1096/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av lagen om pensionsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsstöd (1531/2016) rubriken för 2 § samt 26 § och

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §
Rätt till pensionsstöd för personer som är födda före den 1 september 1956

2 a §
Rätt till pensionsstöd för personer som är födda före den 1 september 1958

Pensionsstöd kan också beviljas den som bor i Finland och som är född före den 1 september 1958 och som inte har beviljats pensionsstöd på basis av 2 §. Pensionsstöd betalas till slutet av den månad då personen fyller 65 år.

En förutsättning för att pensionsstöd ska beviljas enligt 1 mom. är att personen i fråga har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2018 och att han eller hon den 1 september 2012 eller därefter och senast den 31 augusti 2018 har betalats arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för minst 1 250 dagar eller dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för maximitiden och därtill arbetsmarknadsstöd för minst 750 dagar.

Med en sådan person med rätt till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2018 som avses i 2 mom. jämställs vid tillämpningen av denna lag dessutom en sådan person som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. 1, 2 eller 4–6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, en sådan person som avses i 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, en sådan arbetsoförmögen person som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen, en person som får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och en arbetsoförmögen person som får rehabiliteringsstöd som beviljats med stöd av någon av de lagar som nämns i 3 § i denna lag.

Till sådana dagar för vilka en person har betalats arbetsmarknadsstöd och som avses i 2 mom. räknas också sådana dagar som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. 4–6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, sådana dagar då en person har deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och som avses i 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, sådana dagar för vilka en person har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen och som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och de dagar för vilka en person med stöd av 9 kap. 3 och 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa före år 2013 inte fick arbetsmarknadsstöd på basis av behovsprövning i fråga om makens inkomster enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2012.

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

Pensionsstöd enligt 2 § betalas tidigast från ingången av juni 2017. Pensionsstöd enligt 2 a § betalas tidigast från ingången av oktober 2019.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

RP 204/2018
ShUB 14/2018
RSv 150/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.