1101/2018

Helsingfors den 13 december 2018

Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2019

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Stödberättigande produkter

Sådant stöd till utdelning i skolan som avses i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) kan betalas för leverans av mjölk, surmjölk och andra syrade mjölkprodukter samt ost, nedan mjölkprodukter, till skolelever. Mjölkprodukterna kan vara laktosfria. Färskost och smältost är inte stödberättigande.

Mjölken och surmjölken ska vara berikade med D-vitamin och får innehålla högst 0,5 procent fett. De andra syrade mjölkprodukterna ska bestå av minst 90 viktprocent mjölk, och de får innehålla högst 1 procent fett och 10 viktprocent socker. Osten får innehålla högst 10 procent andra ingredienser än mjölkingredienser och den får innehålla högst 17 procent fett och högst 1,2 viktprocent salt.

Stöd kan dessutom betalas för leverans av följande färska eller djupfrysta frukter och grönsaker:

1) ärter,

2) gurka,

3) kålrot,

4) morot,

5) tomat,

6) vinbär,

7) jordgubbar,

8) blåbär,

9) lingon,

10) äpplen,

11) apelsin,

12) banan,

13) klementin,

14) mandarin.

Stödberättigande produkter kan delas ut i samband med vanliga skolmåltider under de förutsättningar som anges i artikel 11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014.

2 §
Målgrupp

Stöd till utdelning i skolan beviljas för anskaffning av stödberättigande mjölkprodukter som är avsedda att konsumeras av barn i ett offentligt eller av myndigheterna erkänt daghem eller en offentlig eller av myndigheterna erkänd förskola samt av elever vid en läroanstalt på grundskolestadiet eller på andra stadiet.

Stöd till utdelning i skolan beviljas också för anskaffning av stödberättigande frukter och grönsaker som är avsedda att konsumeras av elever vid en läroanstalt på grundskolestadiet.

3 §
Beloppet av stöd till utdelning i skolan

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas för mjölkprodukter till ett belopp av högst 2 324 000 euro och för frukt- och grönsaksprodukter till ett belopp av högst 1 149 000 euro.

För leverans av mjölk eller surmjölk beviljas högst 0,15 euro per liter i stöd. Om mjölken eller surmjölken är ekologiskt producerad beviljas emellertid högst 0,33 euro per liter i stöd. För leverans av ost beviljas högst 0,72 euro per kilogram i stöd. För leverans av andra syrade mjölkprodukter beviljas högst 0,10 euro per kilogram mjölkingredienser i produkten.

För leverans av frukt- och grönsaksprodukter beviljas stöd till ett belopp som är högst 65 procent av anskaffningspriset. Om frukterna och grönsakerna är ekologiskt producerade beviljas stöd emellertid till ett belopp som är högst 75 procent av anskaffningspriset.

Om det stödbelopp som beräknas utifrån de godkända ansökningarna överstiger de eurobelopp som fastställs i 1 mom., minskas stödbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet för mjölkprodukterna eller frukterna och grönsakerna överstigits.

4 §
Begränsningar av beloppet av stöd till utdelning i skolan

Stöd kan beviljas för leverans av mjölkprodukter som motsvarar högst 0,25 liter mjölk och 150 gram frukt och grönsaker per elev eller barn och per skol- eller verksamhetsdag. Mängden mjölk i ost beräknas så att 100 kilogram ost motsvarar 765 liter mjölk. Antalet kilogram omvandlas till liter med hjälp av koefficienten 1,03.

Stöd för leverans av frukt och grönsaker kan beviljas för en mängd som motsvarar högst 61 skoldagar.

Stöd beviljas inte för mervärdesskattens eller transport- eller distributionskostnadernas andel av anskaffningspriset. Produktens anskaffningspris får inte avsevärt överstiga det genomsnittliga marknadspriset på produkten.

5 §
Stödperiod

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas

1) för mjölkprodukter som levererats till läroanstalter och daghem mellan den 1 januari och den 31 juli 2019, och

2) för frukt och grönsaker som levererats till läroanstalter mellan den 1 februari och den 30 april 2019.

6 §
Ansökan om stöd

En godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av mjölkprodukter så att stödansökan omfattar hela den stödperiod som avses i 5 § 1 punkten. En godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av mjölkprodukter så att var och en stödansökan omfattar en period på en månad.

En godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan eller en godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska ansöka om stöd för leverans av frukt och grönsaker så att stödansökan omfattar hela den period som avses i 5 § 2 punkten.

Stöd ska sökas inom den tidsfrist på tre månader som avses i artikel 4.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter.

7 §
Maximibeloppet för kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan

För kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan kan det 2019 beviljas högst 350 000 euro i fråga om mjölkprodukter och högst 150 000 euro i fråga om frukt och grönsaker.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2018 (457/2018).

På stöd för produkter som levererats till läroanstalter och daghem senast den 31 december 2018 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 13 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.