1110/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av 1 kap. 9 § och 8 kap. 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 8 kap. 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 627/2014, och

fogas till 1 kap. 9 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

9 §
Europeiska unionens bestämmelser

Med värdepapperiseringsförordningen avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

8 kap.

Riskhantering

5 §
Värdepapperiserade tillgångsposter

AIF-förvaltare ska vidta behövliga åtgärder för att trygga investerarnas intressen, om en AIF-fonds medel har investerats i sådana värdepapperiseringar som avses i värdepapperiseringsförordningen och som inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i den förordningen.


Denna lag träder i kraft den 19 december 2018.

RP 141/2018
EkUB 17/2018
RSv 114/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 (32017R2402); EUT L 347, 28.12.2017, s. 35

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.