att de infördes. Efter det ska de utplånas. I fråga om radering av sådana uppgifter i registret som används för kundservice och direktmarknadsföring tillämpas dock dataskyddsförordningen.

13 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018
EkUB 15/2018
RSv 109/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.