1072/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 21 a § 5 mom., sådant det lyder i lag 542/2012,

ändras 21 §, 21 a § 1 och 2 mom., 21 b–21 d §, 21 e § 1 mom., 21 g § 1 mom., 22 § 1 mom. 2 punkten, 22 a § 1 mom. 3 punkten och 24 i § 2 mom., sådana de lyder i lag 522/2018, som följer:

21 §
Fastställande och uttag av premierna

Sysselsättningsfonden bestämmer utan att höra arbetsgivaren att arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas fyra gånger per år utifrån den lönesumma som avses i 19 a § och med iakttagande av bestämmelserna i 18 §, 21 b § 3 och 4 mom. och 21 d §. Sysselsättningsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien, av vilket den lönesumma som har anmälts till inkomstregistret samt den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs på basis av den framgår.

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan Sysselsättningsfonden på arbetsgivarens begäran bestämma att arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas i förskott med iakttagande av 21 a och 21 b §. Begäran ska lämnas till Sysselsättningsfonden senast den 15 november det år som föregår försäkringsåret eller, om verksamheten inleds under försäkringsåret, före den första löneuppgiftsanmälningen i inkomstregistret. Betalningssättet kan ändras från ingången av det följande försäkringsåret. En ändring av betalningssättet ska begäras senast den 15 november det år som föregår försäkringsåret.

Arbetsgivaren svarar för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas till Sysselsättningsfonden. Sysselsättningsfonden fastställer och tar ut löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetsgivaren utifrån den lönesumma som avses i 19 a §.

Sysselsättningsfonden fastställer de lönesummor som avses i 1–3 mom. på basis av de inkomstuppgifter och andra uppgifter enligt 19 och 19 a § som arbetsgivaren har anmält till det i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) avsedda inkomstregistret, nedan inkomstregistret. Beslutet behöver inte motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003), om man i beslutet inte avviker från den lönesumma som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret.

21 a §
Fastställande och ändring av förskott

Det förskott som fastställs ska så noggrant som möjligt motsvara det i 18 § föreskrivna slutliga beloppet av en betalningsskyldig arbetsgivares och löntagares premiebetalningsskyldighet. Sysselsättningsfonden har rätt att fastställa förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien utan att höra arbetsgivaren så att förskottet baserar sig på den allmänna löneutvecklingen och

1) de uppgifter som arbetsgivaren har anmält till Sysselsättningsfonden,

2) de inkomstuppgifter som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret för de 12 månader som omedelbart föregår tidpunkten för fastställandet,

3) de inkomstuppgifter som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret för en kortare tid än den som anges i 2 punkten, om inkomstuppgifter har hunnit uppkomma endast för denna tid, eller

4) en arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställts genom uppskattning enligt 21 c §.

Sysselsättningsfonden kan ändra det fastställda förskottet på yrkande av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ansöka om nedsättning av förskottet före försäkringsårets utgång. Det är dock inte möjligt att ansöka om nedsättning så att förskottet blir lägre än arbetslöshetsförsäkringspremien för den lönebetalning som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremie och som enligt 6 § i lagen om inkomstdatasystemet redan har anmälts för det försäkringsåret. Förskott som betalats till för högt belopp ska återbetalas utan dröjsmål.


21 b §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien

Sysselsättningsfonden fastställer arbetslöshetsförsäkringspremien kalenderårsvis före utgången av juni månad året efter försäkringsåret. Om arbetsgivarens verksamhet upphör kan Sysselsättningsfonden fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien under försäkringsåret. Arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs på basis av de uppgifter som har anmälts till inkomstregistret. Om den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs för ett försäkringsår är större än det uttagna förskottet, tar Sysselsättningsfonden ut skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och det uttagna förskottet hos arbetsgivaren. Om arbetslöshetsförsäkringspremien är mindre än det uttagna förskottet, betalar Sysselsättningsfonden skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och det uttagna förskottet till arbetsgivaren.

Sysselsättningsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. Av beslutet ska framgå lönesumman under försäkringsåret och den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs på basis av den, det förskott som betalats för försäkringsperioden samt den utjämningspremie enligt 1 mom. som påförts arbetsgivaren eller den förskottsåterbäring som ska betalas till arbetsgivaren. Beslutet behöver inte motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen, om man i beslutet inte avviker från den lönesumma som bildas av de inkomstuppgifter arbetsgivaren anmält till det i lagen om inkomstdatasystemet avsedda inkomstregistret.

Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie har fastställts, bestämmer Sysselsättningsfonden att den uteblivna arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet ska fattas inom tre år från ingången av året efter försäkringsårets utgång.

Sysselsättningsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt det läge som gällde före ett företagsarrangemang, om den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie. En arbetsgivare som genomfört företagsarrangemang ska lämna in utredning om att arrangemanget inte har vidtagits för att företaget ska befrias från arbetslöshetsförsäkringspremien. När Sysselsättningsfonden begär utredning om arrangemanget inom företaget ska den underrätta arbetsgivaren om att utebliven utredning inte hindrar att premien fastställs.

