1114/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av 4 a och 7 § i straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i straffregisterlagen (770/1993) 4 a § 1 mom. 4 och 5 punkten och 7 § 1 mom., sådana de lyder, 4 a § 1 mom. 4 punkten i lag 1093/1999 och 5 punkten i lag 215/2012 samt 7 § 1 mom. i lag 1399/2016, och

fogas till 4 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1093/1999, 733/2014 och 215/2012, en ny 6 punkt och till 4 a §, sådan den lyder i lagarna 1093/1999, 733/2014 och 215/2012, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2–4 mom. blir 3–5 mom., som följer:

4 a §

Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i ärenden som gäller


4) säkerhetskontroll,

5) omhändertagande eller adoption av barn, eller

6) statsunderstöd som beviljats av i statsunderstödslagen (688/2001) avsedd statsbidragsmyndighet och återkrav av sådant understöd.

De uppgifter som avses i 1 mom. 6 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen.


7 §

Utöver vad som föreskrivs i 4 a § 2 mom., 6 § 2 mom. och 6 b §, får det genom förordning av statsrådet föreskrivas att det i ett utdrag ur straffregistret får antecknas endast en del av de i 2 § avsedda uppgifter som införts i registret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 180/2018
FiUB 16/2018
RSv 123/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.