1108/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 12 punkten, 5 § 33 punkten, 40 § 2 mom. 5 och 6 punkten samt 41 a § 3 mom., sådana de lyder, 4 § 2 mom. 12 punkten i lag 352/2017, 5 § 33 punkten och 40 § 2 mom. 5 och 6 punkten i lag 1071/2017 och 41 a § 3 mom. i lag 241/2018, samt

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 311/2015, 170/2014, 1055/2016, 352/2017 och 1071/2017, en ny 13 punkt, till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017, 575/2017, 893/2017, 1071/2017 och 241/2018, en ny 34 punkt, till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 611/2014, 575/2017 och 241/2018, ett nytt 8 mom., till 28 §, sådan den lyder i lagarna 352/2017, 1071/2017 och 241/2018, ett nytt 8 mom., till lagen en ny 37 e §, till 40 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1071/2017, en ny 7 punkt och till lagen en ny 50 r § som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag


12) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som beviljats auktorisation enligt den lagen,

13) en sammanslutning enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, nedan värdepapperiseringsförordningen, som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i värdepapperiseringsförordningen.


5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


33) andra personer än tillsynsobjekt som avses i 4 § eller sådana registrerade referensvärdesadministratörer som är skyldiga att iaktta referensvärdesförordningen,

34) specialföretag enligt artikel 2.2, originator enligt artikel 2.3, medverkande institut enligt artikel 2.5 och ursprunglig långivare enligt artikel 2.20 i värdepapperiseringsförordningen.

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

27 §
Begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd eller registrering

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa en i 4 § 2 mom. 13 punkten avsedd sammanslutnings verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd i enlighet med artikel 32.2 h i värdepapperiseringsförordningen, om sammanslutningen bryter mot eller försummar sin skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i den information som avses i artikel 28.1 i värdepapperiseringsförordningen eller andra ändringar som kan inverka på den behöriga myndighetens bedömning av verksamhetstillståndet.

28 §
Begränsning av ledningens verksamhet

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller i annan ställning i den högsta ledningen hos ett specialföretag, en originator eller ett medverkande institut som avses i 5 § 34 punkten, om personen har brutit mot eller försummat bestämmelserna i artikel 32.1 i värdepapperiseringsförordningen.

37 e §
Tillfälligt förbud mot att lämna anmälan enligt värdepapperiseringsförordningen

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda originatorn eller det medverkande institutet att lämna den anmälan som avses i artikel 27.1 i värdepapperiseringsförordningen, om originatorn eller det medverkande institutet inte uppfyller kraven på allmän, transparent och standardiserad värdepapperisering enligt artiklarna 19–22 eller kraven på värdepapperisering som sker i programform och pågår en kort tid och som avses vara enkel, transparent och standardiserad i enlighet med artiklarna 23–26 i värdepapperiseringsförordningen.

40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot


5) det maximibelopp på 0,2 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, nedan förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, eller det maximibelopp på 0,3 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för kreditkortstransaktioner i artikel 4 i den förordningen,

6) artiklarna 4–16 i referensvärdesförordningen om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, artiklarna 21–26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, artikel 27 om referensvärdesdeklaration, artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, artikel 29 om användning av ett referensvärde och mot artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör, eller mot

7) bestämmelsen om bibehållande av risk enligt artikel 6, bestämmelsen om transparenskrav enligt artikel 7, bestämmelsen om kriterier för kreditgivning enligt artikel 9, bestämmelsen om användning av beteckningen ”enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering” enligt artikel 18, bestämmelserna om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering enligt artiklarna 19–22 eller bestämmelserna om värdepapperisering som sker i programform och pågår en kort tid och som avses vara enkel, transparent och standardiserad enligt artiklarna 23–26, bestämmelsen enligt artikel 27.1 genom att lämna en vilseledande anmälan, bestämmelsen om anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller behörig myndighet enligt artikel 27.4 eller skyldigheten enligt artikel 28.2 att meddela väsentliga ändringar i informationen enligt artikel 28.1 i värdepapperiseringsförordningen.


41 a §
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som nämns i 144 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument eller 40 § 2 mom. 7 punkten i denna lag, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro.


50 r §
Behörig myndighet enligt värdepapperiseringsförordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 29.5 i värdepapperiseringsförordningen.


Denna lag träder i kraft den 19 december 2018.

RP 141/2018
EkUB 17/2018
RSv 114/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 (32017R2402); EUT L 347, 28.12.2017, s. 35

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.