21 c §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning

Trots bestämmelserna i 21 § 1 och 2 mom. samt 21 a och 21 b § kan Sysselsättningsfonden fastställa arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § genom uppskattning, om arbetsgivaren inte till inkomstregistret har anmält de inkomstuppgifter som avses i lagen om inkomstdatasystemet eller om de inkomstuppgifter som arbetsgivaren anmält är för små utifrån de uppgifter som Sysselsättningsfonden fått på basis av 22 eller 22 a § och andra uppgifter som fonden förfogar över och som gäller arbetsgivarens lönebetalning och övriga verksamhet.

Trots bestämmelserna i 21 a § kan Sysselsättningsfonden på eget initiativ ändra det fastställda förskottet och fastställa ett nytt förskott genom uppskattning, om arbetsgivaren har anmält en för liten förskottslönesumma med den uppenbara avsikten att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie för att undvika arbetslöshetsförsäkringspremier.

Sysselsättningsfonden ska meddela arbetsgivaren beloppet av den uppskattade premien och grunderna för den. Arbetsgivaren ska ges tillfälle att lämna utredning innan den uppskattade premien fastställs. Utebliven utredning hindrar inte att en uppskattad premie fastställs.

Sysselsättningsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om den uppskattade premien. Av beslutet ska den uppskattade premiens belopp och grunderna för fastställande av den framgå. Till den del man i beslutet avviker från den utredning som arbetsgivaren lämnat i enlighet med 3 mom. ska beslutet motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

21 d §
När premierna förfaller till betalning

Bestämmelser om när premier som avses i 21 § 1 mom. och 21 c § förfaller till betalning samt om förfallodagarna för premier som avses i 21 § 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 e §
Ränta på arbetslöshetsförsäkringspremie och förskottsåterbäring

Sysselsättningsfonden tar ut ränta på arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 21 b § och uppskattad premie enligt 21 c § och betalar ränta på förskottsåterbäring enligt 21 b §. Räntans storlek är referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Till den del som arbetslöshetsförsäkringspremien eller den uppskattade premien överstiger 1 000 euro, är räntan på premien dock referensräntan ökad med två procentenheter.


21 g §
Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier

Sysselsättningsfonden har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens uppgiftsskyldighet enligt 21 b § 4 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 4 mom. och 24 c §.


22 §
Sysselsättningsfondens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Sysselsättningsfonden rätt att för fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie


2) av Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna få arbetsgivar- och arbetstagarspecifika uppgifter om betalda löner och uppgifter om personer som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) , och om de tidsperioder då personerna är försäkrade i enlighet med de lagarna, samt om de löner som betalats till personerna under dessa tidsperioder och identifieringsuppgifter om arbetsgivare som betalat lön,


22 a §
Sysselsättningsfondens rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Sysselsättningsfonden rätt att av Skatteförvaltningen för fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie få behövliga


3) enligt betalningsmottagare genom personbeteckning eller på annat sätt specificerade uppgifter som arbetsgivaren eller någon annan prestationsbetalare uppgett för beskattningen om utbetalda löner, därmed jämförbara prestationer och därtill anslutna arbetsgivarprestationer samt om skatter och obligatoriska försäkringspremier som innehållits hos löntagaren.


24 i §
Sysselsättningsfondens rätt att rätta arbetslöshetsförsäkringspremie

Om arbetsgivaren har ändrat uppgifter som arbetsgivaren anmält till inkomstregistret eller korrigerat ett fel i dessa uppgifter eller ett fel som beror på Sysselsättningsfondens skrivfel, räknefel eller något annat därmed jämförbart misstag, kan Sysselsättningsfonden rätta arbetslöshetsförsäkringspremier som fastställts med stöd av 21 eller 21 c §, ränta på arbetslöshetsförsäkringspremie, ränta på uppskattad premie och återbetalningsränta så att de motsvarar ändringen för samma eller ett annat försäkringsår. Sysselsättningsfonden kan efter att ha hört arbetsgivaren rätta arbetslöshetsförsäkringspremien även om arbetsgivaren inte har gjort en löneuppgiftsanmälan i inkomstregistret, löneuppgiftsanmälan eller någon annan information som arbetsgivaren lämnat är bristfällig eller oriktig eller om arbetsgivaren annars har försummat sin skyldighet att anmäla uppgifter till inkomstregistret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Denna lag tillämpas första gången på fastställande och uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier för 2019. Bestämmelserna i 21 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 november 2018.

På fastställande av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2019 och 2020 tillämpas dock 21 a § i den lydelse den hade vid ikraftträdandet av denna lag.

För de arbetsgivare som inte har anmält sig till förskottsmodellen senast den 15 november 2018, fastställs arbetslöshetsförsäkringspremierna från och med den 1 januari 2019 med iakttagande av 21 § och 21 d § 1 mom.

På arbetslöshetsförsäkringspremier för 2018 eller tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av denna lag.

RP 76/2018
ShUB 5/2018
RSv 118/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.