1094/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 23 b §, 29 § 1 mom., 35 a § och 60 § 3 mom.,

av dem 23 b § sådan den lyder i lagarna 532/2017 och 957/2017 samt 29 § 1 mom. och 35 a § sådana de lyder i lag 957/2017, samt

fogas till lagen temporärt en ny 24 b § som följer:

23 b §
Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet

Från de genomsnittliga priser per enhet som beräknas i enlighet med 23 § 1 mom. dras årligen följande belopp av:

1) i fråga om gymnasieutbildning 1 182,19 euro,

2) i fråga om grundläggande konstundervisning 3,92 euro.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning dock vara minst 5 860,80 euro och det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning minst 74,92 euro.

24 b §
Avdrag från tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet

Från den i enlighet med 24 a § beräknade tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet avdras 145 000 euro år 2019.

29 §
Priserna per enhet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Priserna per enhet för de verksamheter som avses i 2 § 2 mom. 1–5 och 9 punkten fås genom att man från den grunddel av hemkommunsersättningen som finansministeriet bestämt i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 320,77 euro och multiplicerar skillnaden med följande koefficienter:

per elev per närvaro månad per kurs
Tilläggsundervisning 1,26
Förlängd läroplikt, förskoleundervisning för femåringar 1,41
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, elever med mycket svår utvecklingsstörning 4,76
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, andra elever än elever med mycket svår utvecklingsstörning 2,97
Tillägg för internatskola 0,46
Skolhemsförhöjning 1,86
Undervisning utomlands enligt lagen om grundläggande utbildning 1,23
Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen 0,186
Annan grundläggande utbildning enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning än den som avses i 2 mom. i den paragrafen 0,046

35 a §
Avdrag från priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar

Från de priser per enhet för museer, teatrar och orkestrar som beräknas i enlighet med 35 § 1–3 mom. dras årligen följande belopp av:

1) från priset per enhet för museer 17 571 euro,

2) från priset per enhet för teatrar 11 525 euro,

3) från priset per enhet för orkestrar 11 389 euro.

60 §
Rättelseförfarande och ändringssökande

Till den del beslutet gäller de antal elever eller studerande som avses i 48 § 1 mom. får dock inte rättelse yrkas eller ändring sökas i beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna i 24 b § gäller till och med den 31 december 2019.

RP 126/2018
KuUB 9/2018
RSv 142/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.