1087/2018

Helsingfors den 10 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka tas ut en avgift som avviker från självkostnadspriset

För utlåtanden av veterinärmedicinska skadenämnden tas av djurets ägare eller innehavare ut 200 euro och av övriga 300 euro i handläggningsavgift.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som utförs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

Veterinärmedicinska skadenämnden beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt lagens 34 § 2 mom. och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt lagens 34 § 3 mom.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställs under förordningens giltighetstid.

För handläggning av ärenden som inletts i skadenämnden innan förordningen har trätt i kraft tas det ut en handläggningsavgift enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På motsvarande sätt tas en avgift ut för övriga prestationer som beställts innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 10 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.