1113/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av statsunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i statsunderstödslagen (688/2001) 33 §,

ändras 16 § 4 mom., 20 § 1 mom. och 25 § samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 22 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. samt till 31 § ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Om statsunderstödet får användas för lönekostnader, kan understöd beviljas endast av synnerligen vägande skäl, om

1) den som ansöker om statsunderstöd, eller dennes i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen (39/1889) avsedda företrädare, genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 47 kap. 6 a § i den lagen under det år då statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren,

2) den som ansöker om statsunderstöd, eller dennes i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen avsedda företrädare, genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 186 § i utlänningslagen (301/2004) under det år då statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren, eller

3) den som ansöker om statsunderstöd genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift som avses i 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) under det år då statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren.


16 §
Granskningsrätt

På revisorer och utomstående sakkunniga tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994).


20 §
Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som ska återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.


22 §
Återkrav enligt prövning av statsunderstöd

Om statsunderstödstagaren, eller dennes i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen avsedda företrädare, genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 6 a § i det kapitlet eller för ett brott som avses i 186 § i utlänningslagen eller om statsunderstödstagaren genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift som avses i 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen, kan statsbidragsmyndigheten fortsätta att betala ut statsunderstödet samt låta bli att återkräva ett redan utbetalat statsunderstöd eller en del av det endast av synnerligen vägande skäl.


25 §
Dröjsmålsränta

Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på den förfallodag som satts ut av statsbidragsmyndigheten, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

31 §
Information från myndigheter

Statsbidragsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) avgiftsfritt få sådana uppgifter om avgöranden enligt 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i denna lag som är nödvändiga för avgörande av ett statsunderstödsärende.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På statsunderstöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 180/2018
FiUB 16/2018
RSv 123/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.