1125/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) en ny 7 a § som följer:

1 kap.

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverket

7 a §
Begränsning av den registrerades rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in om honom eller henne

Utöver vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. i dataskyddslagen (1050/2018) har den registrerade inte i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd rätt till tillgång till sådana uppgifter i Konkurrens- och konsumentverkets register som samlats in om honom eller henne och som verket behandlar vid skötseln av tillsynsuppgifter enligt konkurrenslagen, upphandlingslagen eller försörjningslagen, om det med stöd av 24 § 1 mom. 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), för att säkerställa tillsynen eller uppnåendet av syftet med tillsynen, är nödvändigt att uppgifterna inte lämnas ut.

När den registrerades rätt begränsas enligt 1 mom. ska 34 § 2–4 mom. i dataskyddslagen iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018
EkUB 15/2018
RSv 109/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.